اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

5 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های کمی و کیفی گل سوسن (Lilium longiflorum) هیبرید LA رقم Dynamix، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار­ها شامل صفر (تیمار شاهد)، 20، 35، 50 و 65 درصد حجمی ورمی‌کمپوست در بستر کشت حاوی 70 درصد کوکوپیت و 30 درصد پرلیت بود که در شرایط گلخانه­ای انجام شد. گل­های شاخه بریدنی تیمار­های مختلف پس از تغییر رنگ غنچه­ها از سبز پررنگ به سبز کم‌رنگ برداشت شدند و در آزمایشگاه پس از شکوفایی، صفات مختلف موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وزن تر اندام­های هوایی گل سوسن در سطوح پایین­تر ورمی‌کمپوست به‌ویژه تیمار 20 درصد بیش‌تر از سایر تیمارها بود. پارامتر­های کیفی اندازه­گیری‌شده مثل کلروفیل و پروتئین برگ، آنتوسیانین و مواد جامد محلول گلبرگ در کلیه تیمار­های ورمی‌کمپوست افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد داشت. بررسی کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار 20 درصد ورمی‌کمپوست به‌دلیل حفظ رطوبت بهتر اندام­های هوایی گیاه و تقویت برخی صفات مرفولوژیک مثل تعداد گل و افزایش سطح برگ، جهت پرورش گل­های سوسن هیبرید LA رقم  Dynamix با کیفیت بهتر مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels of Vermicompost on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Lilium LA Hybrid

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Qafari Rahbar 1
  • Moazzam Hassanpour Asil 2
  • Atousa Vaziri 3
  • Soheila Talesh Sasani 4
  • Jamalali Olfati 5
1 Ph.D. Candidate, Department of Biology, Payame Noor University, East Tehran Center, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, East Tehran Center, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
5 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to evaluate the effects of different levels of vermicompost on quantity and quality of Lilium longiflorum LA hybrid cv. Dynamix, in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. The treatments include 0 (control), 20%, 35%, 50%, and 65% of vermicompost pot (V/V) in 70% cocopeat and 30% perlite of bed culture under greenhouse conditions. Once the buds’ color change from bold green to colorless green, cut flowers are removed from various treatments and the flower’s inflorescence is studied in the laboratory. Results show that fresh weight of Lilium in low-level vermicompost surpass the other treatments, especially the 20% one. Qualitative parameters such as chlorophyll, protein leaf, anthocyanin, and total soluble solid of the petal have had a significant increase in all vermicompost treatments, compared to the control. Overall result examination of this study indicates the 20% vermicompost treatment has been more suitable, thanks to its superior moisture preservation at plant shoots as well as the improvement of some morphologic traits like the number of flowers as well as addition of leaf area, which contributes to the cultivation of better quality Lilium LA hybrid flower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of flower
  • Total soluble solid of petal
  • Protein leaf