مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

برای رسیدن به عملکرد مطلوب کمی و کیفی سیب زمینی در هر منطقه لازم است ارقام جدید با یکدیگر مقایسه گردد. به این ‌منظور 13 رقم جدید به همراه دو رقم آگریا و بانبا از نظر شاخص سطح برگ، صفات زراعی و کیفی در شرایط آب و هوایی رزن مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396 انجام گرفت. نتایج نشان داد رقم مانیتو دیرتر از دیگر ارقام به حداکثر شاخص سطح برگ رسید و با داشتن 12 غده در بوته نسبت به ارقام شاهد بانبا و آگریا به ترتیب 112 و 83 درصد برتری داشت. در میان ارقام، ناتاشا با دارا بودن بالاترین شاخص سطح برگ حداکثر (65/3) نسبت به آگریا و بانبا به ترتیب 57 و 19 درصد پر برگ‌تر بود. وزن غده در رقم اوتاوا (8/157 گرم در غده) نسبت به ارقام آگریا و بانبا به ترتیب 5/70 و 4/20 درصد بیش‌تر بود. رقم مانیتو با عملکرد 71399 کیلوگرم در هکتار برتری 123 درصدی نسبت به آگریا و 70 درصدی نسبت به بانبا نشان داد. در این پژوهش ارقام از لحاظ درصد پروتئین غده تفاوت معنی‎دار نداشتند در حالی که از نظر درصد نشاسته غده متفاوت بودند و بالاترین مقدار در رقم مانیتو (09/18 درصد) و سپس در اوتاوا و کونکوردیا مشاهده شد. بطور کلی ارقام مانیتو، کاروسو و فالوکا بر اساس صفات حداکثر شاخص سطح برگ، تعداد غده در بوته و عملکرد برای کاشت در رزن قابل پیشنهاد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Leaf Area Index, Quantitative and Qualitative Characteristics of 13 New Potato Cultivars under semi-arid and cold Climatic Conditions of Razan

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fozouni 1
  • Mohammad Ali Aboutalebian 2
1 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
2 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

In order to achieve optimum quantitative and qualitative yield of potato in each region, new cultivars need to be compared. This study was carried out to compare 13 new potato cultivars and two cultivars Agria and Banba with each other to identify suitable cultivars for leaf area index, agronomic and qualitative traits under climatic conditions of Razan. The statistical design used in the present study was complete randomized block with three replications. The results showed that Manito cultivar reached the maximum leaf area index later than other cultivars. Manito had 12 tubers per plant, which was 112 and 83 percent superior to Banba and Agria, respectively. Also Natascha cultivar with leaf area index of 3.65 was 57 and 19 percent more leafy than Agria and Banba, respectively. Tuber weight in Ottawa (157.8 g per tuber) was 70.5 and 20.4 percent higher than Agria and Banba, respectively. Manito cultivar yielded 71399 kg/ha which was 123 percent superior to Agria and 70 percent superior to Banba. In this study, protein percentage of tubers were not different among the potato cultivars, while the difference was significant among the potato cultivars in tuber starch percentage and the highest values were observed in Manito (18.09 percent) and then in Ottawa and Concordia cultivars. Generally, Manitou, Caruso and Faluca cultivars are recommended for planting in the Razan on the basis of traits of maximum leaf area index, number of tubers per plant and tuber yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • number of tubers per plant
  • Protein
  • starch
  • tuber weight
  • Tuber yield