نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استادیار، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغذیه برگی عنصر نیتروژن از منابع نانوکود و کود شیمیایی اوره بر ویژگی‌های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌‌پاشی نانوکود‌ نیتروژن (1 و دو در هزار)، کود‌ اوره (1 و 2 درصد) و شاهد بود. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیتروژن تأثیر معنی‌داری بر عملکرد و تعداد میوه در هر بوته و طول شاخه داشت، درصورتی‌که تأثیری بر میانگین وزن، طول و قطر میوه نداشت. بیش‌ترین میزان عملکرد در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار (08/961 گرم) و کود اوره 2 درصد (66/864 گرم) و بیش‌ترین تعداد میوه در هر بوته (12 عدد) در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار به‌دست آمد. بیش‌ترین میانگین وزن صد بذر و پروتئین بذر در اثر تغذیه برگی نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار و کود اوره 2 درصد حاصل شد. میزان فنل بذر، کربوهیدرات محلول بذر و درصد روغن با اعمال تیمارهای نیتروژن نسبت به شاهد کاهش یافت. محلول‌پاشی نیتروژن موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ شد، درحالی‌که تأثیری بر غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و روی برگ نداشت. با توجه به این‌که در اکثر صفات کمی و کیفی موردبررسی در این پژوهش کاربرد نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتری را نشان داد، می‌توان این تیمار را به‌منظور کاهش هزینه‌های اقتصادی و آلودگی زیست محیطی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar application of Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on quantity and quality properties of bitter apple (Citrullus colocynthis L.)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Nikbakht, 1
  • Mahmood solouki 2
  • Mehdi Aran 3

1 Former M.Sc. Student, Department of Horticulture and Landscape, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

2 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticulture and Landscape, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

In order to study the effects of foliar application of nitrogen with nano-and urea chemical fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of bitter apple, an experiment has been conducted in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Institute, University of Zabol during 2019.Theexperimental treatment includes foliar application of nano-N (1000 and 2000 mg/l), urea (1% and 2%), and control. Results show that foliar application of N has had a significant effect on yield and number of fruit per bush, and shoot length, whereas it has had no effect on fruit average weight, fruit length and diameter. The highest yield per bush belongs to nano-N at 2000 mg/l concentration (961.08g) and urea at 2% concentration (864.66g) and, the highest amount of fruit number per bush (12) is found in nano-N at 2000 mg/l concentration. The highest weight of 100 seeds and seed protein are obtained from the foliar application of nano-N at concentration of 2000 mg/l and urea at 2% concentration. Seed phenol content, seed soluble carbohydrates, and oil percentage have been reduced by applying nitrogen treatments to the control. Foliar application of N has increased leaf N concentration, while having no effect on the leaf concentrations of P, K, and Zn. Given that in most measured quantitative and qualitative traits, the application of nano-N fertilizer at 2000 mg/l concentration shows better results than other treatments, this treatment can be recommended to reduce economic and environmental costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit number
  • Nanotechnology
  • seed protein
  • Soluble carbohydrate
  • yield