نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، بخش تحقیقات چغندر قند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران. رایانامه: ms.hasanvandi@areeo.ac.ir

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: M.hoseinpoor@areeo.ac.ir

3 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: A.rajabi@areeo.ac.ir

4 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: SB.mahmoudi@areeo.ac.ir

5 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: D.taleghani@areeo.ac.ir

6 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: S.sadeghzadeh@areeo.ac.ir

7 گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشکده علوم کشاورزی. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران رایانامه: Parmoon@uma.ac.ir

چکیده

پژوهش حاضر به‏منظور مقایسه ارقام جدید چغندرقند از نظر عملکرد کمی و کیفی در شرایط کشت پاییزه به‏صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­آباد دزفول در سال زراعی 97-1396 به اجرا در آمد. این مطالعه شامل 22 رقم جدید داخلی و خارجی چغندرقند بوده که در سه تکرار موردبررسی قرار گرفتند. صفات اندازه­گیری‌شده شامل تعداد برگ در بوته، عملکرد ریشه، عیار قند، درصد شکر سفید، عملکرد شکر سفید، ضریب استحصال، میزان سدیم، پتاسیم و نیترات مضره، میزان قند ملاس و نسبت آلکالوئیدی بود. نتایج نشان داد، تمام صفات اندازه­گیری‌شده در ارقام موردبررسی دارای تفاوت معنی­دار بودند. بالاترین عملکرد ریشه و عملکرد شکر تولیدی در ارقام کالاس و هانی با متوسط تولید 125 و 113 تن در هکتار ریشه و 5/13 و 6/13 تن در هکتار شکر سفید مشاهده شد. بالاترین عیار قند و درصد شکر سفید از رقم اسپارتا با میانگین­های 75/15 و 63/13 درصد به‌دست آمد. بالاترین و پایین­ترین ضریب استحصال شکر نیز مربوط به رقم اسپارتا (5/86 درصد) و رقم شریف (6/72 درصد) بود. دامنه تغییرات میزان سدیم از 54/1 تا 26/4، پتاسیم از 25/2 تا 95/3 و نیترات مضر نیز از 78/1 تا 22/3  میلی­اکی والان بود. در مجموع پیشنهاد می‏شود جهت حصول حداکثر عملکرد ریشه و شکر از ارقامی مانند کالاس و هانی و یا سایر ارقامی که با این ارقام در یک گروه قرار می‏گیرند استفاده شود تا حداکثر درآمد برای کشاورز حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of New Autumn Sown Sugar Beet Cultivars for Quantitative and ‎Qualitative Traits in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Mohammad saeed Hasanvandi 1
 • Mostafa Hosseinpour 2
 • Abazar Rajabi 3
 • Seyed Bagher Mahmoudi 4
 • Dariush Taleghani 5
 • Saeed Sadeghzadeh Hemayati 6
 • ghasem parmoon 7

1 Corresponding Author, Sugar beet Research Department, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran. E-mail: ms.hasanvandi@areeo.ac.ir

2 Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran. E-mail: M.hoseinpoor@areeo.ac.ir

3 Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran. E-mail: A.rajabi@areeo.ac.ir

4 Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran. E-mail: SB.mahmoudi@areeo.ac.ir

5 Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran. E-mail: D.taleghani@areeo.ac.ir

6 Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran. E-mail: S.sadeghzadeh@areeo.ac.ir

7 Agronomy and Plant breeding Department, Agricultural Science Faculty, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. E-mail: Parmoon@uma.ac.ir

چکیده [English]

