نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت، علوم زراعی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری.

3 فارغ التحصیل فیزیولوژی گیاهان زراعی- در شهریور 98 از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشم در حال حاضر مشاور پایانامه

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتری زراعت/ فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده

به‌منظور ارزیابی توانایی گیاه سورگوم علوفه ‏ای (Sorghum bicolor L.) در حذف فلز سنگین کادمیم به کمک بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شرایط گلخانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که حضور کادمیم در بستر کشت گیاه سورگوم موجب کاهش وزن خشک ریشه و شاخساره شد. اما افزودن بیوچار و تلقیح سودوموناس پوتیدا به‌طور معنی‏ داری موجب افزایش صفات مذکور شد. فاکتور تجمع زیستی ریشه و شاخساره از غلظت 25 تا 100 میلی‏گرم کادمیم روند افزایشی داشت. شاخص تحمل گیاه با افزایش غلظت کادمیم کاهش یافت؛ در حالی‏که استفاده از بیوچار و تلقیح باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) موجب افزایش این شاخص شد؛ به‌طوری‏که بیش‏ترین شاخص تحمل (22/1) مربوط به تیمار کاربرد تلفیقی بیوچار و باکتری بدون استفاده از کادمیم بود که نسبت به عدم مصرف بیوچار و عدم تلقیح باکتری 22 درصد افزایش یافت. از آنجا که شاخص تحمل گیاه سورگوم علوفه ‏ای در همه غلظت‏ های کادمیم بزرگ‏تر از 60/0 بود، لذا می‏توان این گیاه را در گروه تحمل بالا نسبت به تنش فلز سنگین کادمیم دسته‌بندی کرد و از سورگوم جهت گیاه‌پالایی کادمیم بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ability of forage sorghum plant to remove cadmium with biochar and plant growth-promoting bacteria

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Delavarnia 1
  • Faezeh Zaefarian 2
  • roghayeh hasanpour 3
  • Hemmatollah Pirdashti 4

1 Agronomy, Agricultural Sciences , Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

2 Department of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Science and Natural University, Sari.

3 Crop Plant Physiology Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

4 Department of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Science and Natural University, Sari.

چکیده [English]

In order to evaluate the ability of forage sorghum (Sorghum bicolor L.) to remediate the heavy metal cadmium with biochar and Pseudomonas putida, a factorial experiment based on completely randomized design accomplished in greenhouse conditions with four replications at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, in the summer of 2019. The results showed that the presence of cadmium in the medium of sorghum reduced the dry weight of root and shoot. However, addition of biochar and bacterial inoculation significantly increased the mentioned traits. Bioconcentration factor and bioaccumulation factor increased from 25 to 100 mg of cadmium. Plant tolerance index had decreased with increasing cadmium concentration, while the use of biochar and inoculation of Pseudomonas putida had increased this index, when the highest tolerance index (1.22) was related to the treatment of combined use of biochar and bacteria with no cadmium, which increased by 22% compared to non-application of biochar and non-inoculation bacteria. As the tolerance index of forage sorghum in all concentrations of cadmium was higher than 0.60, so, this plant can be classified in the high tolerance group to the heavy metal cadmium stress and sorghum can be use for cadmium phytoremediation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry weight
  • Heavy metal
  • Phytoremediation
  • Tolerance index
  • Translocation factor