بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز - ایران

2 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز - ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز - ایران

چکیده

جهت ارزیابی ارقام یونجه پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در جنوب‎غربی شهرستان اهواز با مختصات 31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی، 48 درجه و 40 دقیقه طول شرقی، در سال 1390 اجرا شد. در قسمت اول جهت بررسی عملکرد علوفه ‎تر ارقام بغدادی، مساسرسا، یزدی، بمی، نیک شهری، سینتتیک (کرت اصلی) و تعداد دو چین (فاکتور فرعی) بسته به زمان برداشت در چهار آزمایش بر مبنای زمان برداشت با روش آماری کرت‎های یک‎بار خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. در چین‎های تابستانه ارقام در زمان 5 درصد گلدهی، در چین‎های پاییزه با ارتفاع جوانه‎های طوقه 8-6 سانتی‎متر، در چین‎های زمستانه با ارتفاع جوانه‎های طوقه 12-10 سانتی‎متر و در چین‎های بهاره ارقام در 15 درصد گلدهی برداشت گردیدند. قسمت دوم طبق الگوی آماری ذکر شده اجرا شد با این تفاوت که چین‎برداری در چهار سطح انجام شد. نتایج نشان داد ارقام بغدادی، مساسرسا و سینتتیک برتری معنی‎دار نسبت به سایر ارقام داشتند و اثر زمان برداشت بر عملکرد علوفه و نیز اثر متقابل فاکتور‎ها بر کلیه صفات به جز قطر ساقه و تعداد ساقه در متر‎مربع در سطح یک‎درصد معنی‌دار بود. به سبب عوامل اقلیمی در چین‎های تابستانه و بهاره، محدوده مناسب طول دوره 30-25 روز می‎باشد. در چین‎های پاییزه و زمستانه باتوجه به گل‎دهی اندک می‌توان از شاخص کل درجه روز رشد و دامنه کل ساعات آفتابی دریافتی استفاده نمود که مقادیر آن‎ها به‌ترتیب 450-400 و 350-300 ساعت مناسب می‎باشد، همچنین ارقام بغدادی، مساسرسا و سینتتیک دارای عملکرد برتر در کلیه چین‎ها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harvest management of Alfalfa cultivars evaluation within and between different growing season under Khouzestan warm and dry condition

نویسندگان [English]

  • Shahram Lak 1
  • Gholam Reza Abadouz 2
  • Zahra Nekoeianfar 3
1 Department of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz – Iran
2 Agriculture and Natural Resources Research Center of Khouzestan, Ahwaz - Iran
3 Department of Agronomy, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahwaz - Iran
چکیده [English]

To assessment Alfalfa cultivars research project this research has been fulfilled in 2011 at Khouzestan Agricultural and Natural Resource Research Center in southwest of Ahwaz in Khouzestan province (Iran) by position 31º20′ N, 48º40′ E. At first section for evaluation wet forage yield cultivars such as “Baghdadi”, “Mesasersa”, “Yazdi”, “Bami”, “Nikshahri”, “Synthetic” (Main factor) and two cutting time (Sub factor) according harvest time in four experiment by statistical plane of split plot based randomized complete block design in four replication was conducted. In summer cutting cultivar at 5% flowering stage, autumn cutting at 6-8 cm height of crown buds, winter cutting at 10-12 cm height of crown buds and spring cutting cultivars harvested at 15% flowering stage. Second section was conducted according statistical plane was mentioned expect sub factor include four level. Result showed Baghdadi, Mesasersa and Synthetic were superior to another cultivars and harvest time on forage yield and also interaction effect of factors on all traits expect stem diameter and number of stem in square meter were significant at 1% probability level. Because of climate factors in summer and spring cutting 25-30 day was best period for growing season. In autumn and winter cutting according low flowering it possible use growing degree days and period of received sunshine hours, their values in order 300-350 and 400-450 hours (Enough time), as well as Baghdadi, Mesasersa and Synthetic cultivars were superior in all cutting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutting
  • dry matter
  • morphology
  • Plant height
  • Re-growth
1 . بحرانی ج و ایزدی‌فر ر (1380) بررسی ماده خشک کل، پروتئین و عملکرد علوفه ارقام یونجه در باجگاه. علوم کشاورزی. 1(2): 29-22.
2 . زمانیان م (1384) ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام یونجه در چین‌برداری‌های مختلف. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 10(1): 82-73.
3 . زمانیان م (1384) تعیین نیاز حرارتی (GDD) مراحل رشد و تولید علوفه و بذر شبدر برسیم. کرج. نهال و بذر. 21(1): 35-23.
4 . زمانیان م، هاشمی دزفولی س ا و مجیدی هروان ا (1379) بررسی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی موثر در عملکرد علوفه هفت رقم یونجه ایرانی و خارجی. نهال و بذر. 16(1): 18-1.
5 . عبادوز غ ر و راهنما ع ا (1389) مطالعه ارقام یونجه سازگار با آب و هوای خوزستان. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. شماره طرح: 374/78. 33 ص.
6 . کوچکی ع و ریاضی همدانی آ (1380) مقایسه ماده خشک کل و خصوصیات موروفولوژیکی شش رقم یونجه. علوم کشاورزی. 2(2): 59-22.
7 . گزارش وزارت جهاد کشاورزی (1392) معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی. در دسترس در وب سایت:
8 . گزارش آمار سازمان هواشناسی. در دسترس در وب سایت: www.irimo.ir
9 . یزدانی ع، روح‌اله ن، فاضلی ع ا و بحرانی م ج (1394) اثر روشهای کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد علوفه یونجه همدانی در منطقه باجگاه استان فارس. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 5(15): 175-167.
 
