نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکوفیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه کشاورزی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی پتاسیم و روی در مرحله گرده افشانی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک در شرایط تنش رطوبتی در گیاه گندم، آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار طی دو سال 97 و 98 در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا گردید. عامل کرت اصلی شامل سطوح آبیاری (نرمال و تنش رطوبتی) و عامل کرت فرعی شامل دو فاکتور محلول‌پاشی کودهای پتاس و روی بود. محلول‌پاشی کودها با استفاده از سمپاش دستی با در نظر گرفتن حجم دو لیتر آب برای هر کرت انجام پذیرفت. کود پتاس از منبع K2O (40 درصد) با احتساب 2 لیتر در هکتار در سه سطح 1) عدم مصرف، 2) محلول‌پاشی در ابتدای مرحله آبستنی، 3) محلول پاشی برگی بعد از گرده افشانی و کود روی محلول در آب (10 درصد) با احتساب 4 لیتر در هکتار در سه سطح 1) عدم مصرف، 2) محلول پاشی در ابتدای مرحله آبستنی، 3) محلول پاشی بعد از گرده افشانی استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارها در تمام صفات مورد بررسی بود. تفاوت معنی‌داری (p < 0.01) در تمامی صفات مورد ارزیابی تحت شر ایط تنش و بدون تنش مشاهده گردید. مصرف توأم کود پتاسیم (K) و روی (Zn) در ابتدای مرحله آبستنی در مقایسه با شاهد، وزن هزار دانه (25 درصد)، وزن کل (29 درصد) و شاخص برداشت (21 درصد) را در شرایط تنش افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of potassium and zinc in the pollination stage on morphophysiological characteristics under moisture stress in wheat (Triticum aestivum)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Khanjaniafshar 1
  • Mehrdad Chaichi 2
  • Mojtaba Jafarzadeh Kenarsari 3
  • amin farnia 4

1 PhD student in Ecophysiology, Islamic Azad University, Boroujerd Branch

2 Hamedan, Agricultural Research, Education and Extension organization

3 Islamic Azad university

4 Department of Agriculture, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

Drought, as the most common abiotic stress, is a major factor in crop yields by limiting crop production worldwide. To evaluate the effects of foliar application with potassium (K) and zinc (Zn) in the pollination stage on morphological and physiological characteristics of wheat under water stress conditions, a split-factorial layout based on a randomized complete block design (RCBD) with three replicates were carried out at the experimental farm of the Research, Education and Extension Center of Agriculture and Natural Resources of Hamadan during 2017-2018. The main plot included irrigation levels (normal and water stress) and the subplot included two factors of foliar application of potassium (K) and zinc (Zn) fertilizers. Potassium fertilizer from K2O source (40%) including 2 liters per ha at three levels; I) without fertilizer (control sample), II) leaf spray at the beginning of booting, III) leaf spray after pollination, and zinc fertilizer from water-soluble zinc source (10%) including four liters per ha in three levels; I) without fertilizer (control sample), II) leaf spray at the beginning of booting, III) leaf spray was used after pollination. The results of the analysis of variance showed a significant difference between treatments in all studied traits. Significant differences in all of the traits were observed under stress and normal irrigation. Co-application of potassium (K) and zinc (Zn) fertilizers compared to the control increased HI (21%), grain yield (52%), total yield (29%), and TKW (25%) evaluated morphological indices under stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Booting
  • Drought
  • stress
  • Microelementو Potassium
  • Wheat