نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.پاکدشت - ایران

2 استاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی­های پیوندک (تعداد جوانه روی پیوندک، وجود جوانه انتهایی و قطر و طول پیوندک) بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو رقم ‘چندلر’ و رشد اولیه درختان، در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال­های 93-1392 انجام شد. شاخص‌های موفقیت پیوند و کیفیت شاخساره درختان پیوند شده در 150 روز پس از انجام پیوند ارزیابی گردید. حضور یا عدم حضور جوانه انتهایی روی پیوندک تأثیری بر ویژگی­های اندازه­گیری شده نداشت. بالاترین کیفیت پینه، گیرایی پیوند (4/83 درصد) و درصد زنده­مانی (8/72 درصد) مربوط به پیوندک­های دارای دو جوانه بود. استفاده از پیوندکی با قطر سه تا شش میلی‌متر باعث افزایش درصد گیرایی پیوند (4/73 درصد) و زنده ماندن پیوندک (1/61 درصد) شد. پیوندک­هایی با طول هفت تا 12 سانتی­متر درصد زنده­ ماندن بیشتری (1/56 درصد) داشتند. در پیوندی که در آن از پیوندک­های دو جوانه­ای استفاده گردید و پیوندک‌هایی با طول هفت تا 12 سانتی‌متر (به ترتیب 1/9 و 6/8 برگ) تعداد برگ بیشتری تشکیل شد. پیوندک­های دارای دو جوانه، پیوندک­هایی با قطر سه تا شش و پیوندک­هایی با طول هفت تا 12 سانتی‌متر (به ترتیب 1/9، 7/12 و 2/12 سانتی‌متر)، شاخه­هایی بلندتری ایجاد کردند. درمجموع استفاده از پیوندک­هایی با قطر سه تا شش میلی‌متر و طول هفت تا 12 سانتی‌متر که دارای دو جوانه هستند، برای افزایش موفقیت پیوند اپیکوتیل و بهبود کیفیت درختان پیوندی گردو رقم ‘چندلر’ توصیه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of scion properties on success and survival of walnut epicotyl grafting

نویسندگان [English]

 • Ahmad Raofi 1
 • Kourosh Vahdati 2
 • Soheil Karimi 3
 • Mahmoud Reza Rouzban 3
 • Vazgin Grigorian 4

1 Graduated M.Sc. Student, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of scion properties (number of buds on scion, presence of terminal bud on scion, and scion diameter and length) on success of epicotyl grafting and early growth of grafted walnut ‘Chandler’ at the college of Aburaihan of University of Tehran, during 2013-14. Grafting success, survival of the grafted trees, callus quality, shoot length and leaf number per tree were measured 150 days after grafting. No significant differences were found between scions containing terminal bud or lateral buds. The highest callus quality, grafting success (83.4 percent) and survival rate (72.8 percent) were obtained by using double bud scions. Using scions with 3-6 mm diameter significantly increased grafting success (73.4 percent) and survival rate (61.1 percent) of the grafted trees. The highest survival rate (56.1 percent) was found in trees grafted with 7-12 cm scions. The highest leaf numbers were found in the trees grafted with double bud scions, and 7-12 cm scions (9.1 and 8.6 leaves, respectively). The longest shoots were observed in trees grafted with scions containing two bud, and 3-6 mm diameter and 7-12 cm length (9.1, 12.7 and 12.2 cm, respectively). In conclusion, using scions containing two buds, with 3-6 mm diameter and 7-12 cm length were suggested to improve success of epicotyl grafting and quality of the grafted walnut ‘Chandler’ trees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Callus quality
 • Early growth
 • grafting success
 • Juglans regia L
 • Scion buds
 • Scion length
1 . سعادت ی و زندی پ (1369) تعیین بهترین روش و زمان انجام پیوند جوانه در گردو. پژوهش و سازندگی. 32: 82-78.
2 . نصیری م (1373) تکثیر گردوی ایرانی از طریق پیوند. پژوهش و سازندگی. 22: 60-74.
3 . وحدتی ک، دهقان ب و رضایی ر (1388) مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه پیوند گردو در ایران. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. صص. 22-25.
4 . وحدتی ک (1382) احداث خزانه و پیوند گردو. انتشارات خانیران، تهران، 125 ص.
 
5 . Achim G and Botu I (2001) Results in walnut propagation by using different methods. Acta Horticulturae. 442: 503-510.
6 . Chauhan IS and Sharma SD (1980) Veneer grafting, a new technique for walnut propagation. Fruit Science Repots. 7: 45-48.
7 . Dehghan B, Vahdati K, Rezaee R and Hassani D )2010( Mature walnut grafting (Topworking) as affected by grafting cover and scion cultivar. Acta Horticulture. 861: 353-360.
8 . Anonymous (2010) FAO statistical databases. http://faostat.Fao.org.
9 . Gandev S (2009) Propagation of walnut (Juglans regia L.) under controlledtemperature by the methods of omega bench grafting, hot callus and epicotylgrafting. Propagation of Ornamental Plants. 13: 56-61.
10 . Gandev S and Arnaudov V (2011) Propagation method of epicotyl grafting in walnut (Juglans regia L.) under production condition. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 17(2): 173-17.
11 . Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve RL (2002) Plant propagation: principles and practices. 7th Ed. Prentice Hall, New Jersey.
12 . Karadeniz T (2005) Relationships between graft success and climaticvalues in walnut (Juglans regia L.). Journal of Central European Agriculture. 6: 631-634.
13 . Nalage NA, Bhosale SS, Magar SD, Ghadge PU and Mhetre DA (2010) The effect of length of scion stick on success of epicotyl grafting in mango. The Asian Journal of Horticulture. 5(2): 506-509.
14 . Rongting Xi and Pinghai D (1990) Theory and practice of walnut grafting. Acta Horticulturae. 284: 69-89.
15 . Sukin H, Moon-Ho L and Yong-Seok J (2005) Study on new vegetative propagation method epicotyl grafting walnuttrees (Juglans spp.). Acta Horticulturae. 705: 371-375.
16 . Szoke F (1990) Soft grafting of walnut. Acta Horticulturae. 284: 27-31.
17 . Wang G, Chen XLQ and Tian J (2010) Studies on factors affecting the microshoot grafting survival of walnut. Acta Horticulture. 861: 327-332.