The present study has been conducted to compare new sugar beet cultivars for quantitative and qualitative traits in autumn sown condition as randomized complete block design at Safiabad agricultural and natural resources research and education center in 2017-2018. It has included 22 new sugar beet cultivar, investigated in three replications. Measured traits included number of leaf in plant, root yield, sugar content, white sugar content, white sugar yield, extraction coefficient of sugar, sodium, potassium, α-amino nitrogen, molasses sugar, and alkaloid ratio. The results show that all the measured traits in the cultivars have differed significantly. Highest root yield and white sugar yield are obtained from Callas and Honey cultivars with 125 and 113 ton/ha root yield and 13.5 and 13.6 ton/ha white sugar yield, respectively. Highest sugar and white sugar content with 15.75% and 13.63% are obtained from Sporta. Highest and lowest extraction coefficient of sugar are related to Sporta (86.5%) and Sharif (72.6%), respectively. The range of sodium, potassium, and α-amino nitrogen content has been from 1.54 to 4.26, 2.25 to 3.95, and 1.78 to 3.22 mEq, respectively. In total, to achieve maximum income for the farmer it is recommended that Callas and Honey cultivars or other cultivars that are in the same group with these cultivars should be used to obtain maximum root and sugar yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster analysis
 • Extraction coefficient
 • Molasses sugar
 • Root yield
 • Sugar content
 • White sugar
Abdolahian Noghabi, M., Radaei alamoli, Z., Akbari, G., & Sadat Nouri, S. (2011). Effect of Sever Water Stress on the Morphologic, Quantitative and Qualitative Characteristics of 20 Sugar Beet Genotype. Iranian Journal of Field Crop Science, 42(3), 453-646. (In Persian)
Abdolahian Noghabi, M., Shikholeslami, R., & Babaee, B. (2005). Technical terms of sugar beet quantity and quality. Journal of Sugar Beet, 21(1), 101-104. doi: 10.22092/jsb.2005.8201. (In Persian)
Adibifard, N., Habibi, D., Bazrafshan, M., Taleghani, D., & Ilkaee, M. N. (2018). Investigating of cultivating the autumn sugar beet in Fars province (Zarghan). Ecology, Environment & Conservation, 24(2), 555-564.
Ahmadi, M., Taleghani, D. F., & Maleki, M. (2004). Study on potential of sugar beet varieties for autumn culture. 26th Annual Iranian Sugar Industries Conference, Mashhad. (In Persian)
Al-Sayed, H. M., U. A. Abd El-Razek., H. M. Sarhan., & Fateh, S. (2012). Effect of harvest dates on yield and quality of sugar beet varieties. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(9), 525-529.
Azizpour, M., Taleghani, D., Aghai zadeh, M., & Hossien pour, M. (2016). Evaluation of bolting, quantitative and qualitative traits of triploid hybrids in autumn-sowing sugar beet. Journal of Sugar Beet, 32(2), 99-106. doi: 10.22092/jsb.2016.107218. (In Persian)
Bayat, A., Latifi, N., Mohamadian, R., & Galeshi, S. (2001). A study of the effects of plant densities on technological maturity time of three sugar beet varieties. Iranian Journal of Agriculture Science, 32(2), 275-284. (In Persian)
Beigi, S., Habibi, D., Paknejad, F., & Taleghani, D. (2008). Effect of planting date and plan density on root yield and sugar content of three varieties of sugar beet in Karaj region. 10th national Iranian crop science congress. Karaj. https://civilica.com/doc/299290. (In Persian)
Braunschweig, L. C., & Mengel, K. (1971). Effect of different parameters, characterizing the K status of soils, on the grain yield of oats. Landw Forsch, 26: 65-72.
Dunham, R., & Clark, N. (1992). Cropping with stress. British Sugar Beet Review, 60(1), 10-13.
Ebrahimian, H., Ranji, Z., Rezaee, M., & Abbasi, Z. (2008). Screening sugar beet genotypes under salinity stress in the greenhouse and field conditions. Journal of Sugar Beet, 24(1), 21-1. doi: 10.22092/jsb.2008.1034. (In Persian)
Farahmand, K., Faramarzi, A., & Moharamzadeh, M. (2013). Possibility of autumn beet planting in Moghan region. Agronomy and Plant Breeding Journal, 9(3), 45-53. (In Persian)
Fayazipour, D., Akbari, GH., Allahdadi, I., Amini, F., & Hoseinifard, M.S. (2021). Investigation of the possibility of planting autumn of sugar beet by using the cytosol in Pakdasht climatic conditions. Journal of Crops Improvement, 4(23), 809-822. (In Persian). doi: 10.22059/jci.2021.312514.2468
