نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

لایم‏کوآت هیبرید سیتروفورچونلایی است که از تلاقی کامکوآت و لیمو آب شیرازی یا کی‏لایم به وجود آمده است. آب میوة آن با داشتن ویتامین ث و اسیدیته بالا، مشابه آب لیموی عمانی است. این ویژگی‏ها، همراه با مقاومت نسبی به سرما باعث شده که به کشت و کار آن در مناطق شمالی توجه شود؛ زیرا در شرایط آب و هوایی مازندران لیموترش‌ها با خطر سرمازدگی روبه‌رو هستند. پایه‏ها بسیاری از صفات پیوندک (رقم) مانند قدرت رشد، مقاومت به تنش‏ها، عملکرد و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار می‏دهند. بنابراین، این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر پایه‌های نارنج، سیترنج و سیتروملو بر رشد رویشی، اندازة درخت و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نهال‏های لایم‏کوآت روی پایه‏های نارنج (91 سانتی‏متر) و سیترنج (90 سانتی‏متر) با رشد عمودی، ارتفاع بیشتری دارد. اما بیشترین قطر نهال (07/7 میلی‌متر) بر پایة سیترنج مشاهده شد. با این وجود، نهال‏ها روی پایة سیتروملو بیشترین شاخة جانبی (8/5 عدد) را تولید کردند. بیشترین درصد آب نسبی برگ‏ها روی پایة نارنج (84/62 درصد) و کمترین آن روی پایة سیترنج (60/54 درصد) ملاحظه شد. بیشترین میزان کلروفیل (84/4 میلی‌گرم در صد گرم) هم در برگ‏های لایم‏کوآت روی پایة سیترنج وجود داشت.تمام پایه‌ها در جذب ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و آهن اختلاف زیادی نداشتند، ولی قابلیت جذب منیزیم و منگنز در سیتروملو کمتر از سایر پایه‌ها بود. براساس نتایج پژوهش حاضر، پایة سیترنج می‏تواند پایة مناسبی برای لایم کوآت در شرایط آب و هوایی مازندران باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of citrange, citromello and sour orange rootstocks on some morphological and physiological characteristics and minerals absorbance of limequat

نویسندگان [English]

  • Hosein Sadeghi 1
  • Mona Karbalaie 2
  • Hamid Hadizade 3

1 wrihter

2 writher

3 writer

چکیده [English]

The limequat is a citrofortunella hybrid that is hybrid between the key lime and the kumquat. It has considerable amount of vitamin C acids which tastes similar to limes. Regarding these traits and it's relatively resistance to low temperatures. It can be a new commetrial citrus in thenorth of sour lemin trees in Mazandaran weather condition severely damaged by frost. Rootstocks had main affect on scion, such as vegetative vigority, tolerance to biotic and abiotic stresses, yields and fruit quality. The objective of this experiment was to evaluate of citrage, citromelo and sour orange rootstocks on the vegetative growth, tree size and mineral absorption ability of limquate. The experiment was conducted in a compeletly randomized design with seven replications. The results showed that the rootstock had significant effect on all parameters except the leaves numbers. The highest amount of chlorophyll (4.84 mg /100 gr) and plant stem diameter (7.07 mm) were observed on the citrange rootstocks plant. Limequats plants on sour orange (91 cm) and citrange (90 cm) rootstocks had vertical growth with better height but lime quat scion produced the most side branches on the citromello rootstock (5.8). The highest and the lowest percentage of water relative content were observed on sour orange rootstock (62.84%) and citrange rootstock (54.60%). In terms of nutrient absorption (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron, magnesium and manganese) significant effects were observerd between root stocks; the ability of citromello rootstock to absorb magnesium and manganese was less than other rootstock. In conclusion, citrange rootstock can be a suitable rootstock for Limequat in Mazandaran weather conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus rootstocks
  • limequate
  • mexican lime
  • minerals absorption
  • vegetative growth
امامی عاکفه (1375) روش‌های تجزیة گیاه. نشریة فنی شمارة 982، چاپ اول. مؤسسة تحقیقات خاک و آب. 27 ص.
ابوطالبی ع، حسن‌زاده ح، و عزیز زادگان م (1386) اثر نوع پایه و شوری بر رشد رویشی، مقدار کلروفیل، نشت یون و مقدار آب نسبی برگ لیموشیرین. مجلة علمیـ پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد جهرم.3 (1):27-36.
ابوطالبی ع و تفضلی ع (1388) بررسی تأثیر نوع پایه و شوری بر غلظت عناصر کم‌مصرف در برگ لیموشیرین (Citrus limetta L.). نشریة علوم باغبانی ایران.23 (2): 85-93.
دانشگرد ک (1386) تألیف نسن والهیم، راهنمای کامل پرورش مرکبات، انتشارت مرز دانش، 162 ص.
رستگار ح (1391) بررسی اثرات پایه‌های مختلف در خواص کمی و کیفی چهار رقم نارنگی در استان فارس (فاز زایشی). مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور.
رادنیا ح (1375) تألیف روی سی رم و رابرت اف کارلسون، پایه‌های درختان میوه، نشر آموزش کشاورزی، 485 ص.
شفیعی زرگر ع و عجم گرد ف (1384) گزینش مناسب‌ترین پایه برای دو رقم گریپ‌فروت در منطقة دزفول، مجلة علوم و فنون باغبانی ایران، 6 (2): 69-78.
شهسوار ع (1383) مقایسة پایه‌های مختلف مرکبات برای ریزپیوندی، مجلة علوم و فنون باغبانی ایران، 5(2):109-111.
 
