پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح‌کننده‌های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. ایران.

4 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد اصلاح‌کننده های آلی بر ویژگی‌های رشد و بیوشیمیایی گل جعفری فرانسوی ) (Tagetes patula در خاک آلوده به سطوح مختلف میعانات گازی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل میعانات گازی در پنج سطح صفر، 7500، 15000، 30000 و 60000 میکرولیتر بر کیلوگرم خاک و اصلاح‌کننده‌های خاک شامل ورمی‌کمپوست ( پنج درصد وزنی)، بیوچار (دو درصد وزنی)، کربن فعال (یک درصد وزنی)، تیمار ترکیبی ورمی‌کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار (با مقادیر ذکر شده) و تیمار فاقد ماده اصلاح‌کننده بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر اصلی و متقابل میعانات گازی و مواد اصلاح‌کننده بر صفات وزن تر و خشک اندام‌هوایی و ریشه، محتوای کلروفیلa،b و محتوای پرولین برگ معنی‌دار شد (P < 0.01). در بالاترین سطح آلاینده استفاده از کربن فعال و ترکیب ورمی‌کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار به ترتیب باعث افزایش 82/3 و 45/4 برابر وزن تر اندام‌هوایی، افزایش 76/3 و 30/4 برابر وزن تر ریشه، افزایش 52/2 و 56/2 برابر کلروفیل a و همچنین باعث کاهش60/30 و50/39 درصد محتوای پرولین نسبت به تیمار فاقد اصلاح‌کننده در همین سطح آلودگی شد. نتایج این تحقیق بیان‌کننده نقش موثر و مفید اصلاح‌کننده‌های آلی خاک به خصوص کربن فعال و تیمار ترکیبی ورمی‌کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار در کاهش سمیت خاک آلوده به میعانات گازی بر گل جعفری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil

نویسندگان [English]

  • Tahereh Sedighi Shiri 1
  • Malek Hossein Shahriari 2
  • Mohammad Hedayat 3
  • Shahriar Osfouri 4
1 M.Sc. Student, Horticulture Department, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Horticulture Department, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Assistant Professor, Horticulture Department, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
4 Associate Professor, Department of Chemical Engineering, College of Petroleum, Gas, and Petrochemical Engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of organic amendment application on the growth and biochemical characteristics of French marigold (Tagetes patula) in soil contaminated with different levels of gas condensate, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with three replications. The experimental factors consisted of gas condensate at five levels of 0, 7,500, 15,000, 30,000 and 60,000 μL per kg of soil, and soil amendment including vermicompost (5%), biochar (2%), Activated carbon (1%), vermicompost+ activated carbon+ biochar and non-amendment treatments. The results of the analysis of variance showed that the main and interactive effects of gas condensate and soil amendments were significant on traits of fresh and dry weight of root and shoot, chlorophyll a and b and proline content (P < 0.01). At the highest level of contaminant, the application of activated carbon and vermicompost+ activated carbon+ biochar respectively caused 3.82 and 4.45-fold increase in shoot fresh weight, 3.76 and 4.4-fold increase in root fresh weight, 2.52 and 2.56-fold increase in chlorophyll a, and also decreased 30.66 and 39.5 percent of proline content compared to the non-amendment treatment at this level of contaminant. The results of this research indicated the effective and useful role of organic soil amendment, especially activated carbon and vermicompost+ activated carbon+ biochar in reducing the toxicity of gas condensate on French marigold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • activated carbon
  • Biochar
  • Chlorophyll
  • fresh and dry plant weight
  • proline
  • vermicompost