نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی برهم‌کنش نیتروژن و علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی+ ام­سی­پی­آ در کنترل علف‌های هرز ذرت و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. عامل اول شامل کاربرد علف‌کش نیکوسولفورون (Cruz, 4% SC) 2 لیتر در هکتار، توفوردی+ ام­سی­پی­آ (U46 Combi Fluid, SL 67.5%) 5/1 لیتر در هکتار، وجین کامل و عدم وجین علف‌های هرز به‌عنوان شاهد بود. عامل دوم شامل مصرف 350 کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود نیتروژن از منبع اوره بود. نتایج نشان داد مصرف کود نیتروژن باعث افزایش کارایی نیکوسولفورون در کنترل علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ گردید ولی توفوردی+ ام­سی­پی­آ در شرایط بدون مصرف نیتروژن نیز علف‌های هرز پهن برگ را کنترل نمود. برهم‌کنش کود و علف‌کش تأثیر معنی‌داری بر وزن هزاردانه و تعداد ردیف در بلال نداشت اما تعداد دانه در ردیف با کاربرد نیتروژن و نیکوسولفورون افزایش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد. کاربرد نیکوسولفورن و نیتروژن سبب افزایش 94 درصدی عملکرد دانه نسبت به کاربرد نیکوسولفورون به‌تنهایی شد. کاربرد نیتروژن تأثیر معنی‌داری بر کارایی توفوردی+ ام­سی­پی­آ در افزایش عملکرد دانه نداشت. براساس نتایج این آزمایش کاربرد نیکوسولفورون و نیتروژن می‌تواند پیشنهادی مناسب برای کنترل مؤثر علف‌های هرز و دستیابی به بالاترین عملکرد دانه ذرت باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction between herbicides (nicosulfuron and 2,4-D+ MCPA) and nitrogen on weed control of maize (Zea mays)

نویسنده [English]

  • Kamal Sadat Asilan

Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

To evaluate the impact from the interaction of nitrogen and herbicides on weed control of maize along with the yield and yield components of maize, an experiment has been conducted in a randomized completer block design as factorial arrangement with three replications at Tarbiat Modares University. The first factor includes nicosulfuron (2 l.ha-1), 2,4-D+ MCPA (1.5 L.ha-1), weed-infesting, and weed free (hand hoeing) as control. The second factor is application of 350 kg.ha-1 nitrogen from urea source and no nitrogen application as control. Results indicate that application of nitrogen boosts nicosulfuron efficacy in controlling broad- and narrow-leaved weeds, though it does not affect 2,4-D+ MCPA efficacy in controlling broad-leaved weeds. The application of herbicide and nitrogen has no significant effect on corn yield components, but the number of grains per row increase significantly when both nicosulfuron and nitrogen are applied together. Application of nicosulfuron and nitrogen increases the grain yield by 94%, compared with sole application of nicosulfuron. Application of both nitrogen and 2,4-D+ MCPA has no effect on corn grain yield. Results show that the application of nicosulfuron and nitrogen can be the best option for satisfactory weed control and maximum grain yield in the corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter
  • Grain yield
  • Nicosulfuron
  • Yield component
  • 2
  • 4-D+ MCPA