ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

جمعیت­های محلی منابع باارزشی از تنوع ژنتیکی برای توسعه واریته­ها هستند. علی­رغم اینکه ایران پنجمین تولیدکننده کدو است، اما اطلاعاتی درباره تنوع جمعیت­های کدوی بومی موجود نیست. بنابراین جهت ارزیابی خصوصیات گلدهی و تولید میوه بین چهار تا از جمعیت­های کدوهای تابستانه بومی ایران و همچنین یک رقم هیبرید اسما به عنوان کنترل، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، در سال 93-1392 اجرا شد. هر واحد آزمایشی دارای چهار گیاه هدف از یک جمعیت محلی بود. نتایج تفاوت معنی­داری را بین تیمارها در صفات تعداد گره، تعداد گره تا ظهور اولین گل ماده، تعداد گل ماده، نسبت گل ماده به نر، تعداد میوه برداشتی از ساقه اصلی و تعداد شاخه جانبی به ازای هر بوته، تعداد میوه برداشتی از شاخه­های جانبی و تعداد کل میوه­های برداشتی از بوته نشان دادند. محدوده تعداد گل‌های ماده روی ساقه اصلی از حداقل 8 تا حداکثر 18 گل متغیر بود که منجر به تغییرپذیری گسترده در تعداد میوه برداشتی از ساقه اصلی (12-2/5) شد. تفاوت معنی­داری بین جمعیت­های محلی و رقم کنترل در صفات گلدهی و تولید میوه وجود داشت. عادت رشد و تعداد گل‌های ماده دو عامل اصلی بودند که میزان تولید میوه به ازای هر بوته را تحت تأثیر قرار دادند.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some floraland fruit production characteristics among four Iranian summer squash landraces and their comparison with F1 commercial cultivar

نویسنده [English]

  • Rahim Barzegar
Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Landraces are a valuable source of genetic diversity for varietal improvement. Despite, Iran is the fifth squash and pumpkin producer, but no available information exists about the diversity of summer squash landraces. In order to evaluation of floral and fruit production characteristics among four Iranian summer squash and a check cultivar of F1 hybrid Asma, an experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. Each plot had four tagged sample plants of one accession. The results were demonstrated significantly substantial differences for number of node, node position to first female, number of female flower, female/male flower, number of harvested fruit from main stem, number of lateral branch/plant, number of harvested fruit from branches/plant and total harvested fruit/plant traits in studied accessions. Number of female flower ranged from a minimum of 8 to a maximum of 18. It was resulting to a broad variability in number of harvested fruit from main stem (5.2-12). There was a significant difference between Iranian landraces and check cultivar for floral and fruit production characteristics. Growth habit and number of female flower were two main factors that influenced fruit production/plant variability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accession
  • Diversity genotypic
  • Female flower
  • heritability
  • Squash
1 . اباذری گزافرودی ا، هنرنژاد ر و فتوکیان م ­ح (1387) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از داده­های صفات مورفولوژیکی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 87(1): 118-110.
2 . برزگر ر (1392) ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، ملکولی و بیوشیمیایی برخی از نمونه‌های کدو ایران. دانشگاه گیلان. رساله دکتری.
3 . سیاهپوش م، امامی ر و سعیدی ع (1382) تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک در گندم نان. علوم زراعی ایران. 5(2):102-86.
4 . شکاری ف، مسیحا س و اسماعیلی ب (1385) فیزیولوژی سبزی‌ها. جلد اول، انتشارات دانشگاه زنجان، زنجان، 394 ص.
5 . فرشادفر ع (1376) روش‌شناسی اصلاح نباتات. انتشارات طاق بستان. 617 ص.
6 . موسوی س س، جلالی‌فر س و چایچی م (1392) ارزیابی میزان تنوع و قابلیت توارث برخی از صفات مورفولوژیکی گندم نان تحت شرایط تنش و مطلوب رطوبتی. دانش زراعت. 6(9): 54-37.
 
