نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

زیستگاه‌های طبیعی شیرین بیان به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته در حالی‌که تقاضا برای آن در حال افزایش است. بذرهای شیرین بیان به دلیل خواب ثانویه تحمیل شده توسط پوسته سخت دانه سرعت جوانه‌زنی پایینی را نشان می‌دهند. در این مطالعه که در بهار 1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد، اثر متقابل خراش‌دهی با سولفوریک اسید (97-95 درصد به مدت 60 دقیقه) با غلظت‌های جیبرلیک اسید (صفر، 100، 250، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با وجود اینکه در بذور خراش‌دهی شده تفاوتی در جوانه‌زنی بین سطوح جیبرلیک اسید ملاحظه نشد، تیمار با غلظت 250 میلی‌گرم در لیتر جیبرلیک اسید در شرایط عدم خراش‌دهی جوانه‌زنی را 36 درصد نسبت به شاهد بهبود داد. در مقابل، با افزایش غلظت جیبرلیک اسید طول گیاهچه، ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد برگ مرکب، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه و ریشه افزایش و شاخص کلروفیل (SPAD) کاهش یافت. در نتیجه، خراش‌دهی شیمیایی، تیمار با جیبرلیک اسید 1000 میلی‌گرم در لیتر می‌تواند به طور مؤثری سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی و همچنین رشد اولیه گیاه شیرین بیان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Response of seed germination and seedling growth of licorice to chemical scarification and gibberellic acid levels

نویسندگان [English]

  • Jalal Ghanbari 1
  • Marzieh Besharati-Far 2
  • Gholamreza khajoei-Nejad 3

1 Department of Genetic and Plant Production, Research and Technology Institute of Plant Production, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

2 MSc Student in Agronomy- Crop Ecology, Department of Genetic and Plant Production, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

3 Associate professor, Department of Genetic and Plant Production, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

چکیده [English]

Natural habitats of licorice decreased dramatically while the demand for this plant increased. Licorice seeds exhibit a low germination rate due to secondary dormancy imposed by the hard seed coat. In this study, which was conducted in the spring of 2021 at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, the interaction effect of sulfuric acid (95-97 percent, 60 min) scarification with gibberellic acid (GA) concentrations (0, 100, 250, 500, and 1000 mg L-1) was studied in a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications. The results showed that although there was no difference in germination between GA levels for scarified seeds, GA at 250 mg L-1 improved germination by 36 percent compared with control in non-chemically scarified ones. In contrast, increasing in GA concentrations increased seedling length, plant height, LN and CLN, LA, fresh and dry weight of shoot and root, while decreased chlorophyll index (SPAD). As a result, chemical scarification, application of GA at 1000 mg L-1, and germination at room temperature can effectively increase the germination rate and uniformity as well as early growth of licorice plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination trend
  • hormonal dormancy-breaking
  • legumes
  • physical and physiological dormancy
  • sulfuric acid