نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در زمان احداث باغ سیب، مهم‌ترین تصمیم انتخاب پایه و رقم است. پایه و رقم، بر اندازة درخت، عملکرد و کیفیت میوه تأثیر دارند. عدم بررسی کافی تأثیر پایه‌ها و ارقام بر صفات یادشده، به نتیجة نادرست یا عدم موفقیت در مدیریت باغ می‌انجامد. در این آزمایش، اثر سه پایة رویشی MM106، MM111 وM9  بر رشد رویشی و زایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم سیب (Malus domestica Borkh.) ’گلدن‌دلیشز‘، ’فوجی‘ و ’دلباراستیوال‘ به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شهرستان خدابنده (استان زنجان) در سال‌های 1390 و 1391 بررسی شد. نتایج نشان داد ترکیب‌های مختلف پایه و رقم اثر معناداری بر قدرت رویشی، تشکیل میوة اولیه و نهایی، عملکرد در درخت و عملکرد در هکتار، میزان وزن خشک میوه، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و شدت تعرق برگ، کارایی مصرف آب و کربوهیدرات‌های محلول در برگ دارد. رقم ’گلدن‌دلیشز‘ بیشترین و رقم ’فوجی‘ کمترین طول میوه را در دو سال آزمایش دارا بودند. بیشترین قطر تاج درخت در رقم ’دلباراستیوال‘ مشاهده شد. در میان پایه‌های بررسی‌شده، کمترین قطر تاج درخت در پایة  M9مشاهده شد. فعالیت آنزیم نیترات‌ ردوکتاز تحت تأثیر رقم و پایه قرار گرفت و بیشترین فعالیت این آنزیم در برگ‌های رقم ’گلدن‌دلیشز‘ روی پایة M9 اندازه‌گیری شد. ’دلباراستیوال‘ روی پایة MM106 و ’گلدن‌دلیشز‘ روی پایة M9، مناسب‌ترین ترکیب‌های پیوندی از نظر خصوصیات بررسی‌شده در این پژوهش تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some physiological and morphological characteristics of three apple cultivars onto vegetative rootstocks, MM106, MM111 and M9

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shaeri 1
  • Vali Rabie 2
  • Mehdi Taheri 3

1 Former M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 . Assistant Professor, Soil and Water Department, Agriculture and Natural Resources Research Center of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Rootstock and cultivar selection is the most critical decision at the time of an apple orchard establishment. Tree size, yield and fruit quality are affected by roostock and cultivar. Non-sufficient study of rootstocks and cultivars effects on mentioned traits will lead to incorrect result or failure in orchard managing. In this study the effects of three vegetative rootstocks (MM106, MM111 and M9) on vegetative and reproductive growth and some physiological characteristics of three apple )Malus domestica Borkh.( cultivars, ‘Golden Delicious’, ‘Fuji’ and ‘Delbarestival’ were evaluated in a factorial experiment based on randomized complete block design in Khodabande (Zanjan Province) during two growing seasons in 2011 and 2012. The results showed that different combinations of rootstock and cultivar have significant effects on vegetative vigor, primary and final fruit set, yield per tree and yield per hectare, amount of fruit dry weight, leaf photosynthesis rate, stomatal conductivity and transpiration rate, water use efficiency and leaf soluble carbohydrates. In two years of study, ‘Golden Delicious’ and ‘Fuji’ cultivars had the highest and lowest fruit length, respectively. The highest trees were observed in ‘Delbarestival’ cultivar. Among the evaluated rootstocks, the lowest tree canopy diameter was measured in M9 rootstock. Nitrate reductase activity was affected by cultivar and rootstock and the highest activity of this enzyme was measured in leaves of ‘Golden Delicious’ cultivar grafted on M9 rootstock. ‘Delbarestival’ onto MM106 rootstock and ‘Golden Delicious’ onto M9 rootstock were the most appropriate grafting combination based on the studied traits in this research .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Carbohydrates
  • june drop
  • Nitrate reductase enzyme
  • productivity

 

1 . بابالار م و پیرمرادیان م (1387) تغذیه درختان میوه (ترجمه). مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 316 ص.

2 . بابالار م، ربیعی ف و احمدی ا (1375) اندازه‌گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب ’گلدن‌دلیشس‘. علوم کشاورزی ایران. 27(3): 19-9.

3 . تایز و زایگر (1384) فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم). ترجمه: کافی م، زند ا، کامکار ب، شریفی ح ر و گلدانی م. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 379 ص.

4 . تقوی ت و بابالار م (1383) اثر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم و سطوح مختلف آهن و بور بر کمیت و کیفیت توت­فرنگی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. رسالة دکتری.

5 . صانعی‌شریعت‌پناهی م (1358) مورفولوژی و فیزیولوژی میوه. انتشارات دانشگاه تهران. 394 ص.

