نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف جیبرلیک اسید و ورمی­کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس شیراز پژوهشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی که شامل 12 تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار و برای هر تکرار چهار گلدان در شرایط گلخانه در نظر گرفته شد. فاکتور اول، ورمی­کمپوست در چهار سطح صفر (شاهد)، 10، 15 و 20 درصد حجم خاک گلدان که شامل کوکوپیت و پرلیت به‌نسبت مساوی بود و فاکتور دوم، جیبرلیک اسید در سه سطح صفر (شاهد)، 150 و 300 میلی­گرم بر لیتر به‌صورت غوطه­وری سوخ­ها به‌مدت 48 ساعت اعمال گردید. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که تأثیر تیمار جیبرلیک اسید و ورمی­کمپوست بر اکثر صفات موردبررسی مانند سطح برگ، عمر گلجایی، تعداد برگ، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول کل گلبرگ، فسفر برگ و پتاسیم برگ اثر معنی­داری در سطح احتمال یک درصد با شاهد داشتند. هم‌چنین تأثیر ورمی­کمپوست و جیبرلیک اسید موجب افزایش اثر معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد بر میزان کاروتنوئید (28/0 میلی­گرم بر گرم وزن ترگلبرگ)، نیتروژن برگ (07/2 درصد)، وزن تر ریشه (11 گرم) و وزن خشک ریشه (1/1 گرم) و قطر ساقه گل‌دهنده (11/8 میلی­متر) شد. هم‌چنین زمان ظهور ساقه گل‌دهنده در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می­دهد که کاربرد ورمی­کمپوست در سطح 20 درصد و جیبرلیک اسید با غلظت 300 میلی­گرم بر لیتر می­تواند سبب بهبود رشد و تسریع گلدهی با میانگین 10 روز و افزایش عمر گلجایی با میانگین چهار روز با اختلاف معنی­داری نسبت به تیمار شاهد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Gibberellic Acid and Vermicompost on Growth and Flowering of Daffodil Flower

نویسندگان [English]

  • Narges Khatun Jokar 1
  • Moazzam Hassanpour Asil 2

1 Former M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

In order to evaluate the effects of gibberellic acid and vermicompost on growth and flowering of daffodil flower, a factorial experiment has been conducted under greenhouse conditions, based on completely randomized design with 12 treatments and three replications and four samples in each replication. The first factor involves vermicompost in four levels, namely 0 (control), 10%, 15%, and 20% of potted soil (V/V) and the second factor, three levels of gibberellic acid, 0 (control), 150, and 300 mg/L, all applied by dipping the bulbs for 48 hours. Results of analysis variance of the data show that the impacts of gibberellic acid and vermicompost on most traits such as leaf area, vase life, number of leaves, chlorophyll index, TSS, leaf phosphorus, and leaf potassium have displayed significant effects (P<0.01), compared to the control. Also gibberellic acid and vermicompost have had significant impacts (P<0.01) on carotenoid (0.28 mg.g-1Fw), leaf nitrogen (2.07%), root fresh weight (11 g), root dry weight (1.1 g), and stem diameter (8.11 mm). Also, the duration of flowering stem appearance has had significant effects (P<0.05). This study’s results show that the application of vermicompost at 20% level and gibberellic acid with a concentration of 300 mg/L have improved the growth and accelerated flowering with an average of 10 days, increasing the vase life of flowers with an average of four days with a noticeable difference, compared to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoid
  • Chlorophyll index
  • Leaf area
  • Stem diameter
  • petal TSS