نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: farinazanghooti@gmail.com

2 نویسنده مسئول، گروه علوم باغبانی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران. رایانامه: Nourafcan@m-iau.ac.ir

3 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‏ای، تهران، ایران. رایانامه: s_saeidisar@yahoo.com

4 گروه دامپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران. رایانامه: assadi8574@gmail.com

5 گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: rebrahimi@srbiau.ac.ir

چکیده

آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کیتوزان و ‏سالیسیلیک‌اسید بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا در شرایط مزرعه‏ای در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در طی سال زراعی 1398 انجام شد. تیمارها شامل محلول‏پاشی ‏سالیسیلیک‌اسید (5/0، 1، 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر)، سطح کیتوزان (2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 ‏گرم در لیتر) و آب مقطر (به‏عنوان شاهد) بود. نتایج نشان داد که محلول‏پاشی محرک زیستی (کیتوزان) و غیرزیستی (اسیدسالیسیلیک) اثر معنی‏داری بر تمام صفات مورد ارزیابی، به‌جز ارتفاع بوته و وزن خشک برگ دارد. با افزایش غلظت کیتوزان و ‏سالیسیلیک‌اسید، میزان وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت که بیش‌ترین مقادیر در دو صفت مذکور در تیمارهای کیتوزان 4/0 و 2/0 گرم در لیتر و 1 و 5/0 میلی‏مولار در لیتر ‏سالیسیلیک‌اسید دیده شد. بیش‌ترین تعداد میانگره (میانگین عددی 80/4 عدد) و طول ریشه در تیمار کیتوزان 4/0 گرم در لیتر؛ بیش‌ترین تعداد برگ در غلظت 6/0 گرم در لیتر کیتوزان مشاهده شد در مطالعه ویژگی‌های برگ و ریشه، کیتوزان با غلظت 2/0 و 4/0 گرم بر لیتر و در ویژگی‌های گل‏آذین، سالیسیلیک‌اسید با غلظت 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر مؤثرتر عمل نمودند. استفاده از غلظت‏های 4/0 و 2/0 گرم در لیتر کیتوزان نسبت به شرایط شاهد (عدم محلول‏پاشی) و استفاده از آب مقطر؛ اثر بهینه بیش‌تری بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا داشت؛ که به‌خاطر داشتن اثر مثبت بر بیش‌تر ویژگی‌های رشدی گیاه به‌دلیل جذب سریع و دستیابی به عملکرد مطلوب در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش عملکرد و در نهایت افزایش تولید متابولیت ثانویه گیاهان دارویی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Chitosan and Salicylic Acid on Morphological Traits of the Medicinal Plant Galega (Galega officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Farinaz Angouti 1
  • Hasan Nourafcan 2
  • Sakineh Saeidi sar 3
  • Asad Asadi 4
  • Raheleh Ebrahimi 5

1 Department of Horticultural Science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: farinazanghooti@gmail.com

2 Department of Horticulture, Medicinal Plants and Organic Products Research Center, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran. E-mail: Nourafcan@m-iau.ac.ir

3 Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran. E-mail: s_saeidisar@yahoo.com

4 Department of Veterinary Medicine, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran. E-mail: assadi8574@gmail.com