6 . محرمی ر (1389) اثر سه پایة رویشی MM106، MM111 و M9 بر برخی صفات کمی و کیفی سیب رقم ’دلباراستیوال‘ در منطقة خدابنده (استان زنجان)‏‎. دانشگاه زنجان. زنجان. پایان­نامة کارشناسی ارشد.

7 . Barden JA and Marini E (1992) Maturity and quality of ‘Golden Delicious’ apple as influence by rootstocks. Journal of the American Society for Horticultural Science. 117(4): 457-550.

8 . Barden JA and Ferree DC (1979) Rootstock does not affect net photosynthesis, dark respiration, specific leaf weight, transpiration of apple leaves. Journal of the American Society for Horticultural Science. 104: 526-528.

9 . Bassal MA (2009) Growth, yield, and fruit quality of ‘Marisol’ clemantine grown on four rootstocks in Egypt. Scientia Horticulturae. 119: 132-137.   

10 . Baugher TA, Singha S,  Leach DW and Walter SP (1994) Growth, productivity, spur quality, light transmission and  net photosynthesis of ‘Golden Delicious’ apple trees on four rootstocks in three training systems. Fruit Variety. 48(4): 251-256.

11 . Cheng L and Fuchigami LH (2002) Growth of young apple trees in relation to reserve nitrogen and carbohydrates.  Tree Physiology. 22: 1297-1303.

12 . Crassweller RM, Smith DE and Tukey LD (2001) Performance of ‘Golden Delicious’ and ‘Delicious’ apples on  dwarfing rootstocks. Acta Horticulturae. 557: 47-54.

13 . Cripps J and Melville F (1999) Comparison of some apple rootstocks using ‘Grany Smith’ and ‘Jonathan’ as scion varieties. Experimental Agriculture and Animal Husbandry. 15(77): 847-854.

14 . Dong S, Cheng L, Scagel CF and Fuchigami LH (2002) Nitrogen absorption, translocation and distribution from urea applied in autumn to leaves of young potted apple (Malus damestica Borkh.) trees. Tree Physiology. 22: 1305-1310.

15 . Drogoudi PD and Pantelidis G (2011) Effects of position on canopy and harvest time on fruit physico-chemical and antioxidant properties in different apple cultivars. Scientia Horticulturae. 129: 752-760.

16 . Fallahi E, Michael WC, Fllahi B and Ikjo C (2002) The importance of apple rootstocks on tree growth, yield, fruit quality, leaf nutrition and photosynthesis with an emphasis on ‘Fuji’. HortTechnology. 12(1): 38-44.

17 . Faust M and Steffens GL (1993) Correlation between internode length and tree size in apple. Acta Horticulturae. 349: 81-84.

18 . Ferree DC, Hirst PM, Schmid JC and Dotson PE (1995) Performance of three apple cultivars with 22 dwarfing rootstocks during 8 seasons in Ohio. Fruit Variety. 49: 171-178.

19 . Ferree DC, Myers SC, Rom CR and Taylor BH (1984) Physiological aspects of summer pruning. Acta Horticlturae. 146: 243-252.

20 . Ferree ME and Barden IA (1971) The influence of strains and rootstocks on photosynthesis, respiration, and morphology of ‘Delicious’ apple trees. Journal of the American Society for Horticultural Science. 96: 453-457.

21 . Fleancu M (2007) Correlations among some physiological processes in apple fruit during growing and maturation processes. Agricultural and Biology. 4: 613-616.

22 . Flore JA and Lakso AN (1989) Environmental and physiological regulation of photosynthesis in fruit crops. Horticultural Review. 11: 111-157.

23 . Gjamovski V and Kiprijanovski M (2011) Influence of nine dwarfing apple rootstocks on vigour and productivity of apple cultivar ‘Granny Smith’. Scientia Horticulturae. 129: 742-746.

24 . Goldschemidt EE and Huber SC (1992) Regulation of photosynthesis by end-product accumulation in leaves of plants storing starch, sucrose, and hexose sugars. Plant Physiology. 99: 1443-1448.

25 . Grochowska MJ and Buta GJ (1984) Endogenous auxin and gibberellin levels in low and high vigor apple. Acta Horticulturae. 146: 125-134.

26 . Hansen P (1977) Carbohydrate allocation. In: Landsberg JJ and Cutting CV (Eds.), Environmental effects on crop physiology. Academic Press, London. Pp. 247-259.

27 . Hansen P (1971) 14C-studies in apple trees: the early seasonal growth in leaves, flowers and shoots as dependent upon current photosynthates and existing reserves. Plant Physiology. 25: 469-473.

28 . Hirst PM and Ferree D (1995) Rootstock effects on the flowering of ‘Delicious’ apple. II. Nutritional effects with specific reference to phosphorus. Journal of the American Society for Horticultural Science. 120: 886-1096. 

29 . Jackson EJ (1997) Light interception and canopy characteristics at low latitudes in relation to orchard system design. Acta Horticulturae. 451: 417-425.

