امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانه گل‌های فصلی کوکب کوهی و نازآفتابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران - ایران.

2 استادیار گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران - ایران

چکیده

به‌منظور بررسی کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانۀ کوکب کوهی و ناز آفتابی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و 12 تیمار در شرایط خزانه در زمینی به‌وسعت 200 متر مربع در فضای سبز ناحیۀ پنج شهرداری منطقۀ شش تهران، در بهار و تابستان 1390 انجام گرفت. تیمارها شامل کاربرد علف‌کش­های تریفلورالین به‌صورت پیش‌کاشت (EC48% با نام تجاری ترفلان) اختلاط با خاک و بدون اختلاط با خاک به‌مقدار 2/0 و 3/0 میلی‌لیتر از مادۀ تجاری در متر مربع، علف‌کش اکسی‌فلورفن (EC24% با نام تجاری گل) به‌صورت پیش‌رویشی و پس­رویشی به‌میزان 2/0 و 3/0 میلی‌لیتر از مادۀ تجاری در متر مربع، علف‌کش کلروتال‌دی‌متیل (WP48% با نام تجاری داکتال) به‌صورت پیش‌کاشت به‌مقدار 1 گرم از مادۀ تجاری در متر مربع با دو بار وجین دستی در طول فصل رشد، شاهد آلوده به علف­ هرز و شاهد عاری از علف هرز در طول فصل رشد (وجین دستی کلی) بودند. علف‌کش‌هایی که در گل نازآفتابی استفاده شدند، تا 100 درصد از تندش و رویش بذرهای این گل جلوگیری کردند. در آزمایش گل کوکب کوهی علف‌کش تریفلورالین، علف‌های هرز جارو، تاج خروس، سلمک، خرفه و باریک­برگ­ها را به‌خوبی کنترل کرد و تأثیر ضعیفی در کنترل علف‌های هرزی نظیر پنیرک، گاوپنبه و کنف وحشی داشت. بهترین تیمار برای کنترل علف‌های هرز گل کوکب کوهی، علف‌کش تریفلورالین به‌همراه وجین دستی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility of chemical weed control in nursery of orange coneflower and moss rose

نویسندگان [English]

  • Farhad Biuckzadeh 1
  • Marjan Diyanat 2
1 M.Sc. Student, Department of Weed Biology, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Weed Biology, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate chemical control of weeds in nursery of orange coneflower and moss rose two experiments were conducted in Randomized Complete Block Design (RCBD) with four replications in 2011. Treatments were Per-plant trifluralin (EC48 percent) with and without incorporation with soil at 0.2 and 0.3 ml/m2, Per-emergence and Post-emergence oxyfluorfen (EC24 percent) at 0.2 and 0.3 ml/m2, Pre-plant chlorthal-dimethyl (WP48 percent) at one g/m2, two-times hand weeding, weedy and without weed control. Results showed that the use of all herbicide avoided germination of moss rose, thus chemical control of weeds was not recommended. In orange coneflower, kochia, pigweed, lamb'squarters, purslane (broad-leaf weeds) and monocots were controlled by terifluralin, but poor control of common mallow, velvetleafand venice mallow was achieved. Chlorthal-dimethyl had less efficiency in control of broad-leaf and grass weeds comparing to other herbicides. The best treatment for the control of weeds in the nursery of orange coneflower was trifluralin + hand weeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorothal-dimethyl
  • Efficiency of control
  • Herbicide
  • Oxyflurfen
  • Trifluralin
1 . رییس­محمدی ا، علیزاده ح، باغستانی م ع و عرب م (1388) بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در خزانۀ گل­های همیشه‌بهار، بنفشه و قرنفل. علوم و فنون باغبانی ایران. (10)3: 198-187.
2 . رییس محمدی ا، علیزاده ح، باغستانی م ع و عرب م (1390) بررسی تأثیر روش­های مختلف کاربرد علف‌کش در کنترل علف‌های­هرز خزانۀ گل جعفری. به­زراعی کشاورزی. (13)1: 54-43.
3 . حکمتی ج (1382) گل­های فصلی (گل­های فضای آزاد). انتشارات نشر علوم کشاورزی. 285 ص.
4 . زند ا، باغستانی م ع، بیطرفان م و شیمی پ (1385) راهنمای علف‌کش­های ثبت‌شده در ایران (با رویکرد مدیریت مقاومت علف‌های­هرز به علف‌کش‌ها). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 60 ص.
5 . موسوی م ر (1380) مدیریت تلفیقی علف‌های هرز (اصول و روش­ها). نشر میعاد. 368 ص.
6 . خلیقی ا (1374) پرورش گیاهان زینتی ایران. انتشارات روز بهان. چاپ چهارم. 392 ص.
7 . یوسفی ج ح، علیزاده م و محمدی م (1386) مقایسۀ روش­های مبارزه (مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی) با علف‌های هرز خزانۀ کاج تهران در نهالستان بزرگ کرج. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. (75): 140-24.
8 . Czarmota M (2004) Herbicides available for weed control in ornamental beds. Retrieved from http://pubs.caes.uga.edu. (last accessed 17 June 2011).
9 . Lamont GP, O'Connell MA and Nicholls PJ (1985) An evaluation of pre-emergent herbicides for container grown ornamental plants. Horticulture Science. 26: 241-251.
10 . Ponke F and Ennet D (1988) Chemical weed control in medicinal plant crops. Part 10: marigold (Calendula officinalis L.). Pharmazie. 43: 503-506.
11 . Kuhns LJ (1992) The effectiveness of pre emergence herbicide under, above, or without mulch. Proc. 46th Annual Meeting of the Northeastem Weed Science Society. 40-95.
12 . Neal JC (1999) Weed control in greenhouses. Retrieved from http://www.ces.ncsu.edu. (last accessed 10 June 2011).
13 . Norcini JG (1999) Post emergent herbicides for use in ornamentals. Retrieved from http://edis.ifas.ufl.edu. (last accessed 11 June 2012).
14 . Norcini JG (1996) Preemergent herbicides for use in ornamentals. Retrieved from http://www.ces.ncsu.edu. (last accessed 14 June 2013).
15 . Norcini JG and Stamps RH (1994) Container nursery weed control. Retrieved from http://edis.ifas.ufl.edu. (last accessed 10 June 2012).
16 . Talbert R, Tierney MJ, Sterbe TA, Kitt MJ and Burgos NR (1995) Field evaluation of herbicide on small fruit, vegetable and ornamental crop. Research Series Arkansas Agricultural Experiment Station. No. 447. 5 p.
17 . Fretz TA (1972) Weed competition in container-grown Japanese Holly. Horticulture Science. 7: 485-486.
18 . Gallitano LB and Skroch WA (1993) Herbicide efficacy for production of container ornamentals. Weed Technology. 7: 103-111.
19 . Stamps RH and Neal CA (1990) Evaluation of dinitroaniline herbicides for weed control in container landscape production. Environmental Horticultural. 8: 52-57.