Garcia-Maurino, s., Jimenez, E. T., Antonio Monreal, J., Morillo-Velarde, R., & Echevarria, C. (2005). Adenylate patterns of autumn-sown sugar beet differ from spring-sown sugar beet. Implications for root quality. Physiologia Plantarum, 124(2), 200-207.
Hoffman, C. M., Huijbregts, T., Van-Swaaij, N., & Jansen, R. (2009). Impact of different environments in Europe on yield and quality of sugar beet genotypes. European Journal of Agronomy, 30(1), 17-26.
Hosseinian, S., Abdollahian Noghbi, M., Majnoon Hoseini, N., & Babaee, B. (2019). Evaluation of qualitative and quantitative traits of autumn cultivation sugar beet varieties in Dezful region during two years. Journal of Plant Ecophysiology, 11(37), 144-152.
Jaggard, K. W., Qi, A., & Ober, E. S. (2009). Capture and use of solar radiation, water, and nitrogen by sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Experimental Botany, 60(7), 1919-1925.
Jahanbakhsh Pour, M. H., Paknejad, F., Habibi, D., Aghaeezadeh, M., & Shahsavan Baghdadi, M. (2012). Effect of cycocel on decreasing of bolting in autumn planting of sugar beet in Karaj region. Agronomy and Plant Breeding Journal, 8(2), 137-146. (In Persian)
Jahani moghadam, E., Parsa, S., Mahmoudi, S., & Ahmadi, M. (2017). Effect of planting date and cultivar on yield and the early flowering in autumn sowing of sugar beet varieties. Agronomy and Plant Breeding Journal, 13(2), 43-57. (In Persian)
Kandil, A. A. (2004). Effect of planting dates, nitrogen, levels and bio-fertilization on growth attributes of sugar beet. Scientific Journal of King Faisal University, 5(2), 227-237.
Kirchhoff, M., Trankner, C., Kopiseh-Obuch, F., & Jung, Ch. (2009). Selection for cold hardiness and late bolting for breeding winter beets. Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Austria, 37, 173-175.
Leilah, A. A., Badawi, M. A., Said, E. M., Ghonema, M. H., & Abdou, M. A. E. (2005). Effect of planting dates, plant population and nitrogen fertilization on sugar beet productivity under the newly reclaimed sandy soils in Egypt. Scientific of King Faisal University, 6(1), 95-110.
Mutasa-Gottgens, E.S., Qi, A., Zhang, W., Schulze-Buxloh, G., Jennings, A., Hohmann, U., Muller, A.E., & Hedden, P. (2010). Bolting and flowering control in sugar beet: relationships and effects of gibberellin, the bolting gene B and vernalization. AoB Plants, plq012, 1-13. https://doi.org/10.1093/aobpla/plq012.
Niazian, M., Rajabi, A., Amiri, R., orazizadeh, M. R., & Sharifi, H. (2012). Relationship among effective traits on root yield and sugar content in different sugar beet O-type genotypes for autumn sowing. Journal of Plant productions-Chamran University, 35(2), 115-135. (In Persian)
Panella, L., & Kaffka, S. R. (2010). Sugar beet (Beta vulgaris L.) as a biofuel feedstock in the United States. In: Sustainability of the Sugar and Sugar-Ethanol Industries. American Chemical Society, 1058, 163-175.
Pidgeon, J. D., Ober, E. S., Qi, A., Clark, C. J. A., Royal, A., & Jaggard, K. W. (2006). Using multi-environment sugar beet variety trials to screen for drought tolerance. Field Crop Research, 95, 268-279.
Pollach, G. (1984). Development and utilization of quality criteria for sugar beet in Austria. Paper presented to the 27th Technical Conference. British Sugar plc, 22 PP.
Refay, Y. A. (2010). Root yield and quality traits of three sugar beet (Beta vulgaris L.) varieties in relation sowing date and stand densities. World Journal of Agricultural Sciences, 6(5), 589-594.
Sadeghzadeh Hemayati, S., Rajabi, A., Aghaeizadeh, M., & Orazi, M. R. (2015). Potential areas and suitable cultivars for autumn-sowing of sugar beet in Iran. Iranian Sugar Factories Seminar. (In Persian)
Stephan, H., Böttcher, U., Sieling, K., & Kage, H. (2020). Yield potential of non-bolting winter sugar beet in Germany. European Journal of Agronomy, 115, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126035
Tahisin, S., & Hali, A. (2004). Plant density and sowing date effects on sugar beet yield and quality. Agronomy Journal, 3(3), 215-218.
Taleghani, D. F., Moharamzadeh, M., Hemayati, S. S., Mohammadian, R., & Farahmand, R. (2011). Effect of sowing and harvest time on yield of autumn-sown sugar beet in Moghan region in Iran. Seed and Plant Production Journal, 27(3), 355-371. doi: 10.22092/sppj.2017.110442. (In Persian)
Yousefi, M., Khoramivafa, M., & Shahamat, E. Z. (2015). Water, nitrogen and energy use efficiency in major crops production systems in Iran. Advances in Plants & Agriculture Research, 2(3), 126-129.