10 . Al-Hamdani S and Todd G W (2000) Effect of Temperature Regimes on Photosynthesis, Respiration, and Growth in Alfalfa. Proc Okla. Academic Science. 70: 1-4.
11 . Avice JC, Lemaire G, Ourry A and Boucaud J (2007) Effects of the previous shoot removal frequency on subsequent shoot regrowth in two alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars. Plant and Soil. 188: 189-198.
12 . Belanger G, Richards JE and McQueen RE (2002) Effects of harvesting systems on yield, persistence, and nutritive value of alfalfa. Canadian Journal of Plant Science. 72: 793-799.
13 . Brink G, Hall M, Shewmaker G, Undersander D, Martin N and Walgenbach R (2010) Changes in Alfalfa Yield and Nutritive Value within Individual Harvest Periods. Agronomy Journal. 102(40): 1274-1282.
14 . Brown LG, Hoveland CS and Karnok KJ (2003) Harvest Management Effects on Alfalfa Yield and Root Carbohydrates in Three Georgia Environments. Agronomy Journal. 82: 267-273.
15 . Cangiano CA, Alejandro RS, Guerro JN and Putnam DH (2008) University of California, Agriculture and Natural Resources Publication. No. 8304.34 p.
16 . Chen JS, lan F, Rui T, Zhu F, Gao C, Di GL and Zhang YX (2012) Effects of cutting frequency on alfalfa yield and yield components in Songnen Plain, Northeast China. African Journal of Biotechnology. 11(21): 4782-4790.
17 . Feltner KC and Massengale MA (2005) Influence of temperature and harvest management on growth, level of carbohydrates in the roots, and survival of alfalfa (Medicago sativa L). Crop Science. 5: 585-588.
18 . Hakl J, Santrucek J, Fuksa P and Krajic L (2010) The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality in the first cut under the conditions of Central Europe. Czech Journal of Animal Science. 55(6): 258-265.
19 . Kalu BA and Fick GW (2003) Morphological stage of development as a predictor of alfalfa herbage quality. Crop Science. 23: 1167-1172.
20 . Moot DJ, Brown HE, Teixeira I and Pollock KM (2006) Crop growth and development affect seasonal priorities for Lucerne management. Journal of Legumes for Dryland Pastures. 4: 201-208.
21 . Probst TA (2008) Harvest frequency and cultivar effects on yield, quality, and re-growth rate among new alfalfa cultivars. M.Sc. Thesis.College of Agriculture at the University of Kentucky. 50 p.
22 . Putnam DH, Summer CG and Orloff SB (2007) Alfalfa Production System in California. University of California, Division of Agricultural and Natural Resources, Communication service. Publication No. 8287. 3-4 pp.
23 . Rimi F, Macolino S, Leinauer B, Leonard M, Lauriault A and Umberto Ziliotto A (2010) Alfalfa Yield and Morphology of Three Fall-Dormancy Categories Harvested at Two Phenological Stages in a Subtropical Climate. Agronomy Journal. 102: 1578-1585.
24 . Singh A (2009) Alfalfa response to grazing: Cultivar evaluation and visual modeling. Ph.D. Thesis. Department of Plant Science University of Manitoba. Winnipeg, MB. 266p.