نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تخصص: علوم عف های هرز

3 دانشگاه ازاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ تنش خشکی/ کود/ برنج/ سورگوم/ ذرت

5 مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده

آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه انجام شد. آب آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، 80 درصد نیاز آبى و 60 درصد نیاز آبى به عنوان فاکتور اصلی و کود شیمیایی در دو سطح مصرف 100 درصد مقدار توصیه شده بر اساس آزمون خاک و 50 درصد این میزان در کرت های فرعی و سطوح مختلف کود ورمی‌کمپوست در سه سطح (صفر، سه و شش تن در هکتار) در کرت‌های فرعى فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ از آبیاری عادی تا تنش خشکی شدید از 51/4 به 6/1 کاهش یافت. بیشترین میزان عملکرد علوفه تر (5/82 تن در هکتار) در تیمار آبیاری مطلوب و مصرف توأم 100 درصد کود شیمیایی و شش تن در هکتار ورمی‌کمپوست به دست آمد و کمترین میزان آن (1/30 تن در هکتار) مربوط به تیمار تنش شدید (60 درصد نیاز آبی) و عدم مصرف کودهای شیمیایی و ورمی‌کمپوست بود. در همه سطوح آبیاری درصد پروتئین علوفه با استفاده از کود شیمیایی و ورمی‌کمپوست افزایش یافت و بیشترین درصد پروتئین علوفه (2/10 درصد) در تیمار آبیاری کامل و 100 درصد کود و شش تن هکتار ورمی‌کمپوست به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده کود ورمی‌کمپوست به میزان شش تن در هکتار توانست اثرات منفی تنش خشکی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of deficit irrigation, fertilizers and vermicompost on forage maize (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • donya behruzi 1
  • Marjan Diyanat 2
  • Eslam Majidi 3
  • mohammad Javad Mirhadi 4
  • ali shirkhani 5

1 Ph.D Student, Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant of Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor of Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate professor of Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Assistant of Crop Horticulture Research Department, Kermanshah Agricultural Resources Research and Education Center (AREEO), Iran

چکیده [English]

The experiment was performed in the form of split split plots in a randomized complete block design with 3 replications for two years in Kermanshah Agricultural Research and Training Center. Irrigation (optimum, 80% and 60% of water requirement) and chemical fertilizer (100% and 50% recommended) and vermicompost (0, 2, 4 and 6 ton ha-1) arranged as main plots, sub plots and sub sub plots, respectively. The results showed that leaf area index was decreased from 4.51 to 1.6 from normal irrigation to intense drought stress. The highest yield of fresh forage (82.5 ton ha-1) was obtained in optimal irrigation treatment and combined use of 100% chemical fertilizer and 6 ton ha-1 of vermicompost and the lowest rate (30.1 ton ha-1) was related to severe stress treatment. (60% water requirement) and no use of chemical fertilizers and vermicompost. At all irrigation levels, the percentages of forage protein increased with the use of fertilizers and vermicompost, and the highest percent of forage protein (10.2%) was obtained in complete irrigation treatment and 100% fertilizer application and 6 ton ha-1 vermicompost. Based on the results application of 6 ton ha-1 vermicompost fertilizer can alleviate the negative effects of drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid detergent fiber
  • fresh forage yield
  • leaf area index
  • percentage of protein
  • relative water content