قاسم‌نژاد م، زمانی ذ، ثوابقی غ و ابراهیمی ی (1387) تأثیر نوع مقدار نیتروژن بر رشد و ترکیب عناصر معدنی برگ سه‌پایه مرکبات، پژوهش سازندگی در زراعت و باغبانی، 81: 170-174.
گلعین ب، فیفایی ر، مرادی ب و راهب س (1390) بررسی رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوة نارنگی یاشار روی پنج‌پایه مرکبات در استان مازندران، هفتمین کنگرة علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
  فتوحی قزوینی ر و فتاحی ج (1385) پرورش مرکبات در ایران، انتشارات دانشگاه گیلان. 305 ص.
محرمی ر، ربیعی و، امیری م و عظیمی م (1390) اثر پایه بر برخی صفات سیب رقم دلبار استیوال، به‌نژادی نهال و بذر27(1): 327-323.
 
Boman BJ (1993) First year response of ‘Ruby Red’ grapefruit, on four rootstocks, to fertilization and salinity. Florida State Horticultural society publication.106:12-18.
Behboudian MH, Torokfalvy E and Walker RR (1986) Effects of salinity on ionic content, Water relation and gas exchenges parameters in some citrus scion-rootstock combination.Scientia Horticulture. 28:105-116.
Cantuarias AT, Mouro Filho FA, Stuchi ES and Espinoza SR (2011) Horticultural performance of ‘Folha Murcha’ sweet orange onto twelve rootstocks Scientia Horticulturae.129: 259–265.
 Cherki GH, Foursy A and Fares K (2002) Effects of stress on growth,inorganic ions and proline accumulation in relation to osmotic adjustment in five sugar beet cultivars.Environmental and Experimental Botany.47:39-50.
Fallahi E, Chun Ik-Jo, Neilsen GH and Colt WM (2001) Effects of three rootstocks on photosynthesis, leaf mineral nutrition and vegetative growth of BC-2Fuji apple trees. Journal of Plant Nutrition. 24: 827-834.
Garcia S, Jifon JL, Carrajal M and Syvertsen JP (2002) Gas exchange, chlorophyll and nutrient content in relation to Na and Cl accumulation in Sunburst mandarin grafted on different rootstocks. Plant Science.162: 705-712.
Georgiou A (2002) Evaluation of rootstocks for clementine mandarin in Cyprus. Scientia Horticulturae. 93: 29-38.
Hutchinson DJ (1997) Influence of rootstock on the performance of Valencia sweet orange, pp.523-525. In: Cary, P.R. (ed.) Proceedings of the International Society of Citriculture, Orlando, FL, USA.
Mitsuru, OS, Shinano TK and Toshiak TD (1991) Redistribution of carbon and nitrogen compounds from the shoot to the harvesting organs during maturation in field crops.Soil Science and Plant Nutrition. 37(1): 117-128.
Pestana M, Varennes A, Abadia J and Faria EA (2005) Differential tolerance to iron deficiency of citrus rootstocks grown in nutrient solution.Scientia Horticulture. 104: 25-36.
Walker RR and Douglas TJ (1983) Effect of salinity level on uptake and distribution of chloride, sodium and potassium ions in citrus plant. Australian Journal of Agricultural Reserch.34:145-153.