نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان البرز، کرج، ایران

2 محقق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناس تحقیقات پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان البرز، کرج، ایران

چکیده

به‌منظور مقایسه ژنوتیپ سیب میان‌رس DAT1 با ارقام سیب تابستانه گالا، گلاب کهنز، شفیع‌آبادی و گلاب اصفهان روی پایه­های M111،  MM106وM9 آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفیدر سه تکرار و در دو سال متوالی در ایستگاه تحقیقاتی کمالشهر انجام گرفت. نتایج نشان داد اثر رقم، پایه و اثر متقابل رقم و پایه در رشد رویشی و زایشی درختان در سطح یک درصد معنی‌دار بود. بیش‌ترین رشد رویشی مربوط به ارقام گلاب کهنز و گلاب اصفهان روی پایه MM111 به‌ترتیب با 92، 7/91 سانتی­متر و کم‌ترین رشد در ژنوتیپ  DAT1روی پایه M9 با 7/53 سانتی­متر مشاهده شد. بیش‌ترین عملکرد در ارقام گلاب اصفهان، گلاب کهنز و ژنوتیپ DAT1 روی پایه­های MM106 و MM111 به‌ترتیب با 50/22، 05/20 و 40/18 کیلوگرم بود. DAT1 با80/211 گرم درشت­ترین و ارقام گلاب اصفهان و گلاب کهنز به‌ترتیب با50/75 و 55/69 گرم کوچک­ترین میوه را تولید کردند. به لحاظ سفتی بافت گوشت میوه، سفت‌ترین بافت گوشت در رقم گالا روی پایه M9 با 8/5 کیلوگرم بر سانتی­مترمربع و نرم‌ترین بافت گوشت میوه در ژنوتیپDAT1  روی پایه MM106 با 7/3 کیلوگرم بر سانتی­مترمربع ثبت شد. بیش‌ترین TSS در رقم گالا روی هرسه پایه با 5/18 درصد و کم‌ترین آن در رقم گلاب اصفهان روی MM111 با 5/11 درصد بود. بیش‌ترین اسیدیته آب میوه در ژنوتیپ DAT1 روی پایه MM106 با 68/0 درصد و کم‌ترین اسیدیته آب میوه مربوط به رقم گلاب اصفهان روی MM106 با 22/0 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of vegetative and reproductive characteristics of DAT1 a mid-season apple compared to some apple cultivars grafted on different rootstocks

نویسندگان [English]

  • Dariush Atashkar 1
  • Adel Pyrayesh 2
  • maryam Dodangh Balakhani 3
  • Amir Taghizadeh 3

1 Assistant Professor, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extention, Alborz, Karaj, Iran.

2 Researcher, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center- Agricultural Research, Education and Extention, Ardebil, Iran.

3 Research expert, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extention, Alborz, Karaj, Iran.

چکیده [English]

This study has been performed to compare DAT1, a new mid-season apple genotype, with summer apple cultivars including ‘Gala’, ‘Golab-e-Kohanz’, ‘Shafi Abadi’, and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on M9, MM106, and MM111 during two consecutive years in Kamalshahr Research Station. The experiments use a factorial design, arranged in a Random Complete Block Design with 3 replicates. Results show that the impacts of cultivars, rootstocks, and their interactions has been significant (P≤0.01) on growth characteristics, having the highest values in ‘Golab-e-Kohanz’ and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111, with 92 and 91.7 cm respectively, while the lowest value occurs in DAT1, grafted on M9 with 53.7 cm. the highest yield is found in ‘Golab-e-Isfahan’, ‘Golab-e-Kohanz’, and DAT1 grafted on MM106 and MM111 with 22.50, 20.05, and 18.4 kg, respectively. The largest fruits belong to DAT1, being 211.80 gr, and the smallest ones are grown on ‘Golab-e-Isfahan’ and ‘Golab-e-Kohanz’ with 75.50 and 69.55 gr, respectively. Regarding flesh firmness, the hardest and softest fruits turn out to be ‘Gala’ grafted on M9 and DAT1 on MM106, being 5.8 Kg/cm2 and 3.7 Kg/cm2, respectively. The maximum soluble solids (18.5%) has been ‘Gala’ grafted on all three rootstocks and the lowest one (11.5%), ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111. The maximum acidity of fruit juice has been found in DAT1 grafted on MM106 with 0.68% and the lowest one in ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM106 with 022%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fruit quality
  • &lsquo؛ Gala&rsquo؛ Golab-e-Isfahan&rsquo؛
  • &lsquo؛ Golab-e-Kohanz&rsquo؛
  • growth features
  • &lsquo؛ Shafi Abadi&rsquo