نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر،

2 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

چکیده

ترکیدگی قبل از برداشت میوه مرکبات نابسامانی فیزیولوژی می‌باشد که با کاهش مقدار محصول قابل عرضه به بازار، خسارت قابل توجهی را به تولیدکنندگان ارقام حساس وارد می‌کند. مدیریت درست تغذیه درختان و توجه ویژه به سه عنصر کلیدی پتاسیم، کلسیم و بور که در استحکام دیواره‌های سلولی و یکپارچگی پوست میوه نقش دارند، می‌تواند در کاهش شدت ترکیدگی مؤثر باشد. بر این اساس، آزمایشی به منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی برگی نیترات پتاسیم یک درصد، نیترات کلسیم یک درصد و اسید بوریک نیم درصد در زمان پایان ریزش جودرو بر کاهش شدت ترکیدگی و برخی صفات میوه نارنگیʼپیجʻ در رامسر (پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری) طی دو سال 1397 و 1398 انجام گرفت. این پژوهش به صورت تجزیه مرکب در زمان شامل دو فاکتور سال‌های انجام آزمایش و تیمارهای مختلف محلول‌پاشی عناصر غذایی بود که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمارها به ویژه نیترات پتاسیم یک درصد شدت ترکیدگی قبل از برداشت میوه را کاهش داده و موجب افزایش محصول و بهبود صفات کمی و کیفی میوه شدند، اما در عین حال بر فعالیت آنزیم پلی‌گالاکتوروناز، تراکم سلولی گلگاه و قطر ناف بی‌اثر بوده‌اند. در نهایت، می‌توان محلول‌پاشی برگی عناصر غذایی به ویژه نیترات پتاسیم یک درصد را به عنوان روشی مؤثر برای کنترل ترک‌خوردگی قبل از برداشت و افزایش کمیت و کیفیت میوه نارنگی ’پیج‘ پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of foliar application of potassium nitrate, calcium nitrate and boric acid on reduction of preharvest fruit splitting of Page mandarin

نویسندگان [English]

  • Babak Adouli 1
  • Bijan Moradi 1
  • Mohammad Ali Shiri 2
  • Masoumeh Kiaeshkevarian 1

1 Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticulture Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran.

2 Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran.

چکیده [English]

Preharvest citrus fruit splitting is a physiological disorder that causes significant damage to producers of susceptible cultivars by reducing the amount of crop available on the market. Proper management of tree nutrition and special attention to the three key elements of potassium, calcium and boron, which are involved in the strength of cell walls and fruit peel flexibility, can be effective in reducing the fruit splitting severity. Therefore, an experiment was carried out in the Ramsar (Citrus and Subtropical Fruits Research Center) during 2018 and 2019 to investigate the effects of foliar application of 1.0% potassium nitrate, 1.0% calcium nitrate and 0.5% boric acid at the end of June drop on reducing the severity of splitting and some fruit traits of Page mandarin. This study was performed according to a combined analysis in time with two factors including years of experimentation and different treatments of foliar application of nutrients, based on randomized complete block design with three replications. The results showed that treatments especially 1.0% potassium nitrate reduced preharvest fruit splitting and increased the yield and improved the quantitative and qualitative fruit traits, whereas had no significant effect on the activity of polygalacturonase enzyme, cell density of blossom-end and navel diameter. Overall, foliar application of nutrients, especially 1.0% potassium nitrate, could be suggested as an effective approach to controlling preharvest fruit splitting and increasing the quantity and quality of Page mandarin fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell density of blossom-end
  • fruit quality
  • fruit weight
  • polygalacturonase
  • yield