30 . James PA and Middlenton SG (2001) Apple cultivar and rootstock performance at lenswood, South Australia.  Acta Horticulturae. 557: 69-76.

31 . Keller M, Kummer M and Carmo Vasconcelos M (2001) Soil nitrogen utilization for growth and gas exchange by grapevines in response to nitrogen supply and rootstock. Grape and Wine Research. 7(1): 2-11.

32 . Khochert G (1978) Carbohydrate determination by the phenol-sulfuric acid method. In: Helebust JA and Caraige JS (Eds). Hand book of physiological and biochemical methods. Cambridge University Press.  London. pp: 56-97.

33 . Klepper L and Hageman RH (1969) The occurrence of nitrate reductase in apple leaves. Plant Physiology. 44: 110-114.

34 . Lakso AN, Corelli Grapadelli L, Barnard J and Goffinet MC (1995) An expolinear model of the growth pattern of the apple fruit. Horticultural Science. 70: 389-394.

35 . Lakso AN, Robinson TL and Pool RN (1989) Canopy microclimate effects on patterns of fruiting and fruit development in apples and grapes.  In: Wright CJ (Eds.), Manipulation of fruiting. Butterworth, London. Pp. 263-274.

36 . Lee HJ and Titus TS (1993) Relationship between nitrate reduction activity and level of solouble carbohydrates under prolonged darkness in MM106 apple leaves. Horticultural Science. 64(4): 589-596.

37 . Loreti F, Massai R, Fei C, Cinelli F and Cecconi B (2001) Evaluation of eleven dwarfing apple rootstocks: Preliminary results. Acta Horticulturae. 557: 155-162.

38 . Massonnet C, Costes E, Rambal S, Dreyer E and Lucregnard J (2007) Stomatal regulation of photosynthesis in apple leaves: Evidence for different water-use strategies between two cultivars. Annals of Botany. 100: 1347-1356.

39 . Melgar JC, Syvertsen JP, Martinez V and Garcia-Sanchez F (2008) Leaf gas exchange, water relation, nutrient content and growth in citrus and olive seedling under salinity. Biologica plantarum. 52(2): 385-390.

40 . Monselise SP and Lenz F (1980) Effects of fruit load on stomatal resistance, specific leaf weight and water content of apple leaves. Gartenbauwissenschaft. 45: 188-191.

41 . Palmer JW, Giuliani R and Adams HM (1997) Effect of crop load on fruiting and leaf photosynthesis of ‘Braeburn’ on M26 apple trees. Tree Physiology. 17: 741-746.

42 . Pickett WMF (1937) The relationship between the internal structure and photosynthetic behavior of apple leaves. Kansas State College Press, Manhatan, Kansas, 56 p.

43 . Roper TR (2001) University of Wisconsin – System Board of Regents and University of Wisconsin – Extention, Cooperative Extention. Published estimates data base (PEDB) [Online]. Available at http://www.cecommerce.uwex.edu.

44 . Salsac L (1984) Energy requirement of symbiotic nitrogen fixation. Plant Physiology. 22(4): 509-251.

45 . Schneider GV (1977) Studies on the mechanism of fruit abscission in apple and peach. Journal of the American Society for Horticultural Science. 102: 179-181.

46 . Seleznyova A, Tustin S, White M and Costes E (2007) Analysis of the earliest-observed expression of dwarfing rootstock effects on young apple trees, using application of Markovian models. Acta Horticulturae. 732: 79-84.

47 . Treder W (2010) Crop loading studies with ‘Jonagold’ apple Tree. Fruit and Ornamental Plant Research. 18(1): 59-69.

48 . Tworkoski T and Miller S (2007) Rootstock effect on growth of apple scions with different growth habits. Scientia Horticulturae. 111: 335-343.

49 . Watson RL, Landsberg JJ and Thorpe MR (1978) Photosynthetic characteristics of the leaves of ‘Golden Delicious’ apple trees. Plant, Cell and Environment. 1: 51-58.

50 . Webster AD (1995) Rootstock and interstock effects on deciduous fruit tree vigor, precocity and yield productivity. Crop and Horticultural Science. 23: 373-382.

51 . Webster AD (1993) New dwarfing rootstocks for apple, pear, plum and sweet cherry-a brief review. Acta Horticulturae. 349: 145-154.

52 . Wünsche JN and Lakso AN (2000) The Compact fruit tree. International dwarf fruit tree association. 33(3): 82-88.

53 . Zeiger D and Tukey HB (1960) An historical review of the malling apple rootstocks in America. Michigan State University Circular Bulletin. East Lansing, Michigan. Vol. 226, 74 pp.

54 . Zhou R and Quebedeaux B (2003) Changes in photosynthesis and carbohydrate metabolism in mature apple leaves in response to whole plant source-sink manipulation. Journal of the American Society for Horticultural Science. 128(1): 113-119.