نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت، علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به‌منظور مطالعه رقابت گیاه سویا و کنجد در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط به‌روش جایگزینی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 (به‌ترتیب کنجد-سویا) بودند. نتایج نشان داد نسبت‌های مختلف کاشت اثر معنی‌داری بر درصد نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیکی و کارآیی مصرف نور دارد. در بین نسبت‌های مختلف کاشت بیشترین مقدار تثبیت بیولوژیکی نیتروژن مربوط به مرحله 90 روز پس از کاشت بود و نسبت کاشت 75:25 و 25:75 به‌ترتیب با میانگین 59/75 و 67/42 درصد دارای بیشترین و کمترین میزان فعالیت بودند. علاوه بر مطالب مذکور بیشترین برآیند کارایی مصرف نور در کشت مخلوط مربوط به مرحله 120 روز پس از کاشت بود. در این مرحله برآیند کارآیی مصرف نور در نسبت‌های کشت 75:25 و 50:50 به‌ترتیب 03/2 و 92/1 گرم بر مگاژول در روز بود. بیشترین نسبت برابری زمین نیز متعلق به نسبت کاشت 50:50 (کنجد-سویا) با میانگین 12/1 بود. در نهایت افزایش کارآیی مصرف نور در نسبت کاشت 75:25 و 50:50 نقش مهمی در افزایش قابلیت تثبیت بیولوژیکی گیاه سویا و بهبود کارآیی کشت مخلوط داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of light use efficiency and nitrogen derived from the atmosphere in intercropped of soybean and sesame

نویسندگان [English]

  • Rahmat Abasi 1
  • Meisam Namdari 2

1 Agronomy, Crop Science, of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 PhD Student of Agronomy, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

چکیده [English]

A field experiment to study the competition between soybean and sesame in different planting ratios of intercropping based on replacement method was conducted based on a randomized complete block design with four replications at Sari Agricultural Science and Natural Resources University 2019. The planting ratios were 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, and 100:0 (Soybean: Sesame respectively) using replacement method. Results showed that intercropping had a significant effect on the percentage of N derived from the atmosphere and light use efficiency. Among the different planting ratios, the maximum amount of biological nitrogen fixation was related to the 90-days after planting, and the 75:25 and 25:75 planting ratios had the highest (75.95%) and lowest activity rates (42.67), respectively. In addition, the highest light use efficiency in intercropping was related to the 120-days after planting. At this stage, the light use efficiency in 75:25 and 50:50 ratios were 2.03 and 1.92 g.MJ.-1, respectively. The highest land equivalent ratio was 50:50, with an average of 1.12. Finally, increasing the light use efficiency in planting ratios of 75:25 and 50:50 an essential in increasing soybean's biological nitrogen fixation and increasing the efficiency of intercropping cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological nitrogen fixation
  • growth stage
  • LER
  • Light Use Efficiency
  • planting ratio