ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

2 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

3 کارشناس، بخش باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، خنداب، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

آفتاب‌سوختگی یکی از عوامل مهم محدود‌کننده تولید انار به‌ویژه در مناطق با تابستان‌ گرم می‌باشد و ازآنجاکه کاربرد برون‌زای کائولین می‌تواند موجب افزایش تحمل به برخی تنش‌های محیطی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و افزایش فتوسنتز خالص شود، در این پژوهش اثر محلول‌پاشی کائولین بر برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام تجاری انار در منطقه ریجاب واقع در غرب استان کرمانشاه به‌صورت آزمایش فاکتوریل شامل سه غلظت کائولین (صفر (آب مقطر)، سه و شش درصد) و دو رقم انار (ملس ترش و یوسف‌خانی) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو رقم تیمار کائولین در غلظت شش درصد سبب بهبود وزن میوه، طول و عرض آریل و میوه، وزن صد آریل و عملکرد گردید. هم‌چنین میوه‌های درختان انار هر دو رقم با تیمار کائولین در هر دو غلظت، به‌ویژه در غلظت شش درصد افزایش مواد جامد محلول، درصد آب میوه و فنل کل را نشان دادند. با وجود عکس­العمل‌های متفاوت مورفولوژیک و بیوشیمیایی در دو رقم می‌توان با توجه به هدف و شرایط مختلف، از یکی از این رقم استفاده کرد. هم‌چنین تیمار کائولین در غلظت بالا، آفتاب‌سوختگی و ترک‌خوردگی میوه‌های انار را در هر دو رقم موردمطالعه به حداقل رساند و عملکرد در هکتار را افزایش داد که این تیمار می‌تواند به‌عنوان یک روش مناسب برای کاهش نابسامانی‌های فیزیولوژیک در مناطق پرورش انار از جمله منطقه ریجاب معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Pomological and Biochemical Characteristics in Malas Torsh and Yosef-Khani Pomegranate Cultivars in Response to Foliar Application of Kaolin

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Zahedi 1
  • Rahmatollah Gholami 2
  • Mahdieh Karimi 3
  • Hojattollah gholami 4
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
3 Expert, Horticultural sector, Ministry of Markazi Province Jihad-e-Agriculture, Khondab, Iran.
4 Former M.Sc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Sunburn is one of the important factors, limiting pomegranate production, especially in regions with hot summers. Since exogenous application of kaolin can increase tolerance to some environmental stresses by improving metabolic pathways and increasing net photosynthesis, this paper studies the effect of kaolin spraying on some pomological and biochemical characteristics of commercial pomegranate cultivars in Rijab region (Kermanshah province). Accordingly, it carries out a factorial experiment, based on a RCBD, which is consisted of three concentrations of kaolin (i.e., 0 (distilled water), 3%, and 6%) as well as two pomegranate cultivars (Malas Torsh & Yosef-Khani) with three replications. Results show that in both cultivars, kaolin treatment at 6% concentration improves fruit weight, the length and width of aril and fruit, aril weight, and the yield. In addition, fruits of both pomegranate trees with kaolin treatment at both concentrations, especially at 6% concentration, show increased soluble solids, fruit juice, and total phenol content. Despite the different morphological and biochemical reactions in the two cultivars, one of the cultivars could be used in accordance to different purposes and conditions. In addition, a high concentration of kaolin reduces sunburn and cracking of pomegranate fruits in both cultivars, increasing yield per hectare. This treatment can serve as a suitable method to reduce physiological disorders in pomegranate growing areas such as Rijab region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High temperature
  • Malas torsh
  • Rijab area
  • sunburn
  • total phenol
  • yield