نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران - ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران - ایران

چکیده

تولیدکننده­های گل شاخه بریده لیلیوم سوخ مورد نیاز خود را به­طور معمول وارد می­کنند که منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می­شود. ازدیاد سوخ لیلیوم اغلب به روش فلس­برداری انجام می­گیرد ولی تکثیر مداوم با این روش منجر به گسترش آلودگی و کاهش کیفیت می­شود. بنابراین، در این پژوهش که طی سال­های 93-1392 در گلخانه­های گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد، امکان تولید سوخک از انواع قلمه­های رویشی برگ، جوانه برگ و ساقه برگ­دار هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ (Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’) تحت تیمار ماده تنظیم‌کننده رشد اکسین از نوع ایندول بوتیریک اسید (IBA) در پنج سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی­گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و نه قلمه در هر تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اکسین تعداد برگ و میزان ریشه­زایی در قلمه برگ کاهش یافت، درحالی­که این صفات در قلمه جوانه برگ و قلمه ساقه برگ­دار افزایش داشت.تعداد سوخک در قلمه برگ از 14 عدد در شاهد تا 21 عدد، در قلمه جوانه برگ از سه عدد در شاهد تا 20 عدد و در قلمه ساقه برگ­دار از یک عدد در شاهد تا 16 عدد به ترتیب در سطوح 250، 500 و 750 میلی­گرم در لیتر اکسین، افزایش یافت و بعد از این سطوح روند نزولی مشاهده شد. هرچند ریشه­زایی و تولید برگ جدید از قلمه­های برگ با کاربرد اکسین کاهش یافت، ولی کاربرد اکسین با غلظت معینی برای تولید سوخک از هر سه نوع قلمه این گیاه لازم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of bulblet production capacity of vegetative cuttings of Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’

نویسندگان [English]

  • Azizollah Khandan-Mirkohi 1
  • Naghmeh Alizadeh kordestani 2

1 Assistant Professor, Department of Horticulture Sciences, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Former M.Sc. Student, Department of Horticulture Sciences, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

In this research, possibility of bulblet production from different cuttings including leaf, leaf-bud and leafy-stem of Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’ evaluated under different levels of Indole-3-butyric acid (IBA) with 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per liter (ppm). The cuttings were taken from stems which grown from cold treated bulbs in early October. A factorial experiment was done in Department of Horticulture Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in 2014-2015, based on Randomized complete blocks design with three replications and nine cuttings per replicate. The results showed that rooting percentage and leaf number decreased on leaf cuttings by increasing auxin concentration, while these traits increased on leaf-bud and leafy stem cuttings. In contrast to the results in the rooting and leaf number traits, number of bulblets rose in leaf cuttings from 14 in control to 21, in leaf-bud cuttings from three to 20 and in leafy stem cuttings from one to 16 in IBA levels of 250, 500 and 750 ppm, respectively. Exceeding IBA concentration had reverse effect on bulblet number, correspondingly. Even so, leaf number and rooting percentage declined on leaf cuttings by application of IBA, but it was useful for production of more bulblets on leaf, leaf-bud and leafy-stem cuttings in IBA levels of 250, 500 and 750 ppm, respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin concentration
  • cut flower
  • Growth
  • Lily
  • Medium
  • Peat
  • rooting
1 . میرزاخانی ع، نادری ر و پاداشت دهکایی م ن (1389) تأثیر زمان برداشت سوخ، تیمار با ایندول بوتیریک اسید و تغییر قندهای محلول بر افزایش سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss به روش فلس­برداری. علوم و فنون باغبانی ایران. 11(1): 22-11.
 
2 . Bacchetta L, Remotti PC, Bernardini C and Saccardo F (2003) Adventitious shoot regeneration from leaf explants and stem nodes of Lilium. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 74: 37-44.
3 . Barba-Gonzalez R, Lim KB, Zhou S, Ramanna MS and Van Tuyl JM (2008) Interspecfic Hybridization in Lily: The Use of 2n Gametes in Interspecific Lily Hybrids. In: Jaime A Teixeira da Silva (Eds.), Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology Volume V. Global Science Books, UK. Pp. 138-145.
4 . Davies FT and Hartmann HT (1988) The Physiological Basis of Adventitious Root Formation. Acta Horticulturae. 227: 113-120.
5 . Dole JM and Wilkins HF (1999) Floriculture: Principles and Species. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. Pp. 408-412.
6 . Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve R (1997) Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall, Inc, London, 647 p.
7 . Kumar S, Sharma DR, Sharma YD and Pathania NS (2001) In vitro propagation of Asiatic hybrid lily from bulb scales. Indian Journal of agricultural Science. 71: 463-465.
8 . Kumar S, Chaudhary V and Kumar JK (2008) Bulblet regeneration from in vitro roots of oriental lily hybrids. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 16: 353-360.
9 . Kumar S, Kashyap M and Sharma DR (2005) In vitro regeneration and bulblet growth from lily bulbscale explants as affected by retardants, sucrose and irradiance. Biologia Plantarum. 49: 629-632.
10 . Lian ML, Chakrabarty D and Paek KY (2003) Bulblet formation from bubscale segments of lilium using bioreactorsystem. Biologia Plantarum Science. 46: 199-203.
11 . Lim K and Van Tuyl J (2007) Lily. In: NO Anderson (Eds.), Flower Breeding and Genetics. Springer Science, Dordrecht, the Netherlands. Pp. 517-537.
12 . Maesato K, Sharada K, Fukui H, Hara T and Sarma KS (1994) In vitro bulblet regeneration from bulbscale explants of Lilium japonicum Thunb. Effect of plant growth regulators and culture environment.  Journal of Horticultural Science. 69: 289-297.
13 . McRae EA and McRae JF (1979) Eight years of adventure in embryo culture. Lily Year Am Lily Society. 32: 74-81.
14 . Nhut DT (1998) Micropropagation of lily (Lilium longiflorum) via in vitro stem node and pseudo-bulblet culture. Plant Cell Reports. 17: 913-916.
15 . Nightingale AE (1979) Bulblet formation on Lilium longiflorum Thumb. ‘Nellie white’ by foliar spray applications of PBA. HortScience. 14: 67-68.
16 . Niimi Y (1995) In vitro propagation and post in vitro establishment of bulblets of Lilium japonicum Thunb. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 63: 843-852.
17 . Parić A, Čakar J, Muratović E and Karalija E (2011) Induction of bulblets on leaf and bulb explants of endangered Lilium bosniacum (G. Beck) G. Beck ex Fritsch. Botanica Serbica. 35(1): 31-35.
18 . Qu Y, Mok MC, Mok DWS and Stang JR (1988) Phenotypic and cytological variation among plants derived from anther cultures of Lilium longiflorum. In vitro Cellular and Developmental Biology. 24: 471-476.
19 . Roh SM (1982) Propagation of lilium longiflorum Thunb. by leaf cuttings. HortiScience. 17(4): 607-609.
20 . Simmonds JA and Cumming BG (1976) Propagation of Lilium hybrids. II. Production of plantlets from bulb-scale callus cultivars for increased propagation rates. Scientia Horticulturae. 5: 161-170.
21 . Suzuki S (1989) Bulblet formation from leaf cuttings of Lilium longiflorum Thunb. Journal of Agricultural Science. 33: 232-238.