نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این آزمایش به صورت کرت‏های یک‌بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (1392-94) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در کرت‌های اصلی سه تاریخ کاشت 15 آبان، 5 آذر و 25 آذر و در کرت‌های فرعی اسید آسکوربیک با غلظت 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر، سالیسیلیک اسید با غلظت 100، 200 و 300 میکرومولار، متانول با غلظت 10، 20 و 30 درصد حجمی، و شاهد بصورت محلول‌پاشی با آب مقطر مقایسه گردید. اثر تاریخ کاشت و محلول‌پاشی و همچنین اثر متقابل آنها بر میزان پرولین، قندهای محلول، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه در سطح 1% معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌های اثر متقابل تاریخ کاشت ومحلول پاشی نشان داد که بیش‌ترین تعداد خورجین در بوته (96/68) در تاریخ کاشت اول و محلول‌پاشی اسید آسکوربیک (300 میلی گرم در لیتر) تشکیل شد. از نظر عملکرد دانه بین تاریخ کاشت‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود داشت و عملکرد دانه در تاریخ کاشت‌های دوم و سوم در مقایسه با تاریخ کاشت اول به ترتیب به میزان 14 و 30 درصد کاهش یافت. هرچند محلول‌پاشی با تیمارهای آزمایشی در تمامی تاریخ کاشت‌ها موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه شد، اما کاربرد اسید آسکوربیک با غلظت 300 میلی‌گرم در لیتر در تاریخ کاشت های اول و سوم و اسید سالیسیلیک با غلظت 200 میکرومول و متانول (10%) در تاریخ کاشت دوم قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of foliar application of ascorbic acid, salicylic acid and methanol on physiological traits and reducing the damage caused by delayed sowing date in canola

نویسندگان [English]

  • Seyedahmad Kalantarahmadi 1
  • Jahanfar Daneshian 2

1 Assistant Professor, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran.

2 Seed and Plant Improvement Institute Karaj, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)

چکیده [English]

The experiment was carried out as a split plot based on randomized complete block design with 3 replications in Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Dezful during two years (2012-2014). The main plots were consisted of 3 sowing date levels (5th Nov, 25th Nov and 15th Dec) and sub plots included 10 levels of foliar application (100, 200, 300 mg.lit-1 ascorbic acid, 100, 200, 300 μmol ascorbic acid, 10, 20, 30 vol% methanol and the foliar application of distilled water as control treatment). The effect of sowing date and foliar application as well as their interaction had significant effect on proline, soluble sugars, number of siliques per plant and seed yield (P≤0.01). Comparing the means of sowing date × foliar application showed that the maximum number of siliques per plant (68.96) was formed in the first sowing date and foliar application of ascorbic acid (300 mg.lit-1). There was a significant difference between different sowing dates and seed yield decreased in the second and third sowing date compared to the first one by 145 and 30%, respectively. However, foliar application of experimental treatments increased the seed yield in all sowing dates, but using of ascorbic acid (300 mg.lit-1) in the first and third sowing date as well as salicylic acid (200 µmol) and methanol (10%) in the second sowing date were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heat
  • proline
  • Seed yield
  • soluble sugars
  • Sowing date