تعیین نیاز کودی گندم آبی در زمین‌های سد گلستان با استفاده از مدل QUEFTS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در زمین‌های زراعی واقع در اطراف سد گلستان، تناوب زراعی رعایت نمی‌شود و حاصلخیزی خاک آن‌ها در خطر است. با توجه به اهمیت تغذیه کودی گندم، هدف از این آزمایش، بررسی وضعیت تغذیه‌ای خاک‌های این منطقه و تعیین نیاز کودی با تأکید بر عناصر غذایی پر مصرف بود. نیاز کودی این زمین‌ها با استفاده از مدل QUEFTS در سال زراعی 97- 1396 تعیین شد. ابتدا، 30 قطعه زمین کشاورزی که توسط آب سد گلستان آبیاری می‌شوند، انتخاب گردید. در هر قطعه زمین یک قطعه کوچک‌تر نیز مشخص گردید و در آن هیچ کودی استفاده نشد. کلیه عملیات کاشت و داشت به‌روش متداول کشاورز انجام گرفت. از هر قطعه زمین (کودپاشی‌شده و نشده) با استفاده از کادر یک مترمربعی، پنج نمونه کف‌بر شده و عملکرد دانه و غیردانه و غلظت نیتروژن، پتاسیم و فسفر آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین نیتروژن، فسفر و پتاسیم جذب‌شده توسط قسمت هوایی گیاه به‌ترتیب 54، 5/19 و 98 کیلوگرم در هکتار و عملکرد متوسط دانه گندم در مزارع موردمطالعه، برابر با 4150 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به مدل QUEFTS، برای تولید 1000 کیلوگرم دانه گندم به‌ترتیب میزان 13، 5/4 و 22 کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم لازم بود. لذا با توجه به مطلوب‌بودن نتایج اعتبارسنجی مدل QUEFTS، توصیه می‌شود در این منطقه برای تولید حدود 5000 کیلوگرم در هکتار دانه گندم، 325 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 195 کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل و 60 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Fertilizer Requirement for Irrigated Wheat in Golestan Dam Fields, Using the QUEFTS Model

نویسندگان [English]

  • Yonus Mohammad Nezhad 1
  • Majid Basirat 2
  • Hossein HajiAbaee 3
  • Benjamin Torabi 4
1 Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Golestan Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Former M.Sc. Student, Agronomy and Plant Breeding Department, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In the fields around Golestan dam, crop rotation is not performed, putting the soil fertility at risk. This experiment aims at evaluating the nutritional status of the region’s soils and determining the need for fertilizer with emphasis on macronutrients. The fertilizer requirement of these soils in 2017-2018 has been determined, using the QUEFTS model. At first, 30 fields in the Golestan dam region, irrigated by the dam itself, have been chosen. In each field, a small section has been selected as a non-fertilized one. All agronomic practices have been done in accordance with conventional farmers' method. From each field (fertilized and non-fertilized), five one-meter squared quadrats have been used to cut off the crop and the grain yield and non-grain yield, and measure its N, P, and K concentration. Results reveal that the mean value of N, P, and K uptake by shoots have been 54, 19.5, and 98 kg/ha, respectively, with the average grain yield being 4150 kg/ha in farmers' field. For 1000 kg of grain production per hectare, one requires 13, 4.5, and 22 kg of  N, P, and K, respectively. Therefore, according to the proper validation results of the QUEFTS model, it is recommended to apply 325 kg/ha urea fertilizer, 195 kg/ha triple super phosphate fertilizer, and 60 kg/ha potassium sulfate fertilizer to produce about 5000 kg/ha wheat grain in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulation and dilution
  • element absrobtion
  • Macronutrients
  • Model validation
  • yield