نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

5 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف متیل­جاسمونات (صفر، 1/0 و 5/0 میلی‌مولار)بر فعالیت آنزیم­های پلی­فنل­اکسیداز، فنیل­آلانین­آمونیالیاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیدازو میزان پروتئین­ کل در ریحان، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه ارومیه، در سال 1392 اجرا شد. میزان فعالیت آنزیم­ها صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از محلول­پاشی متیل جاسمونات بر برگ­های گیاهان سالم در مرحله گلدهی کامل اندازه‌گیری شد. تجزیه­ آماری داده­ها با در نظر گرفتن غلظت­ متیل جاسمونات به عنوان عامل اصلی و زمان بعد از محلول‌پاشی به عنوان عامل فرعی به صورت طرح اسپلیت پلات در زمان انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بیشترین فعالیت آنزیم­های فنیل آلانین آمونیالیاز و گایاکول پراکسیداز به ترتیب در غلظت­های 5/0 و 1/0 میلی‌مولار و 48 و 72 ساعت بعد از محلول‌پاشی می­باشد. اثر غلظت­های مختلف متیل جاسمونات بر میزان فعالیت آنزیم­های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی‌فنول اکسیداز و پروتئین کل معنی­دار بود (01/0 P≤). براساس نتایج مقایسات میانگین، غلظت 5/0 میلی‌مولار بیشترین تأثیر را در افزایش فعالیت آنزیم­های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پروتئین کل داشت. فعالیت آنزیم کاتالاز در زمان­های مختلف پس از محلول­پاشی اختلاف معنی­داری نشان داد (05/0 P≤)، به‌طوری‌که 48 و 72 ساعت پس از محلول­پاشی میزان فعالیت این آنزیم افزایش معنی­داری داشت. بنابراین، می­توان بیان نمود که کاربرد متیل­جاسمونات با غلظت 5/0 میلی‌مولار در افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانت و پروتئین­ کل مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different concentrations of methyl jasmonate on the activity of antioxidant enzymes and total protein in basil

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Brouki milan 1
 • Leyla Hassni 2
 • Babak Abdollahi Mandoulakani 3
 • Reza Darvishzadeh 3
 • Fatemeh Kheradmand 4
 • Abbas Hassani 5

1 M.Sc. Student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University

2 M.Sc. Student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University

3 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University

4 Assistant Professor, Department of Clinical Biochemistry, Urmia University of Medicinal Sciences

5 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University

چکیده [English]

A completely randomized design (CRD) with three replications was conducted at greenhouse of Urmia University in 2013 to study the effect of different methyl jasmonate concentrations (0, 0.1 and 0.5 mM) on the activity of enzymes polyphenol oxidase, phenylalanine ammonia lyase, catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and total protein content in basil. Activity of the enzymes and total protein content was measured at flowering stage 0, 24, 48 and 72 hours after foliar application of methyl jasmonate. Analysis of data was carried out in a split plot in time design which methyl jasmonate concentrations and sampling times were considered as main and sub-plots, respectively. The results of the investigation showed the maximum activity of phenylalanine ammonia lyase and guaiacol peroxidase at concentrations of 0.5 and 0.1 mM, respectively, 48 and 72 hours after spraying. The effect of methyl jasmonate on the activity of polyphenol oxidase, catalase, ascorbate peroxidase and total protein content was significant (P≤0.01). The most activity of the catalase, ascorbate peroxidase and total protein obtained in a concentration of 0.5 mM methyl jasmonate. Significant differences were observed among sampling times after methyl jasmonate spraying for catalase activity which increased 48 and 72 hours after spraying (P≤0.05). Therefore, methyl jasmonate spraying with a concentration of 0.5 mM could increase the activity of the antioxidant enzymes and total protein in basil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascorbate peroxidase
 • Catalase
 • Complete Flowering
 • Phenylalanine ammonia lyase
 • guaiacol peroxidase
 • Basil
 1 . اسفندیاری ع، تاجیک ط، شکرپور م و برادران فیروزآبادی م (1389) اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال بر توان دفاعی سلول با  افزایش سن برگ در گندم. تولید گیاهان زراعی. 3: 219-227.
2 . رؤففرد ف،شریفی م­،امیدبیگی ر،سفیدکنف،بهمنش مواحمدین (1393) اثر متیل جاسمونات بر آنزیم­های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) آگاستاکه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 3: 361-369.
3 . سید رحمانی ر و معالی امیری ر (1392) مسیر سیگنال‌دهی ROS و نقش آن در تنش‌های محیطی. ژنتیک در هزاره سوم. 2: 3588-3603.
4 . شبانی ل و احسان‌پور ع (1388) القای آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، ترکیبات فنولیک و فلاوونوئید در کشت در شیشه شیرین بیان با استفاده از متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید. زیست‌شناسی ایران. 22­(4): 691-703.
5 . کرامت ب و دانشمند ف (1391) نقش دوگانه متیل جاسمونات بر عملکردهای فیزیولوژیک در گیاه سویا. فرآیند و کارکرد گیاهی. 1: 27-38­.
 
