ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 رییس بخش اگرواکولوژی- دانشکده کشاورزی داراب-دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بررسی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت مخلوط غلات-لگوم، در سال زراعی 94-1393 آزمایشی مزرعه‌ای در دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز انجام شد. در این آزمایش 10 تیمار تک کشتی گندم، جو، تریتیکاله، نخود و باقلا با و بدون حضور علف هرز، و شش تیمار کشت مخلوط گندم+ نخود، گندم+ باقلا، جو+ نخود، جو+ باقلا، تریتیکاله+ نخود و تریتیکاله+ باقلا با حضور علف هرز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایش تأثیر معنی‌داری بر جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنز داشتند، به طوریکه بیشترین محتوای آهن، روی، مس و منگنز شاخساره غلات به ترتیب در تیمارهای تک کشتی تریتیکاله بدون علف هرز (2/353 میلی گرم بر کیلوگرم)، کشت مخلوط جو + باقلا (18/20 میلی گرم بر کیلوگرم)، کشت مخلوط گندم + باقلا (59/23 میلی گرم بر کیلوگرم) و تک کشتی گندم بدون علف هرز (22/28 میلی گرم بر کیلوگرم) به دست آمد. بیشترین محتوای آهن، روی، مس و منگنز شاخساره لگوم‌ها نیز به ترتیب در تیمارهای کشت مخلوط گندم + باقلا (1/673 میلی گرم بر کیلوگرم)، کشت مخلوط جو + نخود (24/26 میلی گرم بر کیلوگرم)، کشت مخلوط ترتیکاله + باقلا (33/28 میلی گرم بر کیلوگرم) و تک کشتی باقلا بدون علف هرز (26/32 میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد. ترتیب میزان جذب عناصر کم مصرف فلزی در گندم، جو، تریتیکاله، باقلا و علف‌های هرز به صورت آهن > منگنز > روی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of metal micronutrients uptake in cereal-legume intercropping

نویسندگان [English]

  • leila Soleimanpoor 1
  • Ruhollah Naderi 2
  • Mehdi Najafi Ghiri 1
چکیده [English]

Planting of various crops in intercropping may change the amount of nutrients uptake by plants because of morphological and physiological differences in roots. In order to investigate the metal micronutrients uptake of the crops in cereals-legume intercropping a field experiment was performed in 2014-2015 in the College of Agriculture of Darab, Shiraz University. Treatments included 10 monoculture (wheat, barley, triticale, pea and bean with and without weeds) and 6 intercropping (wheat + pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley + faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean with weeds) which laid out in a randomized complete block design (RCBD) with three replicates. Results showed that the treatments had a significant effect on the uptake of Fe, Zn, Cu and Mn by plants so that the highest content of Fe, Zn, Cu and Mn in cereals was obtained in weed-free monoculture triticale (353.2 ppm), barley+faba bean intercropping (20.18 ppm), wheat+faba bean intercropping (23.59 ppm) and weed-free wheat monoculture (28.22 ppm). The highest content of Fe, Zn, Cu and Mn in legumes was obtained in wheat+faba bean intercropping (673.1 ppm), barley+pea intercropping (26.24 ppm), triticale+faba bean intercropping (28.33 ppm) and weed-free faba bean monoculture (32.26 ppm). The ranking of micronutrients uptake by crops and weeds was Fe˃Mn˃Zn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Faba bean
  • Iron
  • Zinc
  • Copper
  • manganese