نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 دانشیار، دانشگاه شاهرود، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی کشاورزی، همزیستی میکوریزایی، باکتری های محرک

3 استادیار، دانشگاه شاهرود، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی بذر، گیاهان زراعی، علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی

چکیده

به منظور بررسی محلول‌پاشی عصاره مخمر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا چشم‌بلبلی(Vigna sinensis L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود (واقع در بسطام)، تحت تیمارهای تنش خشکی و محلول‌پاشی عصاره مخمر به اجرا درآمد. تنش خشکی به ‌صورت قطع آبیاری در دو مرحله‌ی 50 درصد گل‌دهی و 50 درصد غلا‌ف‌بندی به همراه تیمار شاهد (بدون قطع آبیاری) بود. تیمار عصاره مخمر (دو، چهار، شش گرم بر لیتر و شاهد) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش محتوای نسبی آب شد. در مقابل محتوای نسبی آب (82/ 5 درصد)، محتوای پرولین (74/30 درصد)، فلاونوئید برگ (83 درصد)، نیتروژن (82/3 درصد)، فسفر(22/22 درصد) و پتاسیم دانه (43 درصد) ازجمله صفاتی بودند که با کاربرد عصاره مخمر نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند. غلظت شش گرم بر لیتر عصاره مخمر موجب افزایش عملکرد دانه (02/1 تن در هکتار)، آنتوسیانین برگ (072/0 میلی‌گرم بر گرم وزن‌تر)، پرولین (62/31 میلی‎گرم بر گرم وزن‌تر) گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که غلظت شش گرم بر لیتر عصاره مخمر می‌تواند در کاهش شدت تنش خشکی مفید باشد. عصاره مخمر می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اکولوژیکی، باعث افزایش پاسخ دفاعی در برابر تنش‌های محیطی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of yeast extract in Reducing the effects of drought stress on physiological and Biochemical study of cowpea plant

نویسندگان [English]

  • sahar keramati 1
  • Ahmad Gholami 2
  • Mehdi Baradaran 3
  • Hamid Abbasdokht 4

1 Department of Agriculture, Shahrood University of Technology.shahrood.iran

2 Associate Professor, Department of Agriculture, Shahrood University of Technology

3 Associate Professor, Department of Agriculture, Shahrood University of Technology

4 Associate Professor, Department of Agriculture, Shahrood University of Technology

چکیده [English]

In order to investigate the role of foliar application of yeast extract on physiological and Biochemical properties of cowpea (Vigna sinensis L.) under drought stress conditions. A factorial experiment as a randomized complete block design with three replications in Agriculture Campus of Shahrood University of Technology (placed in Bastam) during 2017 in drought stress and foliar application of yeast extract was conducted. Drought stress was in two stages of 50 present flowering and 50 present pod formation with control treatment (without irrigation interruption). Foliar application of yeast extract (two, four, six g / L and control) was repeated two times with seven days interval and the first time was 30 days after planting. The results showed that drought stress decreased relative water content of leaves. In contrast, relative water content (5.82%), proline content (30.74%), leaf flavonoid (83%), nitrogen (3.82%), phosphorus (22.22%) and potassium (43%) Among the traits that increased with the use of yeast extract compared to control treatment. six g / L yeast extract increased grain yield (1.02 t ha-1), leaf anthocyanin (0.072 mg /g fresh weight), proline (31.62 mg /g fresh weight) Was. It is concluded that a concentration of six g / L of yeast extract can be useful in reducing the severity of drought stress. the yeast extract can act as an ecological strategy to improve the defensive response against environmental stresses

کلیدواژه‌ها [English]

  • bio stimulant
  • flavonoids
  • Grain yield
  • Phosphorus Grain
  • proline