نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: زراعت، اکولوژی

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ حاصلخیزی خاک، ا

4 استادیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کدپستی: 3391653755، تخصص: علوم علف های هرز

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر تیمار کود نیتروژن و تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های رشدی ذرت علوفه‌ای در سیستم‌های مختلف خاک-ورزی، آزمایشی در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1397 انجام شد. این آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. خاک‌ورزی به عنوان عامل اصلی در دو سطح (حفاظتی و مرسوم)، تنش آبی به عنوان عامل فرعی در سه سطح 30، 60 و 90 درصد نیاز آبی و کود نیتروژن به عنوان عامل فرعی‌فرعی در سه سطح 0، 50 و 100 درصد میزان توصیه‌شده در نظر گرفته شد. در مرحلۀ گل‌دهی نتایج نشان داد که بیش‌ترین شاخص سطح برگ (28/6) از اثر متقابل تنش آبی خفیف (90 درصد نیاز آبی) و کاربرد کود نیتروژن 100 درصد، سرعت رشد محصول (01/34 گرم بر متر مربع در روز) از تیمار تنش آبی خفیف با کاربرد نیتروژن 100 درصد در خاک‌ورزی مرسوم، سرعت رشد نسبی (08/0 گرم بر گرم در روز) از تیمار نیتروژن 100 درصد و وزن خشک کل (86/1006 گرم بر متر مربع) از تیمار تنش آبی خفیف با کاربرد نیتروژن 100 درصد در خاک‌ورزی مرسوم حاصل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد مقادیر بیش‌تر کود نیتروژن در طی تنش خشکی شدید در سیستم خاک‌ورزی مرسوم منجر به کاهش عملکرد مادۀ خشک خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of tillage, nitrogen fertilizer and water stress on crop growth indicators of silage corn

نویسندگان [English]

  • esmaeil afshoon 1
  • Mohammad Reza Jahansooz 2
  • Hossein Moghadam 3
  • Mostafa Oveisi 4

1 Ph.D. student of agronomy university of Tehran

2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

To study the effect of nitrogen fertilizer and irrigation regimes on some crop growth indices of forage maize under conventional and conservation tillage system, an experiment was conducted in split -split plots on randomized complete block design with three replications in field of University of Tehran in 2018. Tillage systems as the main -plot in two factors were including conversation and conventional tillage, Water stress as the subplot was in three levels by 30, 60 and 90 percent of moisture requirement and nitrogen fertilizer as the sub-sub plot was at three levels by 0, 50 and 100 percent of the recommended rate. The results in the flowering stage showed that the highest of leaf area index(6.28) and crop growth rate (34.01 gr m-2 day-1) were obtained from interaction of slightly water stress (90 percent of crop water demand) and nitrogen (100 percent of crop demand) and from interaction of slightly water stress and 100 Percent nitrogen in conventional tillage, respectively. The highest of relative growth rate (0.08 gr gr-1 day-1) and total dry matter (1006.86 gr m-2) were obtained from simple effect of 100 Percent nitrogen and from interaction of slightly water stress and 100 percent nitrogen in conventional tillage, respectively. The results showed that under severe water stress and application of more nitrogen fertilizer will cause less crop dry matter under conventional tillage .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional tillage
  • Crop growth rate
  • dry matter
  • leaf area index
  • relative growth rate