ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه زراعت، رشت، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی عملکرد دانه و اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی تحت تأثیر کشت مخلوط با ذرت و مقادیر مختلف نیتروژن، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار در رشت، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. مقادیر مختلف کود نیتروژن شامل صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار به­عنوان فاکتور اصلی و کشت خالص ذرت و بادام زمینی و ردیف­های کشت مخلوط ذرت و بادام زمینی با نسبت‌های­ 1:1، 2:1، 1:2 و 2:2 به­عنوان فاکتور فرعی مدنظر قرار گرفتند. بالاترین عملکرد دانه ذرت (10540 کیلوگرم در هکتار) تحت اثر متقابل 200 کیلوگرم نیتروژن و سیستم کشت مخلوط ذرت و بادام­زمینی با نسبت 2:2 به­دست آمد. اثر متقابل 100 کیلوگرم نیتروژن و سیستم کشت مخلوط با نسبت 2:1 بیشترین عملکرد دانه بادام­زمینی (1786 کیلوگرم در هکتار) را نشان داد. با افزایش کاربرد نیتروژن، میزان اسید چرب اولئیک در روغن بادام­زمینی کاهش پیدا کرد، ولی محتوای اسید چرب لینولئیک افزایش یافت. بالاترین درصد اسید چرب اولئیک (31/27 درصد) در سیستم کشت مخلوط ذرت و بادام­زمینی با نسبت 2:1 مشاهده گردید. به­طورکلی، کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سیستم کشت مخلوط ذرت و بادام­زمینی با نسبت 2:1 می­تواند برای بهبود نسبت برابری زمین و افزایش عملکرد و کیفیت روغن بادام‌زمینی در شرایط اقلیمی منطقه قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of grain yied, land equivalent ratio and fatty acids combination of peanut oil in intercopping with corn as affected by different levels of nitrogen

نویسندگان [English]

  • Omid Seyed noori 1
  • MArefat Mostafavi Rad 2
  • Mohammad Hossein Ansari 3
1 M.Sc. Student, Department of Agronomy, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht - Iran
2 Professor Assistant, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province, Rasht – Iran
3 Professor Assistant, Department of Agronomy, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht - Iran
چکیده [English]

In order to evaluate grain yield and fatty acids in peanut (Arachis hypogaea L.) oil as affected by intercropping with corn (Zea mays L.) and different nitrogen rates, an experiment was carried out during 2014-15 cropping season as split plot based on randomized complete block design with three replications in Rasht, Iran. Different rates of nitrogen fertilizer including 0, 100, 200 and 300 kg/ha as main plots and sole cropping of corn and peanut, rows of corn and peanut intercropping at ratio of 1:1, 2:1, 1:2 and 2:2 as sub plots, comprised the experimental factors. The highest corn grain yield (10540 kg/ha) was obtained under the interaction effect between 200 kg N/ha and C6 intercropping system by the ratio of 2:2. The interaction effect between 100 kg N/ha and C5 intercropping system by the ratio of 1:2 showed the greatest peanut grain yield (1786 kg/ha). By increment of nitrogen application, the rate of oleic acid decreased in peanut oil, but the content of linoleic acid enhanced. The highest ratio of oleic acid (27.31%) was observed under corn and peanut intercropping systems at the ratio of 2:1. In general, nitrogen application up to 100 kg/ha and intercropping systems between corn and peanut at the ratio of 2:1 could be recomendable to improve land equivalent ratio and enhancement of grain yield and peanut oil quality under the climatic condition of region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercropping patterns
  • Land equivalent ratio
  • nitrogen
  • Oil quality
  • Peanut
1 . امیدبیگی ر، فخرطباطبایی م و اکبری ث (1380) اثر کود نیتروژنه و آبیاری بر باروری، رشد، عملکرد دانه و مواد مؤثره کتان روغنی. علوم کشاورزی ایران. 55(1): 53-64.
2 . پیوندی م، لطیف و و صبورا ع (1392) تأثیر نیتروژن و مس بر برخی خصوصیات کمی کلزا ارقام اوکاپی و هایولا. پژوهش­های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران. 32(4): 43-52.
3 . ثمن م و سپهری ع (1391) تأثیر تنش کمبود آب و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. سال 1391، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج. 487 صفحه.
4 . کافی قاسمی ع و اصفهانی م (1384) بررسی تأثیر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای در منطقه گیلان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 12(5): 55-62.
