اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات کشت مخلوط بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف تریتیکاله، آزمایشی در سال زراعی 98-1397 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند به انجام رسید. تیمارهای آزمایشی از قبیل 12 الگوی کاشت ارقام پاژ، سناباد و ژوالینو در سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد کاه تحت کاربرد کشت خالص رقم سناباد حاصل شد. بیشترین مقادیر طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در بوته، وزن 1000 دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت در کشت خالص رقم پاژ و کشت مخلوط 70% پاژ و 30% ژولینو حاصل شدند. علاوه بر این، بیشترین عملکرد بیولوژیک و محتوای کلروفیل به ترتیب تحت تیمارهای کشت مخلوط 30% پاژ + 70% سناباد و 70% پاژ+30% ژوالینو به ثبت رسید. در برآورد نسبت برابری زمین نیز مشاهده شد که کاربرد تیمارهای کشت مخلوط پاژ 70%+سناباد 30%، پاژ 30%+سناباد 70% و پاژ 70%+سناباد 30% دارای LER بالاتری نسبت به سایر تیمارها بودند. به طور کلی، نتیجهگیری میشود علیرغم اینکه بیشترین مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد دانه تحت کاربرد کشت خالص پاژ حاصل شد، لیکن اختلاف معنیداری با کاربرد تیمار کشت مخلوط 70% پاژ + ژولینو 30% نداشت. بنابراین، از نظر پایداری عملکرد، کشت مخلوط توصیه میگردد و توصیه میشود که کشت مخلوط 70% پاژ+30% ژوالینو جایگزین کشت خالص ارقام مختلف تریتیکاله مورد بررسی در پژوهش حاضر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of intercropping of triticale cultivars on some morphological, yield, and yield component traits

نویسنده [English]

  • Seyed Hamidreza Ramazani
Agronomy and Plant Breeding department, Sarayan Faculty of Agriculture, Birjand city, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the effects of mixed cropping on some morphological, yield, and yield components traits of different Triticale cultivars. Accordingly, an experiment was conducted as a randomized complete block design in the research farms of Birjand University in the 2018-2019 cropping season. Hence, experimental treatments such as 12 planting patterns of Pajh, Sanabad, and Jualinoo cultivars
were used in three replications. The results showed that the highest plant height and straw yield were obtained under the monocropping of Sanabad cultivar. Furthermore, the highest values of spike length, number of grain per spike, number of spike per square meter, number of grain per plant, 1000 grains weight, grain yield, and harvest index were obtained in the monocropping pattern of Pajh cultivar and mixed cropping of 70% Pajh and 30% Jualinoo treatments. The highest biological yield and content of leaf chlorophyll were achieved under application of 30% Pajh + 70% hybrid and 70% Pajh + 30% Jualinoo treatments, respectively. The results also showed that the higher value of the LER index was obtained under the application of mixed cropping of 70% Pajh+30% Sanabad, Pajh 30%+70% Sanabad, and Pajh 70%+30% Jualinoo than monocropping and other treatments. Therefore, in terms of yield stability, it is stated that the mixed cropping of 70% Pajh + 30% Jualinoo can be used instead of the monocropping patterns of different triticale cultivars in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cereals
  • correlation coefficient
  • Intra-species competition
  • LER
  • Monocropping