نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت ، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ کشاورزی پایدار/ کشاورزی ارگانیک

3 استاد- دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز

4 استاد، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی، گیاهان دارویی

5 موسسه نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی و کاربرد پتاسیم بر عملکرد و ویژگی‌های مورفیزیولوژیک گلرنگ (گلدشت) تحت شرایط آبیاری با آّب شور ( 6 دسی زیمنس بر متر)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک در سال زراعی 98-1397 اجرا ‌گردید. تنش خشکی به عنوان کرت اصلی در سه سطح 45 (شاهد)، 65 و 85 درصد تخلیه مجاز رطوبتی و مصرف پتاسیم به عنوان کرت فرعی در چهار سطح 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و بیولوژیک و محتوی نسبی آب برگ گردید، ولی با کاربرد پتاسیم ویژگی‌های فوق روند افزایشی معنی‌داری داشتند. عملکرد دانه در تیمار آبیاری پس از 45 درصد تخلیه رطوبتی (شاهد) نسبت به آبیاری پس از 85 درصد تخلیه رطوبتی 32/42 درصد افزایش داشت. تاثیر برهمکنش تنش خشکی و کود پتاسیم بر تعداد شاخه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص کلروفیل برگ (SPAD)، محتوای کربوهیدرات‌های محلول و درصد روغن دانه معنی‌دار شد و بیشترین میزان آنها از تیمار آبیاری پس از 45 درصد تخلیه رطوبتی با کاربرد 225 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress on some morphophysiological traits and yield of safflower (Carthamus tinctorious L.) in response to use of potassium

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kaykhazaleh 1
  • Mahmood Ramroudi 2
  • Mohammad Galavi 3
  • َAhmad Ghanbari 4
  • Hamid Reza Fanay 5

1 Agriculture Department University of Zabol

2 Agriculture Department University of Zabol

3 Department of agronomy,Collage of agriculture,University of Zabol

4 Agriculture Department University of Zabol

5 Seed and Plant Improvement Institute Karaj, Iran

چکیده [English]

An experiment in the form of split plots in a randomized complete block design with three replications was conducted at the Agricultural and Natural Resources Research Institute in Zahak to evaluate the effect of drought stress and potassium application on yield and morphophysiological traits of safflower (Goldasht cultivar) under saline irrigation conditions (EC 6 dS.m-1) in 2018-2019. Drought stress irrigation regimes were tested at three levels (irrigation after 45% (control), 65, and 85% of admissible moisture depletion) as the main factor, and potassium fertilizer at four levels (0, 75, 150, and 225 kg.ha-1) as the sub factor. According to the findings, drought stress reduced plant height, number of heads per plant, number of seeds per head, seed and biological yield, and relative water content. The use of potassium, on the other hand, resulted in a significant increase in the above traits. Irrigation after 45% moisture depletion increased seed yield by 42.32 percent compared to irrigation after 85% moisture depletion. Interaction of drought stress and potassium had a significant effect on number of branches per plant, 1000-seed weight, leaf chlorophyll index, soluble carbohydrate content and seed oil percentage; the highest amount observed after 45% water drainage and application of 225 kg K ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf chlorophyll index
  • percentage oil
  • seed yield
  • soluble carbohydrate
  • water stress