نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به‌منظور ارائه روش تلفیقی برای مدیریت علف‌های هرز رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در بهار سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل، نوع علف‌کش (پندیمتالین و تریفلورالین)، دز علف‌کش (صفر، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده در سایر گیاهان زراعی) و کنترل تکمیلی (بدون کنترل تکمیلی، یک‌بار وجین دستی 50 روز پس از کاشت و مالچ کاه و کلش گندم به مقدار دو کیلوگرم در متر مربع) بودند. همچنین یک تیمار وجین علف هرز در کل طول فصل نیز به‌عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد. کاهش زیست‌توده علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه، به‌طور معناداری تحت تأثیر تیمارهای کنترل علف هرز قرار گرفتند. پندیمتالین نسبت به تریفلورالین علف‌های هرز را بهتر کنترل کرد. همچنین کاربرد علف‌کش‌ها زیست‌تودۀ علف‌های هرز را کاهش داد، اما بدون افزودن کنترل تکمیلی نتوانست به مدت طولانی در طول فصل رشد علف‌های هرز را کنترل کند. به‌طورکلی، دز توصیه‌شده پندیمتالین (1320 گرم ماده مؤثره در هکتار) وقتی با یک‌بار وجین 50 روز پس از کاشت استفاده شد، بیشترین عملکرد (3561 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین کاهش در زیست‌توده علف‌های هرز (92 درصد) حاصل شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Integrated Weed Management on Yield and Yield Components of Fennel

نویسندگان [English]

  • mohammad reza rahimi 1
  • alireza yousefi 2
  • khalil jamshidi 2
  • MAJID POURYOUSEF 3

1 Graduate M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

This experiment was carried out at the Research Farm of Faculty of Agriculture, University of Zanjan in Spring of 2012 to introduce an integrated weed management method in fennel. Treatments were type of herbicide (trifluralin and pendimethalin), application dose (recommend dose in other crop (R), 75 percent R, 50 percent R, and 0 percent R) and supplemental control (none, one hand-weeding at 50 day after planting (DAP) and, wheat straw mulch 2 kg m-2). A plot with whole season hand weeding was also included as check. The results showed that weed biomass loss, fennel yield and yield components significantly affected by weed control treatments. Pendimethalin provided better weeds control than trifluralin. Experimental results also showed that the use of herbicides resulted in reduced weed biomass but did not provide season long weed control without an additional supplemental control. Overall, the recommended dose of pendimethalin (1320 g ai ha-1) followed by one hand-weeding at 50 DAP produced consistently high yield (3561 kg ha-1) and weed biomass loss (92 percent).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulch
  • pendimethalin
  • Recommended dose
  • Trifluralin
  • Weed biomass
 
1 .  امیدبیگی ر (1386) تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. 438 ص.
2 . امینی ر ا (1382) تعیین قدرت رقابتی بین گندم و چاودار در تراکم‌های مختلف و تأثیر رقابت بر روی آنالیزهای رشد. دانشگاه تهران. تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
3 . رضائی‌چیانه ا، زهتاب سلماسی س، قاسمی گلعذانی ک و دل آذر ع (1391) اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه. دانش کشاورزی و تولید پایدار. 22(4): 70-57.
4 . زند ا، باغستانی م ع، نظام‌آبادی ن و شیمی پ (1390) علف‌کش‌ها و علف‌های هرز مهم ایران. مرکز نشر دانشگاهی. تهران. 143 ص.
5 . صفایی ل، افیونی د و زینلی ح (1390) گیاه دارویی رازیانه از دانسته‌های کهن تا یافته‌های نوین. نشر نصوح. اصفهان. 147 ص.
6 . صیامی ر (1387) اصول و مدیریت تولید گیاهان زراعی. ترجمه، مرکز نشر سپهر، تهران. 400 ص.
7 . حسینی ا، راشد محصل م ح، نصیری محلاتی م و حاج محمدنیا قالی‌باف ک (1387) بررسی تأثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.). حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). 23(1): 105-97.
8 . عباس‌پور م و رضوانی مقدم پ (1383) دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد. پژوهش‌های زراعی ایران. 2(2): 195-182.
9 . قرخلو ج، مظاهری د، قنبری ع و قنادها م ر (1384) بررسی رقابت چند گونه‌ای علف ‌هرز در گندم در منطقه مشهد. اولین همایش علوم علف‌های هرز. ایران. ص 218.
10 . کوچکی ع ر، ظریف کتابی ح و نخ‌فروش ع ر (1380) رهیافت‌های اکولوژیکی مدیریت علف‌های هرز. ترجمه، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. 457 ص.
11 . کوچکی ع ر و خواجه‌حسینی م (1387) زراعت نوین. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد. 712 ص.
12 . یوسفی ع ا، محمدعلیزاده ح، رحیمیان ح و جهانسوز م (1386) ارزیابی تأثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی علف‌کش‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در کشت انتظاری. پژوهشنامۀ علوم کشاورزی. 1(8): 84-73.
 