5 Department of Horticultural Science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: rebrahimi@srbiau.ac.ir

چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of chitosan and salicylic acid on morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L. in field conditions in a completely randomized design with three replications in 2017 in the research farm of Islamic Azad University, Miyaneh Branch. The treatments included foliar application with four levels of salicylic acid (0.5, 1, 2, and 3 mM/l), foliar application with four levels of chitosan (0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 g/l) and foliar application with distilled water (the control). The results showed that foliar application of biological stimulants had a significant impact on all evaluated traits, except plant height and leaf dry weight. By increasing the concentration of chitosan and salicylic acid, the fresh and dry weight of the stem have decreased so that the highest values in the two traits have belonged to the treatments of chitosan 0.4 and 0.2 g/l and 1 and 0.5 mM/l salicylic acid. Maximum number of internodes (with a numerical mean of 4.80), root length in chitosan treatment (0.4 g/l), and the highest number of leaf (at a concentration of 0.6 g/l chitosan) has been observed. In the study of leaf and root characteristics, chitosan with concentrations of 0.2 and 0.4 g/l and in inflorescence characteristics, salicylic acid with concentrations of 2 and 3 mM/l have been more effective. In general, the use of concentrations of 0.4 and 0.2 g/l chitosan have had a more optimal effect on the morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L., making it ultimately recommended thanks to its positive effect on most of the plant's growth characteristics due to its rapid absorption to achieve the desired yield in a sustainable agricultural path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Chlorophyll index
  • Elicitor
  • Galga
  • Inflorescence
Alaei, M., Babalar, M., Naderi, R., & Kafi, M. (2011). Investigation of the effect of salicylic acid on physical and chemical properties and postharvest life of roses. Journal of Postharvest and Biotechnology, 61, 91-94. (In Persian).
Amiri, A., Esmaielzadeh Bahabadi, S., Yadollaho-Dehcheshmeh, P., & Sirousmehr, A. (2017). The role of salicylic acid and chitosan foliar applications under drought stress condition on some physiological traits and oil yield of safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Ecophysiological Production, 11, 69-83. (In Persian).
Amiri, A., Siroos Mehr, A. R., Ghanbari, A., & Smaiel Bahabadi, C. (2014). Effect of drought stress and chitosan and salicylic acid on quantitative and qualitative characteristics of Carthamus tinctorius L. MSc Thesis. University of Zabol. (In Persian).
Amiri, A., Sirousmehr, A., & Esmaeilzadeh Bahabadi. S. (2015a). Effect of foliar application of salicylic acid and chitosan on yield of safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 28(4), 712-725. (In Persian).
Amiri, A., Yadolahi, P., Siroosmehr, A. R., & Esmaeilzade, S. (2015b). Effect of drought stress and chitosan and salicylic spray on morphological parameters of Carthamus tinctorius L. in Sistan. Journal of Oil Plants Production, 2(1), 43-56. (In Persian).
Azin, Z., Smaielzadeh Bahabadi, C., Emam Jomeh, E. E., & Hasani, S. P. (2016). Effect of drought stress and chitosan and salicylic acid on quantitative and qualitative characteristics of Citrullus colocynthis L. MSc Thesis. University of Zabol. (In Persian).
Bayat, H., Mardani, H., Arouie, H., & Salahvarzi, Y. (2011). Effects of salicylic acid on morphological and physiological characteristics of cucumber seedling (Cucumis sativus cv. Super Dominus) under drought stress. Journal of Plant Production, 18(3), 63-76. (In Persian).
Becker, T., Schaalk, M., & Strasdeit, H. (2000). Adsorption of Nickel, Zinc and Cadmium cation by new chitosan derivatives. Reactive and Functional Polymers, 44, 289-298.
Bittelli, M., Flury, M., Campbell, G. S., & Nichols, E. J. (2001). Reduction of transpiration through foliar application of chitosan. Agricultural and Forest Meteorology, 107, 167– 175.
Boonlertinirun, S., Chaweewan, B., & Suvanasara, R. (2008). Application of chitosan in rice production. Journal of Metals, Materials and Minerals, 18(2), 47-52.
