تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور

2 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

وقوع تنش‌های رطوبتی ناخواسته از جمله عوامل افت عملکرد سیب زمینی در سال‌های اخیر بوده است. به منظور بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سیب زمینی، پژوهشی در سال 1398 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه، واقع در شهرستان چادگان انجام شد. برای انجام پژوهش از آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. دو تیمار آبیاری کامل بر اساس رطوبت در حد ظرفیت مزرعه و آبیاری معادل 75 درصد آبیاری کامل در طول دوره رشد به عنوان کرت های اصلی و سه رقم سیب زمینی مارفونا، آگریا و آتوسا به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. همه کرت-های آزمایشی در مرحله استقرار و غده دهی به ترتیب 2 و 1 نوبت آبیاری کامل شدند. تأثیر برهمکنش تیمار آبیاری و رقم بر صفات عملکرد کل، عملکرد غیر قابل فروش و عملکرد قابل فروش در سطح یک درصد و برای سایر صفات در سطح پنج درصد از نظر آماری معنی دار بود. رقم آتوسا در شرایط تنش خشکی نسبت به دو رقم مارفونا و اگریا به ترتیب 3/40 و 1/40 درصد عملکرد قابل فروش بیشتری تولید نمود. شاخص بهره وری آب در شرایط تنش رطوبتی به ترتیب برای ارقام مارفونا، آگریا و آتوسا برابر با 82/4، 02/5 و 53/6 کیلوگرم غده به ازاء هر متر مکعب آب بود. با توجه به برتری کمی و کیفی رقم آتوسا در شرایط تنش رطوبتی و آبیاری کامل، این رقم می‌تواند در منطقه مورد مطالعه جایگزین ارقام رایج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moisture Stress Tolerance of Atousa Potato Cultivar Compared to Agria and Marfona Cultivars

نویسندگان [English]

  • Amir hooshang Jalali 1
  • Ahmad Mousapour Gorji 2
1 Assistant Professor, Horticulture Crops Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of vegetable, Seed and Plant Improvement Institute, AREEO, Karaj, Iran
چکیده [English]

Reduce potato yield have increased in recent years under adverse conditions, such as water stress. The effects of water stress on yield and yield component of three potato cultivars evaluated at the 2019 growing season. This investigation was arranged as split-plot experiment based in the randomized complete block design with three replications at Rozveh Agricultural Research Station (Chadegan, Isfahan, Iran). Main-plots were assigned to irrigation levels (75% and 100% field capacity) and sub-plots to potato cultivars (Marfona, Agria and Atousa). To ensure the initial establishment of the plant and to prevent severe crop failure, one additional irrigation was performed at the establishment stage and two supplementary irrigation were performed at the tuber initiation stage for all plots. There was a significant interaction between irrigation level and cultivars for tuber yields (α

کلیدواژه‌ها [English]

  • harvest index
  • Stress tolerance index
  • suber dry matter percentage
  • sater use efficiency
  • yield