ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی دو رقم زیتون زردʻ و میشنʻ، آزمایشی طی سال­های 94-1393 با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، معنی­دار بود، به گونه­ای که وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، طول شاخساره، فاصله میان گره، سطح برگ، سبزینه برگ، تعداد برگ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص تحمل به شوری شاخساره و ریشه، به طور معنی­داری کاهش یافت. ضمن آن که کاهش صفات فوق در رقم زردʻ بیشتر بود و این رقم بیشتر تحت تأثیر شوری قرار گرفت. وزن خشک ساقه، برگ و ریشه در سطح شوری 16 دسی‌زیمنس بر متر، به‌ترتیب 80، 80 و 69 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش معنیدار نشان دادند. با افزایش سطح شوری، غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم در برگ هر دو رقم افزایش و غلظت پتاسیم کاهش یافت. افزایش سدیم و کاهش پتاسیم برگ در رقم ʻزردʻ بیشتر بود. وزن خشک اندام هوایی نیز تحت تأثیر غلظت سدیم و پتاسیم برگ قرار گرفت، به گونه‌ای که همبستگی معنی‌داری بین وزن خشک اندامهوایی با غلظت سدیم برگ، غلظت پتاسیم برگ و نسبت سدیم به پتاسیم برگ مشاهده گردید. با ارزیابی شاخص­های فوق نتیجه‌گیری شد که رقم میشنʻ در مقایسه با رقم زردʻ تحمل بیشتری نسبت به شوری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth responses of two olive cultivars under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mohsen Seilsepour 1
  • Ahmad Golchin 2
  • Mohammad Reza Rouzban 3
1 Ph.D. Student of Soil Fertility and Chemistry, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

A greengouse experiment was conducted to evaluation of salinity stress on growth parameters of two olive cultivars during 2013-2014 at Agricultural and Natural Resources Research Center of Tehran. In the experiment, effects of five levels of irrigation water salinity including 0, 4, 8, 12 and 16 dS.m-1 were evaluated on ʻZardʼ and ʻMissionʼ olive cultivars under soilless culture. Data showed that salinity had significant effects on all growth parameters in both olive cultivars. Leaf dry weight, shoot and root dry weight, leaf chlorophyll index, shoot and root tolerance index, shoot and internodes length, leaf area, leaf number and leaf relative water content were affected by salinity and significantly decreased. These reductions were more in ʻZardʼ comparing to ʻMissionʼ. Shoot dry weight, leaf dry weight and  root dry weight were decreased 80, 80 and 69 percent, respectively at 16 dS.m-1 salinity treatments with compare to control. Leaf sodium (Na+) concentration and rate of sodium to potassium (K+) in leaf were increased and leaf potassium concentration was decreased by salinity. Increase of Na+ and decrease of K+ were more in ʻZardʼ comparing to ʻMissionʼ. Also, leaf and shoot dry weight were affected by concentration of Na+, K+ and Na+: K+ in leaf and there were a significant correlation among these parameters with leaf and shoot dry weight. Results indicated that ʻMissionʼ variety were more salt tolerance than ʻZardʼ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • olive
  • salt stress
  • Sodium to Potassium ratio
  • vegetative growth
1 . امام ی و زواره م (1384) تحمل خشکی در گیاهان عالی (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
2 . امامی ع (1375) روش‌های تجزیه گیاه. جلد اول. شماره 982. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. کرج. ایران
3 . اورعی م، طباطبایی س ج، فلاحی ا و ایمانی ع (1388) اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23(2): 140-131.
4 . علایی ش و تفضلی ع (1391) بررسی اثر شوری و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی کینتیت و سایکوسل بر تجمع عناصر (K , Na) زیتون رقم روغنی.
5 . علی نیایی فرد ع، طباطبایی س و حاجی‌لو ج (1387) واکنش رشدی و فیزیولوژیکی زیتون به مواد آنتی‌اکسیدان و شوری. علوم و فنون باغبانی. 9: 284-275.
