نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران.

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر محدودیت آبی، کودهای زیستی و نانوسیلیکون برمحتوای اسمولیت‌های سازگار و صفات بیوشیمیایی تریتیکاله، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح آبیاری آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد، قطع آبیاری در 50 درصد مراحل آبستنی ، محدودیت شدید آبی با قطع آبیاری در 50 درصد سنبله‌دهی)، کاربرد کودهای زیستی (عدم کاربرد به‌عنوان شاهد، کاربرد ورمی‌کمپوست، میکوریزا، کاربرد توام ورمی‌کمپوست و میکوریزا) و محلول‌پاشی نانوسیلیکون (محلول‌پاشی با آب به‌عنوان شاهد و محلول‌پاشی دو گرم در لیتر نانوسیلیکون) بود. نتایج نشان داد که کاربرد توام ورمی‌کمپوست، میکوریزا و محلول‌پاشی نانوسیلیکون تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پلی‌فنل‌اکسیداز، محتوای پرولین و قندهای محلول را به‌ترتیب 49.17، 50.64، 44.92 و 52.22 درصدی نسبت به عدم کاربرد ورمی‌کمپوست، میکوریزا و نانوسیلیکون در شرایط آبیاری کامل افزایش داد. همچنین کاربرد توام ورمی‌کمپوست، میکوریزا و محلول‌پاشی نانوسیلیکون در شرایط آبیاری کامل محتوای پراکسیدهیدروژن و مالون‌دی‌آلدهید را به‌ترتیب 55.34 و 53.64 درصد کاهش و عملکرد دانه را 59.52 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی افزایش داد. به‌نظر می‌رسد کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون می‌تواند با بهبود صفات بیوشیمیایی، عملکرد دانه را در شرایط محدودیت آبی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of water limitation, biofertilizers and nano silicon on compatible osmolytes and biochemical traits of triticale

نویسندگان [English]

  • Zhila Nazari 1
  • Raouf Seyed sharif 2
  • Hamed Narimani 3
  • Sara Mohammadi Kale Sarlou 1

1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran

چکیده [English]

In order to study the effects of water limitation, biofertilizers and nanosilicon on compatible osmolytes and biochemical traits of triticale, an experiment as factorial was conducted based on randomized complete block design with three replications in research greenhouse faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabil during 2020. The experimental factors were included irrigation at three levels (full irrigation as control; irrigation withholding at 50% of heading as moderate water limitation and irrigation withholding at 50% of booting stages as severe water imitation), application of bio fertilizers (no application of bio fertilizers as control, application of vermicompost, Mycorrhiza, both application vermicompost and Mycorrhiza), foliar application of nano silicon (foliar application with water as control and foliar application of 2 g.L-1 nano silicon). The results showed that both application of vermicompost, Mycorrhiza and foliar application nano silicon under irrigation withholding in booting stage, increased the activity of catalase, polyphenol oxidase enzymes, proline and soluble sugar content (49.17, 50.64, 44.92 and 52.22% respectively) compared to no application of bio fertilizers and nano silicon under normal irrigation condition. Also, both application of vermicompost, Mycorrhiza and foliar application of nano silicon in normal irrigation condition decreased hydrogen peroxide and malondialdehyde content (55.34 and 53.64% respectively) and grain yield increased 59.52% compared to no application of bio fertilizers and nano silicon under irrigation withholding in booting stage condition. It seems that the application of biofertilizers and nano silicon can increase grain yield triticale under water limitation due to improving the biochemical traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanins
  • antioxidant enzymes
  • drought stress
  • mycorrhiza
  • vermicompost