5 . مظاهری د (1377) زراعت مخلوط. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 262 ص.
6 . مصطفوی­راد م (1389) ارزیابی اثرات مدیریت تغذیه تلفیقی بر صفات کمی و کیفی برخی ارقام کلزای زمستانه سازگار به مناطق سردسیر در اراک. رساله دوره دکتری رشته زراعت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 165 ص.
7 . نورمحمدی ق، سیادت س ع و کاشانی ع (1386) زراعت غلات. جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 468 ص.
 
 8 . Abdel-Galil AM and Abdel-Ghany REA (2014) Effect of groundnut + sesame intercropping and nitrogen fertilizer on yield, yield components and infection of root rot and wilt diseases. International Journal of Plant and Soil Science. 3(6): 623-643.
9 . Abdul M and Fayyazul H (2006) Effects of sulphur on fatty acid accumulation in Brassica cultivars. International Journal of Agriculture and Biology. 5: 588-592.
10 . Ahmad Z, Mezori HAM and Duhoky MMS (2008) Effect of intercropping systems and nitrogen fertilizer on yield, yield components of corn (Zea mays L.) and peanut (Arachis hypogea L.). Journal of Dohuk University. 11(1): 206-214.
11 . Ariel CE, Eduardo Giardina OA, Benito E and Lidia G (2013) Effects of two plant arrangements in corn (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L. Merrill) intercropping on soil nitrogen and phosphorus status and growth of component crops at an Argentinean Argiudoll. American Journal of Agriculture and Forestry. 1(2): 22-31.   
12 . Astatke A, Mohamed Saleem MA and El-Wakeel A (1995) Soil water dynamics undercereal and forage legume mixtures on drained vertisols in the Ethiopian highlands. Agricultural Water Management. 27: 17-24.
13 . Baldini M, Giovanardi R and Vannozzi GP (2000) Effects of different water availability on fatty acid composition of the oil in standard and high oleic sunflower hydrids. P. 79-84. Proceedings of the 15th International Sunflower Conference. Toulouse I, A79-84, France.
14 . Barker WB and Sowyer JE (2005) Nitrogen application to soybean at early reproductive development. Agronomy Journal. 97: 615-619.
15 . Bozorgi HR, Pendashteh M, Tarighi F, Ziaei Doustan H, Keshavarz AK, Azarpour E and Moradi M (2011) Effect of foliar zinc spraying and nitrogen fertilization on seed yield and several attributes ofgroundnut (Arachis hypogaea L.). World Applied Science Journal. 13(5): 1209-1217.
16 . Camas B, Girak C and Esendal E (2007) Seed safflower grown in northen Turkey condition. Journal of Fact of Agriculture. 22(1): 98-104.
17 . Damaian MM, Diana OL, Jose MM, Alicia LL, Julio AZ and Carlos AG (1998) Seed composition of soybean cultivars evaluated in different environmental region. Journal of the Science Food and Agriculture. 77: 494-498.
18 . Daniel J, Miralles B, Ferro C and Slafer A (2001) Developmental responses to sowing date in wheat, barley and rapeseed. Field Crops Research. 71: 211-223.
19 . El-Habbasha SF, Taha MH and Jafar NA (2013) Effect of nitrogen fertilizer levels and zinc foliar application on yield, yield attributes and some chemical traits of groundnut. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 9(1): 1-7.
20 . Fernandez Aparicio M, Sillero JC and Rubials D (2007) Intercropping with cereals reduces infection by Orobanche crenata in legumes. Crop Protection. 26: 1166- 1172.
21 . Flagella Z, Rotunnon T, Tarantino E, Di-Caterina R and Decaro A (2002) Changes in seed yield and oil fatty acid composition of high oleic sunflower (Helianthus annus L.) hybrids in relation to sowing date and water regime. European Journal of Agronomy. 17: 221-230.
22 . Gunase-Kera CP, Martin LD, Siddique KHM and Walton GH (2006) Genotype by environment interactions of Indian mustard (Brassica juncea L.) and canola (Brassica napus L.) in Mediterranean type environments. II. Oil and protein concentrations in seed. European Journal of Agronomy. 25: 13-21.
23 . Gurigbal S (2010) The Soybean: Botany, Production and Uses. Ludhiana, India: Cabi Publishers.
24 . Hamrouni I, Hammadi BS and Marzouk B (2001) Effect of water deficit on lipids of Safflower aerial parts. Phytochemistry. 58: 277-280.
