تاثیر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات ارزن مرواریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

2 دانشیار، گروه کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران.

4 استادیار / دانشگاه آزاد اسلامی. تخصص: اکوفیزیولوژی/ زمینه های کار ی و طرحهای تحقیقاتی انجام شده تاکنون: هورمون ها/ غلات/ کشاورزی ارگانیک

5 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نشتارود، مازندران، ایران

چکیده

باتوجه به اقلیمی گرم و خشک استان خراسان جنوبی، انتخاب نوع محصول و تاریخ‌ کاشت مناسب اهمیت فراوانی دارد. دراین شرایط ارزن مرواریدی هیبرید نوتریفید (Pennisetum americanum var. nutrifeed) می‌تواند به عنوان یک علوفه ارزش‌مند در تناوب با سایر گیاهان قرار گیرد. این آزمایش در سال زراعی 1397-1396 به صورت کرت‌های 2 بار خرد شده نواری در زمان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند انجام گردید. تیمارها شامل 4 تاریخ‌ کاشت (20 فروردین، 9 اردیبهشت، 29 اردیبهشت و 18 خرداد)، 3 رژیم آبیاری (تامین 100، 75 و 50 درصد آب مورد نیاز گیاه براساس تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه) و 2 چین در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. بیش‌ترین کارآیی مصرف آب در شرایط تامین 50 درصد نیاز آبی ارزن و تاریخ کاشت‌ 20 فروردین و چین‌ اول و دوم مشاهده شد. با تاخیر در کاشت ارزن از 20 فروردین به 18 خرداد عملکرد ماده خشک ارزن 4/24 درصد در شرایط تامین 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت. این کاهش در شرایط تامین 75 و 50 درصد نیاز آبی بترتیب 2/24 و 9/46 بود. بنابراین با تامین 75 درصد آب مورد نیاز ارزن مرواریدی و کاشت در تاریخ 20 فروردین می‌توان با ذخیره 25 درصدی میزان آب مصرفی عملکرد ماده خشک قابل قبولی تولید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation regimes and sowing dates on the dry matter and some traits of pearl millet

نویسندگان [English]

  • Mansour Fazeli Rostampour 1
  • Seyyed Gholamreza Moosavi 2
  • Hasan Romenjani 3
  • shahram mehri 4
  • Abouzar Abouzari 5
1 Horticultural crops research Department, Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 MSc. Graduated of Agronomy, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
4 Islamic Azad university / Director of Graduate Studies
5 1Horticultural crops research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Nashtaroud, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Due to the hot and dry climates of South Khorasan province, choosing the suitable crop and planting date is very important. In this condition, pearl millet nutrifeed hybrid (Pennisetum americanum var. nutrifeed) can be valuable forage in rotation with other plants. This experiment was carried out in 2017-2018 in strip split plots design in time in Azad university research field, Birjand. The treatments were including 4 sowing dates (8 April, 28 April, 18 May and 7 June), 3 irrigation regime (providing 100, 75 and 50 percent of the plant water needs based on the plant potential evatranspiration) and two cuttings in a completely random blocks design with three replications. The highest water use efficiency was observed in providing 50% of water needs and the 8 April along with the first and second cuttings. With the delay in planting date from 8 April to 7 June, the forage dry matter yield of millet decreased by 24.4% in supplying 100% of water needs. This decrease was 24.2 and 46.9, respectively, in supplying 75 and 50% of water needs. Therefore, by supplying 75% of pearl millet water needs and planting date of 8 April, with a 25% reserve of water consumption the dry matter yield is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of leaves
  • number of tillers
  • plant hight
  • relative water content
  • Water use efficiency