Chamani, F., Tohidi Nejad, E., & Mohayeji, M. (2018). Effect of salicylic acid on morpho-agronomical traits of guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) under drought stress. Journal of Crop Ecophysiology, 12(4), 569-580. (In Persian).
Cheng, X. Y., Zhou, H. Y., Cui, X., Ni, W., & Liu, C. Z. (2006). Improvement of phenyl ethanoid glycosides biosynthesis in Cistanche deserticola cell suspension cultures by chitosan elicitor. Journal of biotechnology, 121, 253-260.
Cho, M. H., No, H. K., & Prinyawiwatkul, W. (2008). Chitosan treatments affect growth and selected quality of sunflower sprouts. Journal of Food Science, 73, 570-577.
Davoodi, P. (2010). Experimental study and optimization of Galgin supercritical extraction process from Galga officinalis and mathematical modeling. Master Thesis, Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Faculty of Chemical Engineering. (In Persian).
Dzung, N. A. (2004). Study on effect of chitosan oligomer on the growth and development of some short-term crop in Dak nong province, final report of project of Rural of Central Highland, Agricultural Publisher: Hanoi.
El-Hadrami, A., Adam, L. R., El-Hadrami, I., & Daayf, F. (2010). Chitosan in plant protection. Marine Drugs, 8, 968-987.
Emami Bistgani, Z., Siadat, S. A., Bakhshandeh, A., & Ghasemi Pirbalouti, A. (2017). The effect of drought stress and elicitor of chitosan on photosynthetic pigments, proline, soluble sugars and lipid peroxidation in Thymus deanensis Celak in Shahrekord climate. Environmental Stresses in Crop Sciences, 10, 12-19. (In Persian).
Faridi Nasab, J. (2015). The Effect of salicylic acid on coneflower yield. Master Thesis, Islamic Azad University, Miyaneh Branch, Faculty of Agriculture: Miyaneh, Iran. (In Persian).
Fernandez, M.R., Zentner, R.P., Basnyat, P., Gehl, D., Selles, F., & Huber, D. (2009). Glyphosate associations with cereal diseases caused by Fusarium spp. in the Canadian Prairies. Eurpoean Journal of Agronomy, 31(3), 133-143.
Fernandez, V., & Eichert, T. (2009). Uptake of hydrophilic solutes through plant leaves: Current state of knowledge and perspectives of foliar fertilization. Critical Reviews in Plant Sciences, 28, 36-68.
Gornik, K., Grzesik, M., & Romanowska Duda, B. (2008). The effect of chitosan on rooting of grapevine cutting and on subsequent plant growth under drought and temperature stress. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 333-343.
Gris, E. (1843). Memoir relatif a l’a action des compos´es solubles ferruguineaux sur la vegetation [Report concerning the action of soluble ferrous compounds in plants]. Compte Rendu de l’Academie des Sciences, 17, 679.
Guan, Y. J., Hu, J., Wang, X. J., & Shao, C. X. (2009). Seed priming with chitosan improves maize germination and seedling growth in relation to physiological changes under low temperature stress. Zhejiang University Science, 10, 427-433.
Hajizadeh, S.H., & Ali Lu, A.A. (2013). The effectiveness of pre-harvest salicylic acid on physiological traits in Lilium longiflorum L. Journal of Environmental Science and Technology, 1, 344-350. (In Persian).
Hamada, A.M., & Al-Hakimi, A.M.A. (2001). Salicylic acid versus salinitydrought-induced stress on wheat seedlings. Rostlinna Vyroba, 47(10), 444-450.
Heng, Y., Xavier, C. F., Lars, P. C., & Kai, G. (2012). Chitosan Oligosaccharides Promote the Content of Polyphenols in Greek Oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, 136-143.
Hussein, M. M., Balbaa L. K., & Gaballah, M. S. (2007). Salicylic acid and salinity effects on growth of maize plants. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3, 321-328.
Iriti, M., & Faoro, F. (2009). Chitosan as a MAMP, searching for PRR. Plant signal behave, 4(1).
Jeong, G. T., & Park, D. H. (2005). Enhancement of growth and secondary metabolite biosynthesis: Effect of elicitors derived from plants and insects. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 10(1), 73-77.
Kamali, M., Kharrazi, S.M., Selahvarzi, Y., & Tehranifar, A. (2012). Effect of salicylic acid on growth and some morphophysiological characteristics of gomphrena (Gomphrena globosa L.) under salinity stress. Journal of horticulture science (agricultural sciences and technology), 26(1), 104-112.
Kashefi, B., Quds, B., & Mogamad, M. (2005). Application of salicylic acid on some morphological and physiological traits in sage in salinity stress. Journal of Agriculture, 17, 431-440. (In Persian).
