نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 مرکز تحقیقاتبرنج ایران، رشت

3 مرکز تحقیقات برنج کشور

چکیده

به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ (پیش‌تیمار) و پوشش‌دار کردن بذر بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه برنج آزمایشی دو ساله در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) طی سال‌های 1399 و 1400 اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم برنج (هاشمی و گوهر) و پیش‌تیمار بذر ارقام برنج در هفت سطح شامل پرایمینگ با کلرید کلسیم (5/22 گرم در یک لیتر آب در 24 ساعت)، 2- پرایمینگ با کلرید پتاسیم (5/22 گرم در یک لیتر آب در 24 ساعت)، 3- پرایمینگ با سولفات روی (غلظت 5/0 میلی مولار در 12 ساعت)، 4- هیدروپرایمینگ (48 ساعت)+پوشش‌دار کردن بذر با کلرید کلسیم، 5- هیدروپرایمینگ (48 ساعت)+پوشش‌دار کردن با کلرید پتاسیم، 6- هیدروپرایمینگ (48 ساعت)+پوشش‌دار کردن با سولفات روی و 7- هیدروپرایمینگ (48 ساعت به عنوان شاهد) بود. نتایج نشان داد بالاترین درصد و سرعت سبز شدن به‌ترتیب با 5/99 درصد و 23/0 بذر در روز تحت پرایمینگ با کلرید پتاسیم در رقم گوهر مشاهده شد. کم‌ترین تعداد روز جهت رسیدن به 90 درصد سبز شدن در ارقام هاشمی و گوهر مورد بررسی تحت پرایمینگ با کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم به‌دست آمد. بیش‌ترین طول ریشه با 6/24 سانتی‌متر در پرایمینگ با کلرید پتاسیم در رقم گوهر مشاهده شد. بالاترین وزن خشک ریشه در ارقام هاشمی و گوهر به‌ترتیب 14/2 و 9/4 گرم در پرایمینگ با کلرید پتاسیم به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Seed Priming and Coating on Emergence Indices, Root Morphology and Phenological Stages of Two Rice Cultivars

نویسندگان [English]

  • Shahram Nazari 1
  • maryam hossieni 2
  • Mehrzad Allahgholipour 3

1 Research Assist. Prof., Dept. of Seed Improvement, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

2 Rice Research Institute of Iran, Rasht

3 Rice Research Institute of Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of seed priming (Pretreatment) and coating on seedling characteristics, root morphology and phenological stages of rice, a two-year experiment was conducted in the Rice Research Institute of Iran (Rasht) in two years 2020 and 2021. The experiment was performed as a factorial in a randomized complete block design with three replications. Experimental factors included two rice cultivars (Hashemi and Gohar) and the seed pretreatment of rice cultivars in seven levels including 1- Priming with calcium chloride (-1.25 MPa in 24 hours), 2- Priming with potassium chloride (1.25 MPa in 24 hours), 3- Priming with zinc sulfate (concentration of 0.5 mM in 12 hours), 4- Hydropriming (48 hours) + Coating the seeds with calcium chloride, 5- Hydro-priming (48 hours) + Coating With potassium chloride, 6- hydropriming (48 hours) + coating with zinc sulfate and 7- hydropriming (48 hours as control). The results showed that the highest percentage and germination rate was observed with 99.5% and 0.23 seeds per day under seed priming with potassium chloride in the Gohar cultivar, respectively. The least time required of days to achieve 90% emergence was obtained Hasehmi and Gohar cultivars studied by priming with potassium chloride and calcium chloride. The highest root length with 24.6 cm was observed in priming with potassium chloride in the Gohar cultivar. The highest root dry weight in Hashemi and the Gohar cultivars was 2.14 and 4.9 g, respectively, in priming with potassium chloride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium chloride
  • emergence percentage
  • flowering
  • potassium chloride
  • root volume