25 . Ijoyah MO (2012). Review of intercropping research on cereal-vegetable based cropping system. Scientific Journal of Crop Science. 1(3): 55-62.
26 . Jonathan DC (2008) Intercropping with maize in sub-Arid Regions. Community planning and Analysis. Definition and benefits of intercropping. Technical Brief. April. 16. 2008.
27 . Jose RL, Ursicin O and Rafael DQ (1990) Definit influence of location and climatic condition on fatty acid composition of sunflower seed oil. Journal of the American Oil Chemists Society. 67(10): 618-623.
28 . Khalid M, Elnur K and Elgasim A (2008) Chemical composition and oil characteristics of sesame seed cultivars grown in Sudan. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 4(6): 761-766.
29 . Khan Z, Saeed A, Zada K and Ahmad S (1992) Biologic and intercrop studies on yield and nitrogen fixation of soybean and maize. Sarhad Journal of Agriculture. 8: 613-622.
30 . Kutcher HR, Malhi SS and Gill KS (2005) Topogaphy and management of nitrogen and fungicide effects disease and productivity of canola. Agronomy Journal. 97: 533-541.
31 . Lambers H and Poorter H (1992) Inherent variation in growth rate between higer plants: a search for physiological causes and ecological consequences. Advance in Ecology Research. 23: 187-261.
32 . Leidi EO and Rodriguez-Navarro DN (2000) Nitrogen and phosphorus availability limit N fixation in bean. New Phytologist. 147: 337-346.
33 . Matusso JMM, Mugwe JN and Mucheru-Muna M (2012) Potential role of cereal - legume intercropping systems in integrated soil fertility management in small holder farming systems of sub-Saharan Africa Research Application Summary. Third Ruforum Biennial Meeting. 24-28 September 2012, Entebbe, Uganda.
34 . Morales REJ, Escalante EJA, Sosa CL and Volke HVH (2009) Biomass, yield and land equivalent ratio of Helianthus annus L. in sole crop and intercropped with Phaseolus vulgaris L. in high valleys of Mexico. Tropical and Subtropical Agro ecosystems. 10: 431-439.
35 . Mobasser HR, Vazirimehr MR and Rigi K (2014) Effect of intercropping on resources use, weed management and forage quality. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 4(2): 706-713.
36 . Mpairwe DR, Sabiiti EN, Ummuna NN, Tegegne A and Osuji P (2002) Effect of intercropping cereal crops with forage legumes and source of nutrients on cereal grain yield and fodder dry matter yields. African Crop Science Journal. 10: 81-97.
37 . Mutegi CK, Ngugi HK, Hendriks SL and Jones RB (2009) Prevalence and factors associated with aflatoxin contamination of peanuts from western Kenya. International Journal of Food Microbiology. 130: 27-34.
38 . Onemli F (2012) Impact of climate change on oil fatty acid composition of peanut. Chilean Journal of Agricultural Science. 49(4): 455-458.
39 . Raposo JADEA, Schuch L, Assis FNDE, Machado AA and De-Assis FN (1995) Intercropping of maize and beans in different plant arrangements anddensities in pelotas, pesquisa. Agropecuaria Brasilleira. 30: 639-647.
40 . Rathke GW, Christen O and Diepenbrock W (2005) Effects of nitrogen source and rate on productivity and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) grown in different crop rotations. Field Crops Research. 94: 103-113.
41 . Sahoo SK, Kumar DS and Reddy CR (2003) Productivity of sunflower (Helianthus annuus L.) bases intercropping systems under irrigated conditions. Journal of Oilseeds Research. 20: 284- 286.
42 . Saudy HS and Elmetwally IM (2009) Weed management under different patterns of sunflower – soybean intercropping. Journal of Central European Agriculture. 10: 41-52.
43 . Scarth R, Rimmer SR and Mc-Vetty PBE (1994) Apollo a low linolenic acid summer rape. Canadian Journal of Plant Science. 75: 203-204.
44 . Thayamini HS and Brintha I (2010) Review on Maize based intercropping. Journal of Agronomy. 9(3): 135-145. 
45 . Tsubo M, Walker S and Ogindo HO (2005) A simulation model of cereal - legume intercropping systems for semi-arid regions. Department of Soil, Crop and Climate Sciences, University of the Free State. Field Crops Research. 93(1): 23-33.
46 . Weiss EA (2000) Oil Seed Crops. Longman, New York, 660p.