Khajeh, H., & Naderi, S. (2014). The effect of chitosan on some antioxidant enzymes activity and biochemistry characterization in Melissa (Melissa officinalis). Research Journal of Crop Science in Arid Area, 1, 100-116. (In Persian).
Khordadi Varamin, J., Fanoodi, F., Masoud Sinaki, J., Rezvan, Sh., & Damavandi, A. (2021). Investigating response of yield traits and oil content of sesame variety (Sesamum indicum L.) to nano-magnesium fertilizer and biopolymer chitosan under limited water stress. Environmental stresses in crop sciences, 14(2), 359-373. (In Persian).
Kim, H. J. (2005). Characterization of bioactive compounds in essential oils, fermented anchovy sauce, and edible plants, and, induction of phytochemicals from edible plants using methyl jasmonate (MeJA) and chitosan. PhD Thesis, Clemson University, USA, 178 pp.
Lee, Y. S., Kim, Y. H., & Kim, S. B. (2005). Changes in the respiration, growth and vitamin C content of soybean sprouts in response to chitosan of different molecular weights. American society Horticultural Science, 40(5), 1333-1335.
Luan, L. Q., Ha, V., Nagasawa, T. N., Kume, T., Yoshii, F., & Nakanishi, T. M. (2005). Biological effects of irradiated chitosan on plants in vitro. Biotechnology and applied biochemistry, 41(1), 49-57.
Mahdavi, B., Aghaalikhani, M., & Sharifi, M. (2014a). Chitosan improves osmotic potential tolerance in safflower seedlings. Crop Improvement, 25(6), 728-741. (In Persian).
Mahdavi, B., Modarres Sanavy, S. A. M., Aghaalikhani, M., & Sharifi, M. (2013). Effect of chitosan on safflower (Carthamus tinctorius L.) seed germination and antioxidant enzymes activity under water stress. Iranian Journal of Plant Research, 26, 352-365. (In Persian).
Mahdavi, B., Modarres Sanavy, S. A. M., Aghaalikhani, M., Sharifi, M., & Alavi Asl, S. A. (2014b). Effect of foliar application of chitosan on growth and biochemical characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water deficit stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(2), 229-236. (In Persian).
Malekpoor, F., Salimi, A., & Ghasemi Pirbalouti, A. (2017). Effect of bioelicitor of chitosan on physiological and morphological properties in purpule basil (Ocimum basilicum L.) under water deficit. Journal of Plant Ecophysiology, 8(27), 56-71. (In Persian).
Mandhanis, S., Madan, S., & Whney, V. (2006). Antioxidant defence mechanism under salt stress in wheat seedling. Biology Plantarum, 52, 22-27.
Mehregan, M., Mehrafarin, A., Labbafi, M. R., & Naghdi Badi, H. (2017). Effect of different concentrations of chitosan biostimulant on biochemical and morphophysiological traits of stevia plant (Stevia rebaudiana Bertoni). Journal of Medicinal Plants, 2(62), 169-182. (In Persian).
Metwally, A., Finkemeier, I., George, M., & Dietz, K. (2003). Salicylic acid alleviates the cadmium toxicity in barley seedling. Plant Physiology, 132, 272-281.
Mirmostafaee, S., Azizi, M., Bahreini, M., Arouiee, H., & Oroojalian, F. (2014). The effects of different drying methods on speed of drying, essential oil and microbial load in Peppermint (Mentha × piperita L.). Journal of Plant Production, 20(4), 133-147.
Mondal, M. M. A., Malek, M. A., Puteh, A.B., & Ismail, M. R. (2013). Foliar application of chitosan on growth and yield attributes of Mungbean. Bangeladesh Journal of Botany, 42, 179-183.
Moosavi, S. M., Khara, J., & Heidari, R. (2009). Effects of salicylic acid on photosynthetic pigment content in Ocimum basillicum L. under UV radiation stress. Fredowsi University International Journal of Biological Sciences, 1, 57-66. (In Persian).
Najafiyan, S., Negahban, M., Tarakemeh, A., & Ghasemiyan, S.M. (2009). Effect of salicylic acid on some morphological and physiological characteristics of chamomile. 6th Iranian Horticultural Science Congress. Rasht. Iran. 1117-1119. (In Persian).
Ngom, B., Mamati, E., Sarr, I., & Kimatu, J.N. (2018). Aluminum toxicity vs salicylic acid effects in pearl millet methylome. International Journal of Advanced Research, 6(4), 517-524.
Nourafcan, H. (2014). Elicitors, precursors and culture medium components effects on some growth characteristics, citral percentage and antimicrobial activity of essential oil of lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) in vitro and greenhouse conditions. Ph.D. Thesis. Islamic Azad University - Science and Research Branch, Tehran. 172 pp.