 
13 .  Bastawesy FI, El-Bially ME, Gaweeesh SSM andEl-Din MS (1991) Effect of selected herbicides on growth and yield components of rape seed (Brassica. Napus L.) plants and associated weeds. Egyptian Journal of Agronomy. Special issue. Pp. 1-8.
14 . Bhullar MS, Kaur S, Kaur T, Singh T, Singh M and Jhala AJ (2013) Control of broadleaf weeds with post-emergence herbicides in four barley (Hordeum spp.) cultivars. Crop Protection. 43: 216-222.
15 . Bond W and Grundy AC (2001) Non-chemical weed management in organic farming systems. Weed Research. 41: 383-405.
16 . Campiglia E, Temperini O, Mancinelli R and Saccardo F (2000) Effects of soil solarization on the weed control of vegetable crops and on the cauliflower and fennel production in the open field. In: Proceedings 8th International Symposium on Timing Field Production of Vegetable Crops. Acta Horticulturae. Pp. 249-255.
17 . Chikoye D, Schulz S and Ekeleme F (2004) Evaluation of integrated weed management         practices for maize in the northern Guinea Savanna of Nigeria. Crop Protection. 23: 895-900.
18 .  Cousins R, Peters BN and Marshal CJ (1998)
Models of yield loss-weed density relationships. In: Proceeding 7th International Colloquium on Weed Ecology, Biology and Systematics. Pp. 367-374.
19 . Fellows GH and Roeth FW (1992) Shatter cane (Sorghum bicolor L.) interference in soybean (Glycine max L.). Weed Science. 40: 68-73.
20 . Hatcher PE and Melander B (2003) Combining physical, cultural and biological methods: prospects for integrated non-chemical weed management strategies. Weed Research. 43: 303-322.
21 . Lindquist JL, Mortensen DA, Clay SA, Schmenk R, Kells JJ, Howatt K and Westea P (1996) Stability of corn (Zea mays) velvetleaf (Abutilon theophrasti) interference relationships. Weed Science. 44: 309-313.
22 . Mahmoodi S and Rahimi A (2009) Estimation of critical period for weed control in corn in Iran. World Academic Science. Eng. Technology. 49: 67-72.
23 . Mc Lelland M (2000) Effect of weeds [on line]. Available at: http://www.weed science.com.
24 . Muyonga CM, De Felice MS and Sims BD (1996) Weed control with reduced rates of four soil applied soybean herbicides. Weed Science. 44: 148-155.
25 .  Olson WA and Nalewaja I (2004) Effect of MCPA on 14C-diclofop uptake and translocation. Weed Science. 30: 59-63.
26 . Peruzzi A, Ginanni M, Raffaelli M and Di Ciolo S (2005)The rolling harrow: a new implement for physical pre and post-emergence weed control.In: Proceedings 13th EWRS Symposium‚ Bari‚ 19-23 June.
27 . Raj HA and Thakral KK (2008) Effect of chemical fertilizers on growth, yield and quality of fennel. Weed Technology. 17: 134-139.
28 . Rajcan I and Swanton CJ (2001) Understanding maize-weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crops Research. 71: 139-150.
29 . Ramakrishna A, Tam HM, Wani SP and Long TD (2006) Effect of mulch on soil temperature, moisture, weed infestation and yield of groundnut in northern Vietnam. Field Crops Research. 95: 115-125.
30 . Rowley MA, Ransom CV, Reeve JR and Black BL (2011) Mulch and organic herbicide combinations for in-row orchard weed suppression. International Journal Fruit Scince. 11: 316-331.
31 . Sing HG, Maurya S, Lampasona MP and Catalan C (2006) Chemical constituents, antifungal and antioxidative potential Foeniculum vulgare volatile oil and its acetone extract. Food Control Journal. 17: 745-752.
32 . Teiteh R, Norman JC and Amoatey CA (2010) studies on weed management of tomato (Solanum lycopersicum L. ). Journal of Horticultural Science. 9: 126-132.
33 . Thakral KK, Tehlan SK, Bhatia AK and Malik TP (2007) Comparative economics of weed management practices in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Haryana Journal horticultural Science. 36: 169-170.
34 . Thakur A, Navjot G and Dalal RPS (2013) Effect of mulching, herbicides and hand hoeing on seedling growth and weed population in jujube nursery. Indian Journal of Weed Science. 45: 42-46.
35 .  Tredaway Ducar J, Clewis SB, Wilcut JW, Jordan DL, Brecke BJ, Grichar WJ, Johnson, WC and Wehtje GR (2009) Weed management using reduced ratecombinations of diclosulam, flumioxazin, and imazapic in peanut. Weed Technology. 23: 236-242.
36 . Yordanova M and Shaban N (2007) Effect of Mulching on Weeds of Fall Broccoli. In: Proceeding 6th International Symposium Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Horticulture. 99-102.
37 . Yousefi AR, Alizadeh HM and Rahimian H (2007) Broadleaf weed control in chickpea (Cicer arietinum L.) with pre-and post-emergence herbicides. Research Crops. 8: 560-564.
38 . Yousefi AR, pouryousef M, Osanloo Z and Inaloo A (2012) Response of grass and broad-leaf weeds to different rate of trifluralin: implementation for weed control in anise (Pimpinella anisum L.). In: Proceeding 1th National Congress on Medicinal Plants, Kish Island, Iran, P. 397.
39 . Zhang J, Weaver SE, Hamill AS (2000) Risks and reliability of using herbicides at below-labeled doses. Weed Technology. 14: 106-115.
40 . Zhang J, Zheng L, Jack O, Yan D, Zhang Z, Gerhards R and Ni H (2013) Efficacy of four post-emergence herbicides applied at reduced doses on weeds in summer maize (Zea mays L.) fields in North China Plain. Crop Protection. 52: 26-32.