نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 مرکز تحقیقاتبرنج ایران، رشت

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 محقق مؤسسه تحقیقات یرنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

به‌منظور تعیین تفاوت‌های فنولوژی برخی ارقام اصلاح‌شده برنج برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال 1399 به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار آزمایش شامل شش رقم برنج (رش، آنام، گوهر، SA1، SA6 و M7) بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت نمو در مرحله رشد رویشی و مرحله پر شدن دانه در رقم آنام مشاهده شد. کم‌ترین و بیش‌ترین زمان لازم جهت شروع سبز شدن با سه و شش روز به‌ترتیب در ارقام آنام و گوهر بود. بیش‌ترین مدت زمان لازم جهت دست‌یابی به حداکثر گل‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی با 71 و 103 روز در رقم گوهر به-دست آمد. بالاترین طول دوره گل‌دهی با 19 و 20 روز به‌ترتیب در ارقام دیر رس رش و گوهر به‌دست آمد. بیش‌ترین درجه روز رشد از شروع پر شدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیکی با 401 درجه روز رشد مربوط به رقم M7 مشاهده شد. بیش‌ترین زمان دمایی تجمعی پیش از گل‌دهی با 1208 درجه روز رشد به‌ترتیب متعلق به رقم گوهر بود. بالاترین شاخص برداشت با 91/50 درصد در رقم گوهر به‌دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیش‌ترین وزن تک دانه تحت شرایط ایده‌آل با 030/0 گرم در ارقام گوهر و M7 مشاهده شد. نتایج به-دست آمده نشان داد که بالاترین ارتفاع بوته مربوط به رقم M7 با 150 سانتی‌متر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic coefficients of rice cultivars for applying in crop simulation models

نویسندگان [English]

  • Shahram Nazari 1
  • maryam hossieni 2
  • Sajjad Rahimi-Moghaddam 3
  • Mohammad Mohammadi 4

1 Research Assist. Prof., Dept. of Seed Improvement, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

2 Rice Research Institute of Iran, Rasht

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

4 Researcher, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

چکیده [English]

In order to determine the phenological differences of some for improved rice cultivars in Iran for applying in crop simulation models, an experiment was conducted in the research farm of the Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2020 was performed as a randomized complete block with three replications. The experimental treatment consisted of six rice cultivars (Rash, Anam, Gohar, SA1, SA6 and M7). The results showed that the highest development rate was observed in development rate in juvenile phase and grain filling phase in Anam cultivar. The minimum and maximum time required to start emergence with 3 and 6 days were in Anam and Gohar cultivars, respectively. The maximum time required to achieve maximum flowering and physiological maturity was obtained with 71 and 103 days in Gohar cultivar. The highest flowering period with 19 and 20 days was obtained in late maturing Rash and Gohar cultivars, respectively. The highest growth degree days (GDD) in beginning of grain filling to maturity stage was observed with 401 GDD for M7 cultivar. The highest growth-day for pre-flowering with 1208 GDD belonged to Gohar cultivar. The highest harvest index was obtained with 50.91% in Gohar cultivar. The results also showed that the single grain weight under ideal growing conditions with 0.030 g was observed in Gohar and M7 cultivars. The results showed that the highest plant height belonged to cultivar M7 with 150 cm. The results showed that the highest total nitrogen uptake was observed in the plant at maturity of Anam cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Degree Days
  • Plant height
  • Rice cultivars
  • Rice
  • Single grain weight