Nourafcan, H. (2019). Effect of Chitosan on Physiological and Morphological Traits of Lemon Verbena (Lippia citriodora L.) under in Vitro and Field Conditions. Journal of Crop Ecophysiology, 13(1), 73-86. (In Persian).
Nourafcan, H., & Mahboubi, A. (2017). The effect of salicylic acid foliar spraying on morphophysiological characteristics of Common mallow and Moldavian balm. Agroecology Journal, 13(3), 25-33. (In Persian).
Omidbeige, R. (2009). Production and processing of medicinal plants with a complete overview. First volume: Astan-e Gods-e Razavi Publication: Mashhad. (In Persian).
Omidbeigi, R. (2011). Production and processing of medicinal plants. Volume II. Astan Quds Razavi Publications: Mashhad. (In Persian).
Popova, L. P., Maslenkova, L. T., Ivanova, A. P., & Stoinova, Z. (2012). Role of Salicylic Acid in Alleviating Heavy Metal Stress. In: Ahmad P, Prasad MNV (eds) Environmental adaptations and stress tolerance of plants in the era of climate change. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 441-466.
Pu, G. B., Dong-Ming, M., Chen, J. L., Ma, L. Q., Wang, H., & Li, G.F. (2009). Salicylic acid activates artemisinin biosynthesis in Artemisia annua L., Plant Cell Report, 28, 1127-1135.
Rahimi Ashtiani, S., Hasanloo, T., & Bihamta, M. R. (2009). Using yeast extract as an approach to increase flavonolignans content in cell suspension culture of milk thistle plant via elicitation mechanism. Journal of Medicinal Plants, 4(32), 108-119. (In Persian).
Rasekh, H.R., Nazari, P., Kamli-Nejad, M., & Hosseinzadeh, L. (2008). Acute and subchronic oral toxicity of Galega officinalis in rats. Journal of Ethnopharmacology, 116(1), 21-6. (In Persian).
Reddy, R. K., Hodges, H. F., & Mckinion, J. M. (1997). Modeling temperature effect on cotton internode and leaf growth. Crop Sciences, 37, 503-507.
Saadat, B., & Tajbakhsh, M. (2013). Investigation of the effect of anti-transpiration (Caloin, Chitosan and Castor Oil) on yield and yield components of corn 704 under irrigation constraints. MS Thesis. Urmia University. (In Persian).
Salachna, P., & Zawadzińska, A. (2014). Effect of chitosan on plant growth, flowering and corms yield of potted freesia. Journal of Ecological Engineering, 15(3), 97-102.
Shahraki, H., Mahdi Nezhad, N., & Fakheri, B. (2020). The effect abiotic elicitors on morphological and antioxidant traits of Artichoke (Cynara scolymus). Journal of Medicinal Plants Biotechnology, 6(1), 1-13. (In Persian).
Shakirova, A., Sakhabutdinova, A. R., Bezrukova, M. V., & Fatkhutdhnnova, D. R. (2003). Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by salicylic acid and salinity. Plant Science, 164, 317-322.
Sheikha, S. A. K., & AL-Malki, F. M. (2011). Growth and chlorophyll responses of bean plants to the chitosan applications. Science Research, 50, 124-134.
Singh, B., & Usha, K. (2003). Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings under water stress. Plant Growth Regulation, 39, 137-141.
Singla, R., & Gary, N. (2005). Influence of salinity on growth and yield attributes in chickpea cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29, 231-235.
Sultana, S., Islam, M., Khatun, M.A., Hassain, M.A., & Huque, R. (2017). Effect of foliar application of oligo-chitosan on growth, yield and quality of tomato and eggplant. Asian Journal of Agricultural Research, 11(2), 36-42.
Taheri, Gh. (2016). Effects of Chitosan Spraying on Physiological Characteristics of Ferula flabelliloba (Apiaceae) Under Drought Stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 13(4), 728-737. (In Persian).
Tarigholeslami, M., Kafi, M., Nezami, A., & Zarghami, R. (2018). Effect of salicylic acid on improving chilling stress damage in corn hybrid SC 400 (Zea mays L.). Journal of Plant Process and Function, 6(19), 281-292. (In Persian).
Tohidi, M., & Falahi, R. (2016). Evaluation of yield and yield components of maize by foliar application of salicylic acid. Journal of Crop Ecophysiology, 10(3), 645-656. (In Persian).
Uthairatanakij, A., Teixeira da Silva, J.A., & Obsuwan, K. (2007). Chitosan for Improving Orchid Production and Quality. Orchid Science and Biotechnology, 1(1), 1-5.
Yadegari, M., & Shakerian, A. (2014). The effect salicylic acid and jasmonic acid foliar applications on essence and essential oil of salvia (Salvia officinalis L.). Journal of Applied Science and Agriculture, 9(4), 1578-1584.