نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناسی ارشد، هنرستان کشاورزی شهید اسماعیلی، نقده، ایران

4 استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه

5 استادیار، دانش آموخته دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گردو یکی از مهم­ترین محصولات خشکباری ایران می­باشد. برای داشتن یک تولید مناسب و اقتصادی در باغ­های بذری از قبل کاشته شده این محصول، تنها گزینه سریع­ و باصرفه­ ممکن جهت اصلاح درختان بذری، اجرای عملیات پیوند از طریق تعویض تاج یا سرشاخه­کاری با ارقام اصلاح شده روز دنیا می­باشد. اینپژوهش با هدفتعیین زمان مناسب پیوند گردو طی دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه در سال­های 91-1390و انجام روش پیوند جانبی تغییریافته و مقایسه آن با روش پیوند تاجی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین‌منظور، از دو رقم ‘پدرو’ و ‘چندلر’ به عنوان پیوندک جهت دستیابی به درصد گیرایی بالا استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین گیرایی پیوند از روش پیوند جانبی تغییریافته با درصد زنده­مانی 32/97 و درصد گیرایی نهایی 93/83 به‌دست آمد که این روش بهتر از روش پیوند تاجی در سرشاخه کاری درختان گردو بود. همچنین، در مقایسه بین دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه نیز، بیشترین گیرایی پیوند در اردیبهشت ماه با درصد زنده­مانی 95/98 و درصد گیرایی نهایی 49/89 به‌دست آمد که درصد گیرایی پیوند در این ماه نسبت به فروردین ماه بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of topworking methods and times in Persian walnut trees in West Azerbaijan conditions

نویسندگان [English]

  • Saber Sadeghpour 1
  • Lotfali Naseri 2
  • Morteza Nobahar 3
  • Reza Rezaee 4
  • Roghayeh Najafzadeh 5

1 M.Sc., Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

3 M.Sc., Agricultural School of Shahid Esmailee, Naghadeh, Iran

4 Asistant Professor, Horticulture Section, Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan, Urmia, Iran

5 Asistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Walnut is one of the most important nut crops in Iran. In order to achieve an appropriate and economical production of old seedling orchards of this product, the only fastest and most cost-effective possible option for improving seedling trees is graft operation through top-working using the new improved cultivars in the world. This study was conducted as a  factorial experiment in a Randomized Complete Blocks Design under West Azerbaijan conditions, with the aims of determine the best time for grafting during April and May 2011-2012 season and doing a modified side grafting method and compare it with the bark grafting. For this purpose, two superior ‘Pedro’ and ‘Chandler’ walnut cultivars were used as scions to achieve a high percentage of graft take. The results showed that the highest percent of graft-take was related to the modified side grafting method with the highest rates of graft survival (97.32 percent) and final graft-take (83.93 percent), that was better than bark grafting in in top-working of walnut trees. Also, regarding the grafting time, the highest percent of graft-take was obtained from May with the highest rates of graft survival (98.95 percent) and final graft-take (89.49 percent), that was higher than April.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bark grafting
  • Graft-take
  • Modified side grafting
  • Top-working
  • Walnut
1 . امام م (1383) بررسی تکثیر غیرجنسی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) با کشت سرشاخه­های انتهایی. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. (63): 15-1.
2 . رضایی ر (1384) بررسی و تعیین مناسب­ترین روش و زمان پیوند گردو در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی. 34 ص.
3 . طباطبایی م، دهلوی ا و احمدی ع (1377) گردو هیکوری و پکان. مؤسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)، تهران. 400 ص.
4 . عبادی ع، سلگی م و زمانی ذ (1381) تأثیر زمان پیوند و نوع بستر کالوس­زایی بر گیرایی پیوندهای جانبی و زینی در گردوی ایرانی. نهال و بذر. 18: 305–294.
5 . وحدتی ک (1382) احداث خزانه و پیوند گردو. انتشارات خانیران، تهران. 125 ص.
 
6 . Avanzato D (2001) Effect of different hygro-thermic environments on growth of potted walnut grafted seedling. Acta Horticulturae. 544: 459-464.
7 . Avanzato D and Atefi J (1997) Walnut grafting by heating the graft-point directly in the field. Acta Horticulturae. 227: 79-83.
8 . Barut E (2001) Different whip granfting methods on walnut. Acta Horticulturae. 544: 511-513.
9 . Dehghan B, Vahdati K, Hassani D and Rezaee R (2010) Bench-grafting of Persian walnut as affected by pre and postgrafting heating and chilling treatments. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 85: 48-52.
10 . Ebrahimi A, Vahdati K and Fallahi E (2006) Improved success of Persian walnut grafting under environmentally controlled conditions. International Journal of Fruit Science. 6: 3-12.
11 . FAO (2015) FAOSTAT, FAO Statistical Databases (Food and Agriculture Organization of the United Nations), available online at: http://www.fao.org (accessed 1 February 2015). 
12 . Gautam DR (1990) Studies on the winter and summer vegetative propagation techniques of walnut.
Acta Horticulturae. 284: 27-31.
13 . Mir M and Kumar A (2011) Effect of different methods, time and environmental conditions on grafting in walnut. International Journal of Farm Sciences. 1: 17-22. 
14 . Pinghai D and Rongting XI (1993) Effect of phenols on survival of walnut grafting. Acta Horticulurae.
311:  134-140.
15 . Rendelly E, Matti GB and Farini E (1986) Studies on grafting of walnut. Universitia Difirenze Press, Italy. 95 p.
16 . Rezaee R and Vahdati K (2008) Introducing a simple and efficient procedure for topworking Persian walnut trees. Journal of the American Pomological Society. 62: 21-26.
17 . Rezaee R, Vahdati K, Grigoorian V and Valizadeh M (2008) Walnut grafting success and bleeding rate as affected by different grafting methods and seedling vigour. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 83: 94-99.
18 . Solar A, Stampar F, Trost M, Barbo J and Avsec S (2001) Comparison of different  propagation methods in walnut (Juglans regia L.) made in Slovenia. Acta Horticulturae. 544: 527-530.
19 . Vahdati K and Zarei R (2005) Evaluation of side stub and hypocotyle grafting efficiency for walnut propagation in Iran. Acta Horticulturae. 705: 347-351.