تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، پردیس دانشگاه زابل

2 استاد، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز

3 دانشیار، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ کشاورزی پایدار/ کشاورزی ارگانیک

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار ، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه (شیمیایی، آلی، شیمیایی+ آلی و شاهد) بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند در شیوه‌های مختلف کشت (کشت مستقیم، کشت نشایی و گلدانی) ، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال، 1397-1395 در مزرعه‌ای در کیلومتر 75 شمال غرب شهرستان سبزوار انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در سال اول بالاترین عملکرد ریشه از تیمار تلفیقی کود شیمیایی و آلی و در شیوه کاشت گلدانی (84/84 تن در هکتار) و در سال دوم نیز از تیمار کود تلفیقی، ولی در شیوه کشت نشایی (96/82 تن در هکتار) به‌دست آمد. بالاترین درصد قند ناخالص در هر دو سال در تیمار شاهد و در شیوه کاشت مستقیم به‌دست آمد. بیشترین عملکرد قند خالص هم در سال اول(29/13 تن در هکتار) و هم در سال دوم (54/14 تن در هکتار) را کشت نشایی تولید کرد. کشت‌های نشایی و گلدانی، ناخالصی‌های ریشه بیشتری در مقایسه با کشت مستقیم داشتند. در بین روش‌های تغذیه‌ای، بالاترین ناخالصی‌های ریشه در مصرف تلفیقی کود به دست آمد. کشت مستقیم و عدم مصرف کود نیز بالاترین شاخص قلیائیت را تولید کرد. در مجموع، نتایج نشان داد با وجود افزایش ناخالصی‌های ریشه در کشت نشایی یا گلدانی و مصرف تلفیقی کود، این تیمارها بالاترین عملکرد قند را تولید کردند. بر این اساس کشت نشایی و کوددهی تلفیقی را می‌توان جهت تولید بالاترین عملکرد ریشه و قند توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different nutrient system on quantitative and qualitative traits of sugar beet in different cultivation methods

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mehrandesh 1
  • Mohammad Galavi 2
  • Mohammad Armin 4
1 Department of agronomy, Agriculture faculty, Zabol university Pardis
2 Professor, Zabol University, Faculty of Agriculture, Department of Agriculture and Plant Breeding, Specialty: Crop Physiology, Weeds
4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branc, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different nutrition systems (chemical, organic, chemical+organic and control) on quantitative and qualitative characteristics of sugar beet in different planting methods (direct planting, potting and transplanting), an experiment was conducted as split plot in randomized complete block design with three replications in two consecutive year of 2016-2018ina field 75 km northwest of Sabzevar. The results showed that in the first year, the highest root yield (84.34tha-1) was obtained from the potting method and chemical+organic fertilizer application. In the second year, the highest yield (82.96tha-1) was obtained from the chemical+organic fertilizer treatment in transplanting method. In the both years, the highest sugar content was obtained from control treatment and direct planting. Transplanting method had the highest sugar yield in both years (13.29 and 14.44 tha-1, respectively). Transplanting and potting method had more root impurities than direct cultivation. Among nutrition systems, the highest root impurities obtained in the chemical+organic treatment. Direct culture and control produced the highest alkalinity index. Overall, despite the increase in root impurities in transplanting or potting along with chemical+organic treatment, these treatments produced the highest sugar yield. Accordingly, chemical+rganic fertilization along with transplanting can be recommended to produce the highest root and sugar yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated nutrition
  • Pot culture
  • Root impurity
  • sugar yield
  • Transplanting