نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ، اهواز - ایران

چکیده

به منظور تعیین مناسب­ترین ترکیب کشت مخلوط جو و شنبلیله در سطوح کود دامی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد­ شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. سطوح کود دامی در 4 سطح (صفر، 12، 24 و 36 تن در هکتار از منبع کود گاوی پوسیده شده) در کرت­های اصلی و هشت نسبت­ کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی شامل 75 درصد جو + 25 درصد شنبلیله، 50 درصد جو + 50 درصد شنبلیله، 25 درصد جو + 75 درصد شنبلیله، 100 درصد جو + 6/16 درصد شنبلیله، 100 درصد جو + 3/33 درصد شنبلیله، 100 درصد جو + 50 درصد شنبلیله و کشت خالص هر دو گیاه در کرت­های فرعی جای گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه خشک جو (2850 کیلوگرم در هکتار) از ترکیب جو خالص با کاربرد 36 تن در هکتار حاصل شد. همچنین، بیشترین عملکرد علوفه خشک شنبلیله (33/1633 کیلوگرم در هکتار) از ترکیب شنبلیله خالص با کاربرد 24 تن در هکتار به‌دست آمد. باتوجه به اینکه بیشترین میزان شاخص تولید سیستم (29/2933 (SPI = در دو ترکیب کشت 100 درصد جو + 6/16 درصد شنبلیله و 100 درصد جو + 3/33 درصد شنبلیله با کاربرد 36 تن در هکتار کود دامی حاصل شده است، نسبت­های کشت افزایشی با کاربرد 36 تن در هکتار کود دامی ترکیب تیماری مناسب بودند. همچنین، نسبت برابری از زمین و شاخص غالبیت در نسبت­های کشت افزایشی بزرگتر از یک و با کاربرد 36 تن در هکتار کود دامی حاصل شده است. لذا، در این مطالعه جو و شنبلیله دو گونه سازگار در ترکیب­های کشت مخلوط معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Competitive Indices in Barley Intercropped with Fenugreek under Manure Applications

نویسندگان [English]

  • Sara Ghanbari 1
  • Mohammad Moradi Telavat 2
  • Seyyed Ataollah Siadat 3

1 Former M.Sc. Student, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan

2 Assistant Professor, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan

3 Professor, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan

چکیده [English]

