نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 استادیار، گروه ژنتیک و بهنژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت غذایی بذر کدو آجیلی و ارزش تجاری آن، به‌منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بذر ژنوتیپ‌های مختلف کدو آجیلی در کشت پاییزه استان هرمزگان، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 30 ژنوتیپ کدو جمع‌آوری‌شده از شهرستان‌های مختلف استان آذربایجان غربی، گلستان و اصفهان در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب، طی دو سال زراعی 99-1398 و 98-1397 اجرا شد. آماده‌سازی زمین در مرداد ماه و کشت بذور در اواخر شهریور ماه انجام شد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از طول بوته، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، طول و عرض میوه، عملکرد میوه، عملکرد دانه، وزن صد دانه، درصد بذرهای پوک، درصد مغز دانه نسبت به خود بذر و درصد تلخی مغز. بر اساس نتایج صفات مهمی نظیر عملکرد بذر، اندازه بذر، درصد پوکی و نیز نسبت مغز به کل بذر، ژنوتیپ‌های Kh6، Kh5، CP7-A، Kh2، انتخابی CP3، سلف CP4-B، سلف CP7-B، کدو تنبل اصفهان، CP4-E، O6، CP2-B و N2 از وضعیت مناسب‌تری نسبت به بقیه برخوردار بودند. با ارزیابی کلیه صفات مورد بررسی و همچنین بر اساس هزینه‌های تولید و سود خالص برداشتی، امکان کشت کدو آجیلی در منطقه میناب با استفاده از ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده از منطقه خوی شامل Kh6 و Kh5؛ ژنوتیپ‌های استان گلستان شامل CP7-A، سلف CP7-B، CP4-E و CP2-B و کدو تنبل اصفهان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the seed yield and yield components of different nut squash genotypes (Cucurbita sp.) in autumn planting of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Hamed Hassanzadeh Khankahdani 1
  • Mashhid Henareh Ashkesoo 2
  • Seyedeh Somayyeh Shafiei-Masouleh 3
  • Mohammad Javad Zamani 4

1 Assistant Professor of Horticulture Crops Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran.

2 Assistant Professor of Horticulture Crops Research Department, Azarbayejan Gharbi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Urmia, AREEO, Iran.

3 Assistant Professor of Department of Genetics and Breeding, Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute (HSRI), AREEO, Mahallat, Iran.

4 Assistant Professor, Seed and plant improvement institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

چکیده [English]

Based on the nutrition importance of nut squash seed and its commercial value, in order to compare seed yield and yield components of different nut squash genotypes in autumn planting time of Hormozgan province, an experiment was conducted in randomized complete block design with 30 squash landraces collected from Azerbaiejan Gharbi, Golestan and Isfahan provinces in three replications in Minab Agricultural Research Station during 2018-2019 and 2019-2020. The field was prepared in August and the seeds were sown in late September. The evaluated characteristics were plant length, the number of fruit in the plant, average fruit weight, fruit length and width, fruit yield, seed yield, the weight of 100 seeds, hollow seed percent, kernel percent (kernel/seed ratio), and seed bitterness percent. According to the results of the important traits such as seed yield, seed size, hollow seed percent as well as kernel percent, the genotypes of Kh6, Kh5, CP7-A, Kh2, selected CP3, CP4-B self, CP7-B self, Isfahan Pumpkin, CP4-E, O6, CP2-B and N2 had more suitable status than others. By evaluating all examined parameters as well as based on production costs and net profit, there is the possibility of nut squash planting in Minab region with some genotypes including the collected genotypes from Khoi region including Kh6, Kh5; the genotypes in Golestan province including CP7-A, CP7-B-Self, CP4-E, and CP2-B; Isfahan Pumpkin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changing the cultivation pattern
  • Cucurbitaceae
  • Hollow percent
  • Minab
  • Seed production