نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی تاثیر زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره کبالت بر شاخص‌های زراعی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی این تحقیق در سال زراعی 96-97 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایش در چهار سطح، شامل عدم کاربرد نانوذره کبالت، نانو‌ذره با منشا -گیاهی، نانو‌ذره با منشا شیمیایی و ترکیب نانوذره گیاهی و شیمیایی، به‌عنوان فاکتور اول و زمان محلول‌پاشی در دو سطح چهار و شش برگی) به‌عنوان فاکتور دوم بودند. تراکم کاشت لوبیا چشم ‌بلبلی 20 بوته در متر‌مربع بود و آبیاری دو بار در هفته انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که زمان محلول‌پاشی و کاربرد کود نانوذره با منشا شیمیایی و گیاهی، اثر معنی‌داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشتند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین، بیشترین میزان کلروفیل a (25/13 میکروگرم در گرم برگ)، کلروفیل b (50/7 میکروگرم در گرم برگ)، کاروتنویید (63/3 میکروگرم در گرم برگ)، همچنین ارتفاع بوته (84/34 درصد)، تعداد نیام در بوته (26/28 درصد)، عملکرد بیولوژیک (64/45 درصد)، عملکرد اقتصادی (10/59) نسبت به تیمار شاهد، آهن (26/0 پی-پی‌ام) و پروتئین برگ (46/14 پی‌پی‌ام)، از مرحله شش برگی و از کاربرد توام کود نانو‌ذره کبالت با منشا شیمیایی و گیاهی به‌دست آمد. از نظر تمام صفات مورد اندازه‌گیری، به‌نظر می‌رسد کاربرد هم‌زمان نانوذره کبالت به‌صورت شیمیایی و گیاهی، از طریق بهبود سیستم فتوسنتزی، افزایش دوام برگ و میزان فتوسنتز، منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک و اقتصادی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of spraying time and cobult nanoparticle fertilizer using chemical and green chemistry methods on mor- pho- physiological indices of cowpea (Vigna unguiculata L.)

نویسندگان [English]

 • mahlagha kaikha 1
 • Mahdi Dahmardeh 2
 • issa khammari 1
 • ziba soorinezami 1

1 university of zabol

2 Department of agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.

چکیده [English]

In order to evaluation of the spraying time and cobult nanoparticle fertilizer using chemical and green chemistry methods on morphophysiological indices of cowpea, this research was conducted in a factorial experiment in a the experiment was conducted Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in Agricultural Research Institute University of Zabol in 2017.The experimental included 4 levels of treatments: (Cobult nanoparticles of plant origin, chemical origin, plant and chemical composition and control), as the first factor and time of spraying in 2 levels (Step 4and Step 6 leaf the second factor). The plant density of cowpea was 20 plants/m2 and irrigation was performed twice a week. The results of analysis of variance showed that the time of foliar application and application of nano particles of chemical and plant origin had a significant effect on all studied traits. Based on the results of average comparison, the highest amount of chlorophyll a (13.25 μg/g leaf), chlorophyll b (7.50 μg/g leaf), carotenoids (3.63 μg/g leaf), as well as plant height (34.84 %), number of pods per plant (28.26%), biological yield (45.64%), economic yield (59.10) compared to control treatment, iron (0.26 ppm) and leaf protein ( (46/14 ppm) was obtained from the six-leaf stage and from the combined application of cobalt nanoparticles with chemical and plant origin. In terms of all the measured traits, it seems that simultaneous application of cobalt nanoparticles chemically and vegetative, through improving the photosynthetic system, increasing leaf duration and photosynthesis, will lead to increased biological and economic yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cobult
 • green Chemistry
 • Leaf feeding
 • Leaf Iron
 • Legume
 • Micronutrients
 • Nanoparticles
 • Plant height