6 . Adigzel A, Gulluce M, Sengul M, Ogutcu H and Karaman I (2005) Antimicrobial Effects of Ocimum basilicum  (Labiatae).Turkish Journal of Biology. 29: 155-160.
7 . Asada K and Nakano Y (1981) Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplast. Plant Cell Physiology. 22(5): 867-880.
8 . Asada K (1999) The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 50: 601-639.
9. Babar Ali M, Yu KW, Hahn EJ and Paek KY (2006) Methyl jasmonate and salicylic acid elicitation induces ginsenosides accumulation, enzymatic and non-enzymatic antioxidant in suspension culture Panax ginseng roots in bioreactors. Biotic and Abiotic Stress. 25: 613-620.
10 . Bradford M (1976) A rapid and sensitive method for the quantitative titration of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 248-254.
11 . Chaoui A, Mazhoudi S, Ghorbal MH and Ferjani E (1997) Cadmium and zinc of lipid peroxidation and effect on       antioxidant enzyme activites in bean (Phaseolus vulgaris L.). Plant Science. 127: 139-14.    
12 . Dat J, Vandenabeele S, Vranova E, Van M, Inzé D and Breusegem F (2000) Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. Cell Molecular Biology Life Science. 57: 779-795.
13 . Drazkiewicz M, Skorzynska P and Krupa Z (2004) Copperinduced oxidative stress and antioxidant defense in Arabidopsis thaliana. Biology of Metals. 17: 379-387.
14 . Geyter N, Gholami A, Goormachtig S and Goossens A (2012) Transcriptional machineries in jasmonate-elicited plant secondary metabolism. Trends in Plant Science. 17: 1445-1457.
15 . Hampel D, Mosandl A and Wust M (2005) Induction of de novo volatile terpene biosynthesis via cytosolic and plastidial pathways by methyl jasmonate in foliage of Vitis vinifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 53: 2652-2657.
16 . Hammerschmidt R (1999) Phytoalexins: what have we learned after 60 years? Annual Review of Phytopathology. 37: 285-306.
17 . Heredia JB and Cisneros-Zevallos L (2009) The effect of exogenous ethylene and methyl jasmonate on PAL activity, phenolic profiles and antioxidant capacity of carrots (Daucus carota) under different wounding intensities. Postharvest Biology and Technology. 51(2): 242-249.
18 . Jung S (2004) Effect of chlorophyll reduction in Arabidopsis thaliana by methyl jasmonate or norflurazon on antioxidant systems. Journal of Plant Physiology and Biochemistry. 42: 231-255.
19 . Kang H and Saltiveit M (2002) Chilling tolerance of maize, cucumber and rice seedling (leaves and roots) and differentially affected by salicylic acid. Physiologia Plantarum. 115: 571-576.
20 . Kar M and Mishra D (1976) Catalase, peroxidase, and polyphenol oxidase activities during rice leaf senescence. Plant Physiology. 57: 315-319.
21 . Kim DY, Bovet M, Maeshima E and Lee Y (2007) The ABC transporter AtPDR8 is a cadmium extrusion pump conferring heavy metal resistance. Plant Journal. 50: 207-218.
22 . Marotti M, Dellacecca V, Piccaglia R and Glovanelli E (1997) Agronomic and chemical evaluation of three    varieties of Foeniculum vulgare Mill. Acta Horticulturae. 331: 63-69.
23 . Nasibi F (2010) Effect of different concentrations of sodium nitroprusside (SNP) pretreatment on oxidative damages induced by drought stress in tomato plant. Plant Biology. 9: 36-74.
24 . Nejhad Askari K, Moradi P and Farzami Sepehr M (2013) Use of soluble Methyl jasmonate on increase of lifetime  after harvesting mushroom (Agaricusbisporus). International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 6­(4): 424-427.
25 . Orozco C, Narvaez V and Ryan C (2001) Hydrogen peroxide as a second messenger for the induction of defense genes in tomato to wounding, systemin, and methyl jasmonate. Plant and Cell. 13: 179-191.
26 .­ Petrov VD and Breusegem FV­ (2012) Hydrogen peroxide-a central hub for information flow in plant cells. Cell Biology. 14: 1093-1206.
27 . Saisavoey T, Thongchul N, Sangvanich P and Karnchanatat A (2014) Effect of methyl jasmonate on isoflavonoid      accumulation and antioxidant enzymes in Pueraria mirifica cell suspension culture. Journal of Medicinal Plant Research. 8(9): 401-407.
28 . Santos Soares AMA, Souza TF, Jacinto T and Machado OLT (2010) Effect of Methyl Jasmonate on antioxidative  enzyme activities and on the contents of ROS and H2O2 in Ricinus communis leaves. Brazilian Society of Plant Physiology. 22­(3): 151-158.
29 . Taile HA, Rahman S and Radwan S (2010) Potential Activity of Basil Plants as a Source of Antioxidants and Anticancer Agents as Affected by Organic and Bio-organic Fertilization. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 38: 119-127.
30 . Upadhyaya H and Panda K (2004) Responses of Camellia sinensis to drought and rehydration. Biology Plantarum. 48: 597-600.