نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

امروزه استفاده از تعدیل کننده‌های تنش به عنوان یک راهکار مفید و کم‌هزینه برای کاهش اثرات تنش‌های محیطی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نوع تعدیل کننده مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور در دو تاریخ کشت متفاوت، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در دو سال 1397 و 1398 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی تاریخ کاشت (کشت رایج و تأخیری) به عنوان کرت اصلی و نوع تعدیل کننده تنش (شاهد، اسید سالیسلیک mM4 و 2، گلایسین بتائین mM 100 و 50 و سدیم نیتروپروساید μM 200 و 100) به عنوان کرت فرعی بودند. بالاترین تعداد غوزه در بوته در سال اول با محلول‌پاشی اسید سالیسلیک mM2 (10.1) و در سال دوم با محلول‌پاشی اسید سالیسلیک mM4 (7.58) به دست آمد. درحالی‌که در کشت رایج محلول‌پاشی با اسید سالیسلیک mM4 سبب افزایش عملکرد وش (45.6 درصد) شد اما در کشت تأخیری عملکرد وش واکنشی به نوع تعدیل‌کننده نشان نداد. در سال اول محلول-پاشی با سدیم نیتروپروسایدμM100 هم در کشت رایج و هم در کشت تأخیری بالاترین عملکرد الیاف را داشت اما در سال دوم محلول‌پاشی با اسید سالیسلیک mM2 عملکرد الیاف بیشتری را تولید کرد. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد وش در پنبه در شرایط شور در کشت رایج و محلول‌پاشی اسید سالیسلیک mM4 به دست می‌آید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Response of yield and yield component of cotton to stress modulator in saline condition in early and late planting date

نویسندگان [English]

  • Masome shenavaei zare 1
  • Mohammad Armin 2
  • Hamid Marvi 3

1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the use of stress modulators as a useful and low-cost solution to reduce the effects of environmental stress has been considered by researchers. In order to investigate the effects of stress modulator’s foliar application in different planting dates on yield and yield components of cotton, an experiment was conducted as split-plot factorial in a randomized complete block design with three replications in Sabzevar Islamic Azad University in 2017 and 2018. Factors were: planting date (early and late) as the main plot and type of stress modulator (control, salicylic acid (SA) 2 and 4 mM, glycine betaine (GB) 50 and 100 mM and sodium nitroprusside (SNP) 100 and 200 μM) in the sub-plots. Foliar application of 2 mM SA in the first year and 4mM SA in the second year produced the highest number of bolls per plant (10.1 and 7.58, respectively). While 4 mM SA spraying in early planting date increased the seed cotton yield (45.6 percent), but in late planting date, seed cotton yield did not respond to the stress modulator application. In the first year, 100 μM SNP foliar application had the highest lint yield in both early and late planting date, but in the second year, 2 mM SA foliar application produced higher lint yields. Overall, the results of this experiment showed that the highest yield of cotton in saline conditions was obtained in sowing at the appropriate date and foliar application of 4 mM salicylic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar application
  • Phytoprotectants
  • Planting date
  • Salinity stress
  • Seed cotton yield