نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

2 دانشجوی دکترای گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ایران

4 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. تخصص: زراعت - اکولوژی کشاورزی

چکیده

جهت بررسی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی آویشن، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه ورامین در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. عامل اصلی، سطوح آبیاری (60 (نرمال) و 110 (تنش خشکی) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتورهای فرعی نیز محلول‌پاشی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید (سه سطح شاهد (صفر)، 25 و 50 میلی‌گرم بر لیتر) و جاسمونیک اسید (سه سطح شاهد (صفر)، یک و دو میلی‌گرم بر لیتر) بودند. بیش‌ترین ارتفاع بوته (2/38 سانتی‌متر)، وزن‌های‌ تر و خشک شاخساره (3/7112 و 7/1778کیلوگرم در هکتار)، درصد متابولیت‌های ثانویه (اسانس 28/0 و تیمول 9/60 درصد) و غلظت سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید برگ و کم‌ترین فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی آویشن باغی در تیمار آبیاری معمول همراه با محلول‌پاشی 50 و دو میلی‌گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید مشاهده شد. محلول‌پاشی همزمان سالیسیلیک و جاسمونیک اسید در شرایط تنش خشکی، به‌ترتیب با کاهش 70، 85 و 72 درصدی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی SOD، CAT و GPX، باعث شد که آسیمیلاسیون تولیدی صرف تولید ماده خشک شود. بنابراین استفاده خارجی الیستورهای سالسیلیک و جاسمونیک اسید در شرایط تنش خشکی، در افزایش تولید گیاه آویشن می‌تواند مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of salicylic acid and jasmonic acid on biochemical and agronomic properties of Thymus vulgaris L. under drought stress

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasri 1
  • zahra karimi 2
  • Meysam Oveisi 3
  • Pourang Kasraie 4
  • Hamidreza Larijani 3

1 Professors in the Department of Agronomy, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

2 1Ph.D. Student in the Department of Agronomy, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

3 Professors in the Department of Agronomy, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Varamin-Pishva.

چکیده [English]

To investigate the effect of different levels of foliar applications salicylic acid and jasmonic acid on biochemical characteristics and yield of Thymus Vulgaris under drought stress conditions, a split factorial experiment based on randomized complete design with three replications was done during cropping seasons of 2019-2020 in Varamin region. The main factor were irrigation levels (60 (normal) and 110 mm of evaporation from the evaporation pan (drought stress)) and the sub factors were different levels of foliar application of salicylic acid (three level: control (zero), 25 and 50 mg l-1) and jasmonic acid (three level: control (zero), one and two mg l-1). The results showed that the higest plant height (38.2 cm), wet and dry weights (7112.3 and 1778.7 kg h-1), percentage of secondary metabolites (essential oil 0.28 and thymol 60.9%) and concentrations of salicylic and jasmonic acid of leaves and the lowest activity of antioxidant enzymes (SOD, CAT and GPX) of thyme was observed in normal irrigation with 50 and 2 mg -1 salicylic and jasmonic acid treatment. So external use of salicylic and jasmonic acid in drought stress conditions, can be considered to increasing the production of thyme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase (CAT)
  • Essential oil
  • glutathione peroxidase (GPX)
  • Superoxide Dismutase (SOD)
  • Thymol