 
6 . Ashraf M (2002) Salt tolerance of cotton: some new advances. Critical Review in Plant Science. 21: 1-30
7 . Bartolini G, Mazuelos C and Troncoso A (1991) Influence of Na2SO4 and NaCl salts on survival, growth and mineral composition of young olive plants in inert sand culture. Advance Horticultural Science. 5. 73–76.
8 . Ben-Gal A (2011) Salinity and Olive: From physiological response to orchard management. Israel Journal of Plant Science. 59: 15-28.
9 . Bracci T, Minnocci A and Sebastiani L (2008) In vitro olive (Olea europaea L.) cvs. Frantoio and Moraiolo microshoot tolerance to NaCl. Plant Biosystems. 142: 563-571.
10 . Chartzoulakis K (2005) Salinity and olive: growth, salt tolerance, photosynthesis and yield. Agriculture Water Management. 78: 108-121.
11 . Chartzoulakis K, Loupassaki M and Bertaki M (2002) Effects of NaCl salinity on growth, ion content and CO2 assimilation rate of six olive cultivars. Scientia Horticulture. 96: 235-247.
12 . Demiral MA (2005) Comparative response of two olive cultivars to salinity. Turkian Juornal Agricultural and Forestry. 29: 267-274.
13 . Goreta S, Bucevic-Popovic V, Pavela-Vrancic M and Perica S (2007) Salinity-induced changes in growth, superoxide dismutase activity, and ion content of two olive cultivars. Journal of Plant Nutrition. 170: 398-403.
14 . Gucci R, Lombardini L and Tattini M (1997) Analysis of leaf water relations in leaves of two olive (Olea europaea) cultivars differing in tolerance to salinity. Tree Physiology. 17: 13021.
15 . Hoagland DR and Arnon DS (1950) The water culture method for growing plants without soil. Circular California Agriculture Expriment Station. 374: 1-32.
16 . Karimi E, Abdolzadeh A and Sadeghipour HR (2009) Increasing salt tolerance in Olive, Olea europaea L. plants by supplemental potassium nutrition involves changes in ion accumulation and anatomical attributes. International Journal of Plant Production. 3(4): 49-56
17 . Kchaou H, Larbi A, Gargouri K, Chaieb M and Masallem M (2010) Assesment of tolerance to NaCl salinity of five olive cultivars based on growth characteristics and Na and Cl exclusion mechanisms. Scientia Horticulture. 124: 306-315.
18 . Khoshgoftarmanesh AH and Siadat H (2002) Mineral Nutrition of Vegetables and Horticultural Crops in Saline Conditions. Karaj, Iran. Education and Publishing Center of Agriculture.
19 . Khoshgoftarmanesh AH and Naeini MR (2008) Salinity Effect on Concentration, Uptake, and Relative Translocation of Mineral Nutrients in Four Olive Cultivars. Journal of Plant Nutrition. 31: 1243-1256.
20 . Klein I, Ben-Tal Y, Lavee S, Malach D and Y David I (1994) Saline irrigation of cv. Manzanilla and Ouvo Di Piccione trees. Acta Horticultur. Pp. 176-180.
21 . Lessani HM, Rezaaei A, Talaei AR and Babalar M (2008) Effect of NaCl on Growth and Ion Content of Five Olive Cultivars. Acta Horticulture. 773, ISHS.
22 . Marin L, Benlloch M and Fernandez-Escobar R (1995) Screening of olive cultivars for salt tolerance. Scientia Horticulture. 64. 113-116.
23 . Matsumoto K, Chun J, Tamura F, Kamamoto Y and Tanabe K (2006) Salt tolerance in Pyrus species is linked to levels of Na and Cl translocation from roots to leaves. Journal of Japanian Society Horticulture Science. 75(5): 385-391.
