نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانشیار، پردیس ابوریحان، علوم زراعی و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی ملاتونین بر گیاهان گلرنگ رشد یافته از بذور با کیفیت مختلف گلرنگ در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش مزرعه ای طی سالهای زراعی 96-1395 و 97-1396 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. عامل اصلی شامل دو سطح تنش خشکی 1-بدون تنش و 2- تنش (به‏ترتیب آبیاری پس از50 و 85 درصد تخلیه رطوبت از ظرفیت زراعی خاک در مرحله گلدهی) بود که در کرت‏های اصلی قرار گرفتند. کرت‏های فرعی، شامل 4 تیمار بودند که عبارت بودند از از کیفیت بذر( بذور انبار شده و بذور تازه برداشت شده) و محلول پاشی (1- شاهد و 2- محلول پاشی ملاتونین). نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشت شده در پاسخ به محلول پاشی ملاتونین در شرایط تنش خشکی افزایش یافت. همچنین مشخص شد که در گیاهان حاصل از بذور تازه برداشت شده، محلول‏پاشی با ملاتونین، میزان پروتئین‏های محلول برگ را تا 28 درصد کاهش داد. نتایج مشخص کرد که در گیاهان حاصل از بذور انبار شده، محلول پاشی ملاتونین، میزان مالون دآلدهید را در شرایط تنش خشکی، به میزان 37 درصد کاهش داد. به نظر می‏رسد کیفیت بذر مورد استفاده در خصوصیات گیاهان حاصل از آن بذرها تاثیر داشته باشد و همچنین استفاده از ملاتونین در شرایط تنش خشکی، ممکن است نقش قابل توجهی در کاهش شدت آسیب حاصل از تنش بر روی گلرنگ داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the antioxidant enzymes’ activity and biochemical responses of Safflower as affected by foliar application of melatonin under drought condition

نویسندگان [English]

  • Siavash Heshmati 1
  • Gholam Akbari 2
  • Majid Amini Dehaghi 3
  • Kayvan Fathi Amirkhiz 4
  • Keyvan Maleki 5

1 Department of Agronomy and Plant Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran

2 Aburaihan Campus

3 Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

4 Ph.D. candidate, Department of Agronomy and Plants Breeding, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran

5 M.sc graduated, Department of Agronomy and Plants Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran

چکیده [English]

In order to study the foliar application of melatonin on plants grown from safflower in different seed quality under drought condition, two field experiments were carried out at research farm of Aburaihan Campus, University of Tehran in 2017 and 2018 growing seasons. The experimental design was split-factorial in a randomized complete block design with four replicates. The treatments consisted of two levels of drought stress (1- normal irrigation (no-stress) and 2- irrigation after reaching 85% of soil moisture depletion of field capacity at flowering stage (drought stress)) were randomized to the main plots. Subplots were 4 treatments in number and consisted of a factorial combination of seed quality (stored seed and recently harvested seeds) and foliar application (1-control and, 2- melatonin foliar application). The results illustrated that the SOD and CAT activity were increased in response to melatonin in plants grown from recently harvested seeds under drought condition. Furthermore, it indicated that foliar application of melatonin decreased the amount of leaf soluble proteins by 28 % in plants grown from recently harvested seeds under drought condition. The results showed that the amount of malondialdehyde decreased by 37% in plants grown from recently harvested seeds by foliar application of melatonin under drought condition. It seems that the seed quality has a great influence on grown plants and, also using melatonin may play a substantial role in ameliorating the injuries derived from stress on safflower plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Malondialdehyde
  • oilseeds
  • proline
  • Seed yield