نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت جهاد کشاورزی آمل

2 دانشگاه گنبد کاووس

3 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران

4 کارشناس ارشد زراعت و کارشناس مسئول آزمایشگاه کیفیت و تجریه بذر برنج مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران

چکیده

آب نقش بسیار مهمی در گیاه برنج دارد و به‎منظور بررسی اثر روش‌های‌ آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های‌ خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو عامل شامل روش‌های آبیاری در سه سطح (غرقابی، تناوبی خشکی و رطوبت و اشباع) در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی با عناصر غذایی در شش سطح (شاهد، نیتروژن، نیتروژن + پتاسیم، نیتروژن + پتاسیم + روی، نیتروژن + پتاسیم + روی + بور و نیتروژن + پتاسیم + روی + بور + مولیبدن) در کرت‌های فرعی در سال 1397 در موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل) روی رقم برنج کشوری اجرا شد. نتایج نشان داد که از نظر روش آبیاری، کود و برهمکنش آنها، عملکرد شلتوک و درصد آمیلوز در سطح احتمال یک درصد و سایر صفات کیفی در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار شد. بیش‌ترین تعداد گلچه در خوشه (73/198)، دانه پر (15/167)، درصد آمیلوز (67/21 درصد) برای آبیاری اشباع حاصل شد. بالاترین عملکرد شلتوک با میانگین 07/6643 کیلوگرم در هکتار در آبیاری اشباع در شرایط محلول‌پاشی با نیتروژن + پتاسیم و آبیاری تناوبی خشکی و رطوبت در شرایط محلول‌پاشی با نیتروژن + پتاسیم + روی با میانگین 13/6163 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد بدست آمد که به عنوان تیمار برتر در شرایط مشابه این تحقیق انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation methods and nutrient foliar on yield, yield components and quality characteristics of rice

نویسندگان [English]

  • nematollah sedaghat 1
  • Abbas Biabani 2
  • morteza nasiri 3
  • Allahyar Fallah 3
  • nahid fathi 4

1 Agricultural Jihad Management in Amol

2 Gonbad Kavous University.

3 Assistant Professor and Expert in charge of quality laboratory of Rice Research Institute of Iran , Mazandaran Branch, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Amol, Iran

4 Master of Agriculture and Expert in charge of Buzzard Seed Quality Laboratory of Rice Research Institute, Mazandaran Deputy (Amol)

چکیده [English]

Water plays a very important role in the rice plant & In order to investigate the effects of irrigation methods & foliar application of nutrients on growth & yield, yield components & quality of rice, an experiment was conducted as split plots layouts based on a randomized complete block design with three replications & two factors including three irrigation methods (flooding, alternate wetting & drying & Saturating) in the main plots & foliar spray in six levels (normal water, nitrogen, nitrogen + potassium, nitrogen + potassium + zinc, nitrogen + potassium + zinc + boron & nitrogen + potassium + zinc + boron + molybdenum) in the sub plots during 2018, in rice research institute, the deputy of Mazandaran (Amol) was executed on a national cultivar. The results showed that among of irrigation method, fertilizer & their interaction, paddy yield & percentage of amylose were significantly at (p<0.01) percent & other qualitative traits were significant at (p<0.01) percent. the highest number of floret per panicle (198.73) & full grain (167.15), & Percentage of amylose (21/67%) were obtained in saturated irrigation. The highest yield of paddy with an average of 6643.07 kg.ha-1 in saturated irrigation under normal water foliar application and drought & moisture. irrigation under nitrogen + potassium + zinc foliar irrigation with an average of 6163.13 kg.ha-1 compared to the control was obtained as the superior treatment in Similar conditions were selected for this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation methods
  • rice
  • nutrient foliar
  • paddy yield
  • quality characteristics