24 . Mousavi AH, Lessani H, Talaie AR and Babalar M (2008) Effect of Salinity on Growth of Young Olive Plants. Acta Horticulture. 791, ISHS.
25 . Mousavi A, Lessani H, Babalar M and Talaie AR (2008) Influence of Some Physiological Parameters in Leaves of Young Olive Plants. Acta Horticulture. 791. ISHS.
26 . Mousavi A, Lessani H, Babalar M, Talaei AR and Fallahi E (2008) Influence of Salinity on Chlorophyll, Leaf Water Potential, Total Soluble Sugars and Mineral Nutrients in Two Young Olive Cultivars. Journal of Plant Nutrition. 31(11): 1906-1916.
27 . Munns R (2002) Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell Environ. 25: 239-250.
28 . Munns R and Tester M (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annual Revie of Plant Biology. 59: 651-681.
29 . Naeini M, Khoshgoftarmanesh A and Fallahi E (2007) Partitioning of chlorine, sodium, and potassium and shoot growth of three pomegranate cultivars under different levels of salinity. Journal of Plant Nutrition. 29(10): 1835-1843.
30 . Naeini M, Khoshgoftarmanesh A, Lessani H and Fallahi E (2004) Effects of NaCl-induced salinity on mineral nutrients and soluble sugars in three commercial cultivars of pomegranate. Journal of Plant Nutrition. 38: 1319-1326.
31 . Neocleous D and Vasilakakis M (2007) Effects of NaCl stress on red raspberry (Rubus idaeus L. ʻAutumn Blissʻ). Scientia Horticulturae. 112: 282-289.
32 . Parida AK, Das AB and Mittra B (2004) Effects of salt on growth, ion accumulation, photosynthesis and leaf anatomy of the mangrove Trees. 18: 167-174.
33 . Perica S, Goreta S and Selak GV (2008) Growth, biomass allocation and leaf ion concentration of seven olive (Olea europaea L.) cultivars under increased salinity. Scientia Horticulture. 117: 123-129.
34 . Rezaei MH, Lessani H, Talaei AR and Babalar M (2008) Effect of NaCl Salinity on Proline, Stomatal Resistance, LAR and RWC in Five Olive Cultivars. Acta Horticulture. 774: 419-424.
35 . Rezaei M, Lessani H and Soeimani A (2008) The linked effect of saline and drought stress on Olive plants. Acta Horticulture. 791. ISHS.
36 . Rugini E and Fedeli E (1990) Olive (Olea europaea L.) as an oilseed crop. In: Bajaj, Y.P.S. (Ed.), Biotechnology in Agriculture and Forestry. Springer-Verlag, Berlin. Pp. 563-641.
37 . Sairam RK and Tyagi A (2004) Physiology and molecular biology of salinity stress tolerance in plants. Current Science. 86: 407-421.
38 . Szczerba MW, Britto DT and Kronzucker HJ (2009) K+ transport in plants: physiology and molecular biology. Journal of Plant Physiology. 166: 447-466.
39 . Tabatabaei SJ (2006) Effects of salinity and N on the growth, photosynthesis and N status of olive (Olea europaea L.) trees. Scientia Horticulturae. 108: 432-438.
40 . Tahammolkonan M and Golchin A (2011) Effect of different levels of salinity stress on two olive cultivars. Advances in Environmental Biology. 5(8): 2322-2325.
41 . Tattini M, Gucci R, Coradeschi MA, Ponzio C and Edvard JD (1995) Growth, gas exchange and ion content in Olea europaea plants during salinity stress and subsequent relief. Physiology Plantarum. 95: 203-210.
42 . Therios I N and Misopolins ND (1988) Genotypic responses to sodium chloride salinity of four major olive cultivar (Olea eropaea). Plant and Soil. 106: 105-111.
43 . Vigo C, Therios IN and Bosabalidis M (2005) Plant growth, nutrient concentration, and leaf anatomy of olive plants irrigated with diluted seawater. Journal of Plant Nutrition. 28: 1001-1021.