نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1- استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

چکیده

کاربرد ترکیب‌هایی که بتواند تحمل گیاهان را به تنش‌های محیطی از جمله شوری افزایش دهد حائز اهمیت است. برای ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از هیومیک اسید آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی گیاه دارویی گل راعی بومی ایران توده همدان (Hypericum perforatum L.) در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح شوری (0، 50 و 100 میلی‌مول بر لیتر) نمک کلرید سدیم و چهار سطح اسید هیومیک (صفر، 25، 50، 100 میلی‌گرم بر لیتر) بود. بیشترین درصد (65/98%) و سرعت جوانه‌زنی (94/38) و طول ریشه (21/34 میلی‌متر) در تیمار 50 میلی‌مول بر لیتر هیومیک اسید و بدون شوری بدست آمد. بیشترین ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و کلروفیل کل مربوط به شرایط بدون تنش و هیومیک اسید با غلظت 100 میلی‌مول بر لیتر بود. بیشترین مقدار فنل در تیمار شوری 50 میلی‌مولار و هیومیک اسید با غلظت 50 میلی‌گرم بر لیتر بود. بیشترین میزان آنتی اکسیدان (77/99 میلی گرم بر گرم) و فلاونوئید کل (39/2 میلی گرم بر گرم) و کمترین میزان پراکسید هیدروژن (12/9 میکرو گرم بر گرم) در تیمار شوری 100 میلی‌مولار و هیومیک اسید با غلظت 50 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد اثر تعدیل کننده به‌ویژه کاربرد سطوح 50 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید می‌تواند بر فرآیندهای فیزیولوژیک و صفات رویشی گیاه گل راعی تحت تنش شوری اثر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Humic Acid and Salinity Stress on Some Germination and Morpho-physiological Indices of Iranian St Johns Wort in in Vitro Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rasouli
  • Alireza Noroozisharaf

1. Department of Horticultural Science, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Iran

چکیده [English]

The use of compounds that can improve plant tolerance to abiotic environmental stress, including salinity, is important. To evaluate the adjustment of salinity stress using humic acid (HA), a factorial layout was conducted based on a complete randomized design with three replications on the Hypericum perforatum L. as an Iranian medicinal plant were collected from Hamadan province in the tissue culture laboratory of the Faculty of Agriculture, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University during 2019. Experimental treatments included NaCl as salinity at three levels (such as 0, 50 and 100 mmol.L-1) and HA at four levels (control, 25, 50, 100 mg.L-1). The results indicated that the plants treated with 50 mg.L-1 HA without salinity had the highest germination percentage (98.65), germination rate (38.94) and root length (34.21 mm). The highest plant height, fresh and dry weight of both shoots and roots and total chlorophyll were obtained under control conditions and HA with a concentration of 100 mg.L-1. While the highest amount of phenol in the treatment was 50 mmol.L-1 salinity and HA with a concentration of 50 mg.L-1. In the treatment of 100 mmol.L-1 salinity and HA with a concentration of 50 mg.L-1, the highest amount of total antioxidants (99.77 mg/g FW) and total flavonoids (2.39 mg/Qe g FW) and the lowest amount of hydrogen peroxide (9.12 µg/g FW) were obtained. The results showed that the mitigating effect, especially the application HA of 50 mg.L-1 levels, can affect the physiological processes and morphological traits of the Hypericum perforatum L. under salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Flavonoids"
  • germination percentage"
  • organic matter"
  • peroxidase"
  • , "
  • tissue culture"