In order to determinate the optimum combination of barley with fenugreek in intercropping under cow manure levels, an experiment was conducted as split plot based on a randomized complete blocks design with three replications at the research farm of Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan during growing season of 2014-15. In this study, four manure levels (0, 12, 24 and 36 t.ha-1) were placed in the main plots, and eight levels of replacing and increasing ratios of intercropped cultures including 75% barley + 25% fenugreek, 50% barley + 50% fenugreek, 25% barley + 75% fenugreek, 100% barley + 16.6% fenugreek, 100% barley + 33.3% fenugreek, 100% barley + 50% fenugreek and pure cultures of both plant were placed in sub-plots. The results showed that the highest barley dry forage yield (2850 kg.h-1) was obtained from treatment of Sole barley by application of 36 ton.ha-1 manure, also the highest fenugreek dry forage yield (1633.33 kg.h-1) was obtained from treatment of Sole fenugreek by application of 24 ton.ha-1 manure. According to the highest System Productivity Index (SPI = 2933.29) from two treatment of 100% barley + 50% fenugreek and 100% barley + 33.3% fenugreek by application 36 ton.ha-1 manure, An increase of culture at  36 ton.ha-1 of manure was the best composition in the present experiment. Also the Land equivalent ratio and aggressivity index was obtained in increasing ratios of intercropped cultures and with application of 36 ton.ha-1 manure more than one. Therefore, in this study, barley and fenugreek were introduced two species compatible combinations of intercropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressivity Index
  • Dry Forage Yield
  • Land equivalent ratio
  • Organic Agriculture
  • System Productivity Index
1 . اصغری­پور م و خاتمی پور م (1392) بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف­های هرز در کشت مخلوط ارزن دم­روباهی و ماش. به‌زراعی کشاورزی. 15(1): 190-175.
2 . توسلی ا، قنبری ا، احمدی م و حیدری م (1389) اثر کود­های دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaecum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط. پژوهش­های زراعی ایران. 8(2): 212-203.
3 . سلیمانی عبیات م، مرادی­تلاوت م، سیادت ع، کوچک‌زاده ا و اشراقی‌نژاد م (1394) ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمار­های الگوی کاشت و میزان بذر. تحقیقات غلات. 5(1): 106-95.
4 . قلعه سفیدی م (1390) تأثیر تنش خشکی پایان دوره و سطوح مختلف کمپوست کود دامی بر برخی صفات زراعی کنجد (Sesamum indicum L.) در منطقه خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رامین خوزستان. خوزستان.
5 . کوچکی ع ر، نصیری محلاتی م، دیهیم فرد ر، میرزایی تالار پشتی ر و خیرخواه م (1393) ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی از شاخص­های رقابتی. پژوهش­های زراعی ایران. 12(4): 535-542.
6 . کیانی س، سیادت ع، مرادی­تلاوت م، ابدالی­ مشهدی ع و ساری م (1393) ارزیابی کشت مخلوط علوفه­ای جوو رازیانه در سطوح مختلف کود نیتروژن. علوم زراعی ایران. 2(16): 90-77.
لامعی هروانی ج و خشنود علیزاده د (1391) انتخاب مناسب­ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه­ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان. علوم کشاورزی دیم ایران. 1(1): 102-93.
8 . محمدآبادی ع، رضوانی مقدم پ، فلاحی ج و برومندزاده ز (1390) بررسی تأثیر کود­های آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella  foenum – graecum L.). بوم­شناسی کشاورزی. 3(4): 499-491.
9 . نخزری مقدم ع (1391) عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‌های مختلف کاشت. مجله الکترونیکی تولید گیاهان زراعی. 5(4): 189-173.
10 . Aderdiran JA, Taiwo LB, Akande MO, Sobulo RA and Idown OJ (2004) Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition. 27: 1163-1181.
11 . Agegnhu G, Ghizam A and Sinebo W (2006) Yield performance and lan-use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian high lands. European Journal of Agronomy. 25: 202-207.
12 . Araji Aa, Abdu ZO and Joyce P (2001) Efficient use of Animal manure on cropland – economic analysis. Bioresource Technology. 79(2): 179-191.
13 . Banik P, Midya A, Srakar BK and Ghose S (2006) Wheat and Chickpea intercropping systems in an adaitive experiment: Advantage and weed smothering. European Journal of Agronomy. 24: 325-332.
14 . Dhima KV, Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB and Dordas CA (2007) Competition indices of comomm. N Vetch and cereal intercropping in two seeding ratio. Field Crop Research. 1000: 249-256.
15 . Ghosh PK, Manna MC, Bandyopadhyay KK, Tripathi AK, Wanjari RH, Hati KM, Misra AK, Acharya C and Subba Rao A (2006) Interspecific interaction and nutrient use in soybean/sorghum intercropping system. Agronomy Journal. 98: 1097-1108.
16 . Hamze ie J (2012) Performance evaluation index spad, land use efficiency and productivity index barley (Hordeum vulgar) and bitter vetch (Vicia errilia) intercropping system. Journal of Crop Production and Processing. 2(4): 79-91.
17 . Mazaheri D (1979) Intercropping with maize and kale. United Kingdom. Thesis, Reading University. Ph. D. Dissertation.
18 . Mead R and Willey RW (1980) The concept of a Land Equivalent Ratio and advantages in yields from intercropping. Experimental of Agriculture. 16: 217-228.
19 . Nielsen P, Hauggard H, Ambus E and Jensen S (2001) Inter specific competition, N use and interference with weeds in pea-barley intercropping. Field Crops Research. 70(2):101-109.
20 . Odo PE (1991) Evaluation of short and tall Sorghum varieties in mixtures with Cowpea in the Sudan Savanna of Nigeria: Land equivalent ratio, grain yield and system productivity index. Experimental Agriculture. 27: 435-441.
21 . Ross SM, King JR, Odonovan JT and Spaner D (2004) Forage potential of intercropping berseem clover with barley, oat or triticale. Agronomy Journal. 96: 1013-1020.
22 . Schmidtke K, Neumann A, Hof C and Rauber R (2004) Soil and atmospheric nitrogen uptake by lentil (Lens culinaris Medic) and barley (Hordeum vulgar spp. Nbudum L.) as monocrops and intercrops. Field Crops Research. 87: 245-256.
23 . Shirani H, Hajabasi MA, Afyuni M and Hemmat A (2002) Effect of farmyard manure and tillage system on soil physical properties and corn yield in central Iran. Soil and Tillage Research. 68: 101-108.
24 . Spiters CJT, Kropff MJ and Degrot W (1989) Competition between maize and Echinochloa Crus-Gali analysed by a hyperbolic regression model. Annals of Applied Biology. 115: 541-551.
25 . Thomsen Ik (2001) Recovery of nitrogen from composted and anaerobically Stored manure labeled with 15N. European Journal of Agronomy. 15: 31-41.
26 . Turk MA, Rahman A and Tawaha M (2002) Effect of variable sowing ratios and sowing rates of bitter vetch on the herbage yield of barley – biter vetch mixed cropping. Asian Journal of Plant Sciences. 1(4): 460-469.
27 . Willey RW (1990) Resources use in intercropping systems. Journal of Agriculture Water Management. 17: 215- 231.
28 . Willey RW and Rao MR (1980) A competitive ratio for quantifying competition between intercrops. Experimental Agriculture. 16: 117-125.
29 . Yilmoz S, Atak M and Erayman M (2008) Identification of advantages of maize-legume intercropping over solitary cropping through competition indices in the East Mediteranean region. Turkish Journal of Agricultural and Forestry. 32: 111-119.