نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات چغندر قند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-دزفول-ایران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 فارغ التحصیل دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشکده علوم کشاورزی. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‏منظور مقایسه ارقام جدید چغندرقند از نظر عملکرد کمی و کیفی در شرایط کشت پاییزه به‏صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول در سال زراعی 97-1396 به اجرا در آمد. این مطالعه شامل 22 رقم جدید داخلی و خارجی چغندرقند بوده که در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه‌گیری شده شامل تعداد برگ در بوته، عملکرد ریشه، عیار قند، درصد شکر سفید، عملکرد شکر سفید، ضریب استحصال، میزان سدیم، پتاسیم و نیترات مضره، میزان قند ملاس و نسبت آلکالوئیدی بود. نتایج نشان داد، تمام صفات اندازه‌گیری شده در ارقام مورد بررسی دارای تفاوت معنی‌دار بودند. بالاترین عملکرد ریشه و عملکرد شکر تولیدی در ارقام کالاس و هانی با متوسط تولید 125 و 113 تن در هکتار ریشه و 5/13 و 6/13 تن در هکتار شکر سفید مشاهده شد. بالاترین عیار قند و درصد شکر سفید از رقم اسپارتا با میانگین‌های 75/15 و 63/13 درصد بدست آمد. بالاترین و پایین‌ترین ضریب استحصال شکر نیز مربوط به رقم اسپارتا (5/86 درصد) و رقم شریف ( 6/72 درصد) بود. دامنه تغییرات میزان سدیم از 54/1 تا 26/4، پتاسیم از 25/2 تا 95/3 و نیترات مضر نیز از 78/1 تا 22/3 میلی‌اکی والان بود. در مجموع پیشنهاد می‏شود جهت حصول حداکثر عملکرد ریشه و شکر از ارقامی مانند کالاس و هانی و یا سایر ارقامی که با این ارقام در یک گروه قرار می‏گیرند استفاده شود تا حداکثر درآمد برای کشاورز حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of new autumn sown sugar beet cultivars for quantitative and qualitative traits in Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Mohammad saeed Hasanvandi 1
 • Mostafa Hosseinpour 2
 • Abazar Rajabi 3
 • Seyed Bagher Mahmoudi 4
 • Dariush Taleghani 4
 • Saeed Sadeghzadeh Hemayati 3
 • ghasem parmoon 5

1 Assistant Professor of Sugar beet Research Department, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran,

2 Assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREOO), Karaj, Iran.

3 Associate professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

4 Associate professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

5 PhD graduate. Agronomy and plant breeding department,, Agricuمtural science faculty, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to compare new sugar beet cultivars for quantitative and qualitative traits in autumn sown condition as randomized complete block design at Safiabad agricultural and natural resources research and education center in 2017-2018. This study was include 22 new sugar beet cultivar that investigated in three replications. Measured traits included number of leaf in plant, root yield, sugar content, white sugar content, white sugar yield, extraction coefficient of sugar, sodium, potassium, α-amino nitrogen, molasses sugar and alkaloid ratio. The results showed that all the measured traits in the cultivars were significantly different. Highest root yield and white sugar yield was obtained from Callas and Honey cultivars with 125 and 113 ton/ha root yield and 13.5 and 13.6 ton/ha white sugar yield, respectively. Highest sugar and white sugar content with 15.75 percent and 13.63 percent were obtained from Sporta. Highest and lowest extraction coefficient of sugar was related to Sporta (86.5 percent) and Sharif (72.6 percent), respectively. The range of sodium, potassium and α-amino nitrogen content was 1.54 to 4.26, 2.25 to 3.95 and 1.78 to 3.22 mEq, respectively. In total to achieve maximum income for the farmer it is recommended that Callas and Honey cultivars or other cultivars that are in the same group with these cultivars should be used to obtain maximum root and sugar yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster analysis
 • Extraction coefficient
 • Molasses sugar
 • Root yield
 • Sugar content
 • White sugar