7 . Agbaje GO, Oloyede FM and Obisesan IO (2012) Effects of NPK fertilizer and season on the flowering and sex expression of pumpkin (Cucurbita pepo L.). International Journal of Agricultural Sciences. 2(11): 291-295.
8 . Aliu S, Haziri A, Fetahu S, Aliaga N, Rusinovci I, Haziri I and Arapi V (2011)  Morphological and Nutritive Variation in a Collection of Cucurbita pepo L. Growing in Kosova. Notulae Scientia Biologicae. 3(2): 119-122.
9 . Aruah CB, Uguru MI and Oyiga BC (2010) Variations among some Nigerian Cucurbita landraces. African Journal of Plant Science. 4(10): 374-386.
10 . AvilaSakar G, Krupnick GA and Stephenson A (2001) Growth and Resource Allocation in Cucurbita pepo ssp. texana: Effects of Fruit Removal. International Journal of Plant Sciences. 162(5): 1089-1095.
11 . Barzegar R, Peyvast G, Ahadi AM, Rabiei B, Ebadi AA and Babagolzadeh A (2013) Biochemical systematic, population structure and genetic variability studies among Iranian Cucurbita (Cucurbita pepo L.) accessions, using genomic SSRs and implications for their breeding potential. Biochemical Systematics and Ecology. 50(1): 187-198.
12 . Campbell LG, Luo J and Mercer KL (2012) Climate change and agricultural research paper effect of water availability and genetic diversity on flowering phenology, synchrony and reproductive investment in summer squash. Journal of Agricultural Science. 10: 1-12.
13 . ECPGR (2008) Minimum descriptors for Cucurbita spp., cucumber, melon and watermelon. ECPGR Secretariat. pp: 15.
14 . Edelstein M, Paris HS and Nerson H (1989) Dominance of bush growth habit in spaghetti squash (Cucurbita pepo L.) Euphytica. 43: 253-257.
15 . Ercan N and Kurum R (2003) Plant, flower, fruit and seed characteristics of five generation inbred summer squash lines (cucurbita pepoL.). Pakistan Journal of Botany. 35(2): 237-241.
16 . Esteras C, Diez MJ, Picó B, Sifres A, Valcarcel JV and Nuez F (2008) Diversity of Spanish landraces of Cucumis sativus and Cucurbita ssp. EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon (France).
17 . Faostat (2013) Agricultural Structure (Production, Price, Value) [Online]. Available at: http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E. Accessed. 13 January 2015.
18 . Ferriol M, Pico B and Nuez F (2003) Genetic diversity of a germplasm collection of Cucurbita pepo using SRAP and AFLP markers. Theoretical Applied Genetics. 107: 271-282.
19 . Ferriol M, Pico B and Nuez F (2004) Molecular and morphological diversity of a collection of Cucurbita maxima landraces. Journal of American Horticultural Science. 129(1): 60-69.
20 . Ferriol M, Nuez F and Picó B (1999)  Cucubita species: Taxonomy, terminology, description, uses and intra-specific classification,origin and domestication. Development of cultivars [Online]. Available at: http://www.comav.upv.es/taxonomy_intro.html. (Accessed 16/April/2010).COMAV, University of Valencia, Spain.
21 . Formisano G, Roig C, Esteras C, Ercolano MR, Nuez F, Monforte AJ and Pico MB (2012) Genetic diversity of Spanish Cucurbita pepo landraces:an unexploited resource for summer squash breeding. Genetic Resources and Crop Evolution. 59: 1169-1184.
22 . Gwanama C, Mwala MS and Nichterlein K (1998) Path Analysis of Fruit yield components of Cucurbita moschata D. Tropical Agricultural Research and Extension. 1(1): 19-22.
23 . Kasrawi MA (1995) Diversity in landraces of summer squash from Jordan. Genetic Resources and Crop Evolution. 42: 223-230.
24 . Lira-Saade R (1995) Systematic and ecogeographic Studies on crop genepools. IPGRI. 390 pp.
25 . Liseed (2007) Breeding Squash: Pollinating, selecting and the art of selection and the sprawling zucchini [Online]. Available at: http://www.liseed.org/art.html. (modified 2 August 2007;Accessed 25 July 2014).
26 . Nesmith DS (1997) Summer squash (Cucurbitu pepo L.) leaf number as influenced by thermal time. Scientia Horticulturae. 68: 219-225.
27 . Oloyede FM (2012) Growth, yield and antioxidant profile of pumpkin (Cucurbita pepo L.) leafy vegetable as affected by NPK compound fertilizer. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 12(3): 379-387.
28 . Paris HS (1996) Summer squash: History, diversity and distribution. Hortechnololy. 6(1): 6-13.
29 . Paris HS, Yonash N, Portnoy V, Mozes-Daube N, Tzuri G and Katzir N (2002) Assessment of genetic relationships in Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) using DNA markers. Theoretical Applied Genetics. 106: 971-978.
30 . Paris HS, Nerson H and Karchi Z (1984) Genetics of internode length in melons. Journal of Heredity. 75: 403-406.
31 . Pandey S, Kumar S, Chudhary BR, Yadav DS and Raj S (2008) Component analysis in pumpkin (Cucurbita moschata). Vegetable Science. 35(1): 35-37.
32 . Ritchie JT and NeSmith DS (1991) Temperature and crop development. In: Hanks RJ and Ritchie JT (Eds.), Modelling plant and soil systems. Journal of American Society of Agronomy. Madison, WI. Monogr. 31 p.
33 . Robinson RW and Decker-Walters D (1997) Cucurbits. crop production science in horticulture. CAB International, 226 pp.
34 . Sinclair TR (1984) Leaf area development in field-grown soybeans. Agronomy. 76: 141-146.
35 . Umiel N, Friedman H, Tragerman M, Mattan E and Paris HS (2007) Comparison of some flower characteristics of Cucurbita pepo accessions. Cucurbita Genetics Cooperative Report. 30: 35-37.
36 . Wein HC (2006) Ethephon treatment may alleviate the suppression of female flowers of Cucurbita pepo under high temperatures. HortScience. 41(6): 1421-1422.
37 . Wien HC, Stapleton SC, Maynard DN, Mcclurg C and Riggs D (2004) Flowering, sex experssion and fruiting of pumpkin (Cucurbita sp.) cultivars under various tempratures in greenhouse and distant field trials. HortScience. 39(2): 239-242.