نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

3 استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‏ای، تهران، ایران.

4 استادیار گروه دامپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

5 استادیار گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کیتوزان و اسید‏سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا در شرایط مزرعه‏ای در قالب طرح کاملh تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در طی سال زراعی 1398 انجام شد. تیمارها شامل محلول‏پاشی اسید‏سالیسیلیک (5/0، 1، 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر)، سطح کیتوزان (2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 ‏گرم در لیتر) و آب مقطر (به‏عنوان شاهد) بود. نتایج نشان داد که محلول‏پاشی اثر معنی‏داری بر تمام صفات مورد ارزیابی، به جز ارتفاع بوته و وزن خشک برگ دارد. با افزایش غلظت کیتوزان و اسید‏سالیسیلیک، میزان وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت که بیشترین مقادیر در دو صفت مذکور در تیمارهای کیتوزان 4/0 و 2/0 گرم در لیتر و 1 و 5/0 میلی‏مولار در لیتر اسید‏سالیسیلیک دیده شد. بیشترین تعداد برگ در غلظت 6/0 گرم در لیتر کیتوزان مشاهده شد. در مطالعه خصوصیات برگ و ریشه، کیتوزان با غلظت 2/0 و 4/0 گرم بر لیتر و در خصوصیات گل‏آذین، اسیدسالیسیلیک با غلظت 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر موثرتر عمل نمودند. استفاده از غلظت‏های 4/0 و 2/0 گرم در لیتر کیتوزان نسبت به شرایط شاهد (عدم محلول‏پاشی) و استفاده از آب مقطر؛ اثر بهینه بیشتری بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا داشت؛ که به خاطر داشتن اثر مثبت بر بیشتر خصوصیات رشدی گیاه به دلیل جذب سریع و دستیابی به عملکرد مطلوب در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش عملکرد و در نهایت افزایش تولید متابولیت ثانویه گیاهان دارویی، توصیه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Chitosan and Salicylic acid on morphological traits of the medicinal plant Galega (Galega officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Farinaz Angouti 1
  • Hasan Nourafcan 2
  • Sakineh Saeidi sar 3
  • Asad Asadi 4
  • Raheleh Ebrahimi 5

1 PhD Student, Department of Horticulture and Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty Agriculture, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Agricultural Sciences, Technical and Vocational University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of department of Veterinary Medicine, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

5 assistant professor of department of Horticultural science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of chitosan and salicylic acid on the morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L. in field conditions in a randomized completely design with three replications in 2017 in the research farm of Islamic Azad University, Miyaneh Branch. The treatments include foliar application with four levels of salicylic acid (0.5, 1, 2 and 3 mM/l). The results showed that foliar application of biological stimulants had a significant effect on all evaluated traits, except plant height and leaf dry weight. With increasing the concentration of chitosan and salicylic acid, the fresh and dry weight of the stem decreased so that the highest values in the two traits in the treatments of chitosan 0.4 and 0.2 g/l and 1 and 0.5 mM/l salicylic acid were seen. the highest number of leaf at a concentration of 0.6 g/l chitosan was observed. In the study of leaf and root characteristics, chitosan with concentrations of 0.2 and 0.4 g/l and in inflorescence characteristics, salicylic acid with concentrations of 2 and 3 mM/l were more effective. In general, the use of concentrations of 0.4 and 0.2 g/l chitosan had a more optimal effect on the morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L.; which is ultimately recommended because of its positive effect on most of the plant's growth characteristics due to its rapid absorption in order to achieve the desired yield in a sustainable agricultural path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elicitor
  • Chlorophyll index
  • Inflorescence
  • Galga
  • Chitosan