نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ ارقام ﭘرتقال، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت پلات (کرت‌های خردشده) در زمان بر پایۀ کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 88-1387 انجام گرفت. در این طرح، فاکتور اصلی شامل بافت‌های مختلف میوه (برون‌بر، میان‌بر و درون‌بر) و فاکتور فرعی شامل میوه‌های بالغ چهار رقم ﭘرتقال (‘تامسون ناول’، ‘واشنگتن ناول‘، ‘سانگین’ و ‘لبنانی’) در هفت مرحله زمان برداشت (به فاصلۀ هر 15 روز از اول آبان) بود. براساس نتایج، زمان برداشت بر کلیۀ متغیرهای اندازه‌گیری‌شده اثر معنادار داشت، به‌طوری که وزن خشک میوه با گذشت زمان (برداشت ششم) افزایش یافت و مواد جامد محلول نیز در این مرحله  بیشتر از زمان‌های دیگر برداشت (81/11 درصد) تولید شد. بیشترین مقدار نارنجین (3/435 میلی‌گرم در لیتر) در بافت آلبیدو در مرحلۀ سوم برداشت مشاهده شد که با برداشت مرحلۀ پنجم (بافت برون‌بر) و ششم (بافت میان‌بر) اختلاف معناداری نداشت و کمترین مقدار آن (6/87 میلی‌گرم در لیتر) در درون‌بر میوه در مرحلۀ چهارم برداشت، تولید شد. حداکثر مقدار هسپریدین (1/219 میلی‌گرم در لیتر) در مرحلۀ ششم برداشت در بافت برون‌بر تولید شد. نوع رقم بر مقدار نارنجین و هسپریدین تأثیر معنادار داشت که در بین ارقام بیشترین مقدار نارنجین و هسپریدین به‌ترتیب 6/573 و4/272 میلی‌گرم در لیتر در پرتقال تامسون در مرحلۀ ششم برداشت استخراج شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Harvesting Time on Some Flavonoids in Different Fruit Tissues of Matured Commercial Varieties of Sweet Orange

نویسندگان [English]

  • khodayar hemmati 1
  • majedeh malekian 2
  • azim ghasemnezhad 3
  • nastaran hemmati 4

1 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

2 Ms.C of Medicinal Plants, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

4 Ph.D Student of Medicinal Plants, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

  The aim of present research was to study the effect of harvesting time and fruit tissue on the content of some flavonoids of different varieties of orange. The experiment was done based on the split plot design with completely randomized design in three replications. In this research the main factor was texture of the fruit (epicarp, mesocarp and endocarp) and secondary factors were matured fruits of four different varieties (Thomson navel, Washington navel, Sanguine and lebani) and seven different harvesting times. Results showed that harvesting time had significant effect on all measured parameters. In which, the highest dry weight as well as total soluble solid (11.81 percent) were observed in the samples harvested in the sixth harvest time. In this stage, the highest hesperidin content (219.1 mg/ml) was observed in endocarp section. In contrast to that, the highest amount of naringin (435.3 mg/l) was observed in third stage in epicarp section without significant difference with fifth (endocarp) and sixth (mesocarp) harvest time. Among used varieties, the highest amount of both hesperidin and naringin was observed in Thomson navel fruit in sixth stage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albido tissues
  • Harvesting period
  • Hesperidin
  • Naringin
  • Thompson novel
 
1 . امامی ا (1377) تحولی شگرف در شیمی فراورده­های طبیعی. انتشارات مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. 92 ص.
2 . مرتضوی س و ضیاالحق ح ر (1383) فناوری فرآوری فراورده‌های جانبی مرکبات. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. 331 ص.
3 . عسگری ص، نادری غ و عسگری ن (1384) اثرات حفاظتی فلاونوییدها در مقابل همولیز گلبولی ناشی از رادیکال‌های آزاد. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 21(4): 515-505.
4 . فقیه نصیری م (1377) بررسی اثر مراحل برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هیسپریدین در شمال ایران. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. رساله کارشناسی ارشد.
5 . قاسمی ش، همتی خ، بشیری صدر ز، قاسم‌نژاد ع و قاسمی م (1390) بررسی برخی ترکیبات فنلی بافت‌های میوۀ لیمو در مراحل مختلف رشد. علوم و صنایع غذایی. 8(31): 75-69.
6 . قاسم‌نژاد ع، قاسمی ی، همتی خ، ابراهیم‌زاده م ع و قاسمی ک (1391) مطالعۀ اثر پایه و بافت میوه بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی نارنگی پیچ و پرتقال تامسون ناول. پژوهش‌های تولید گیاهی. 19(3): 54-43.
7 . همتی خ، امیدبیگی ر، بشیری صدر ز و ابراهیمی ی (1382) تأثیر اقلیم روی صفات کمی و کیفی برخی فلاونویید­ها­ی ارقام مرکبات. ﭘایان‌نامۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 
8 . Balasundram N, Sundram K and Samman S (2006) Phenolic compounds in plants and agriindustrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food Chemistry. 99: 191-203.
 
9 . Bennett JO, Yu O, Heatherly LG and Krishnan HB (2004) Accumulation of genistein and daidzein, soybean isoflavones implicated in promoting human health, is significantly elevated by irrigation. Agricultural and Food Chemistry. 52: 7574-7579.
10 . Berhow MA (2000) Effects of early plant growth regulator treatments on flavonoid levels in grapefruit. Plant Growth Regulation. 30: 225-232.
11 . Bronner WG and Beechei GR (1995) Extraction and measurment of prominent flavonoids in orange and grapefruit juice concentrates. Chromatography A. 705(2): 247-256.
12 . Bornes S, Wang C and Boersma B (2002) HPLC-MASS spectrometry of isoflavonoids in soy and the American ground nut, Apios Americana Biology. Flavonoid in Cell Function: Advance in Experimental Medicine and Biology. 505: 77-88.
13 . Calabro ML, Galtieri V, Cutroneo P, Tommasini S, Ficarra P and Ficarra R (2004) Study of the extraction procedure by experimental design and validation of a LC method for determination of flavonoids in Citrus bergamia juice. Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 35: 349-363.
14 . Castillo J, Benavente O and Del Rio JA (1992) Naringin and neohesperidin levels during development of leaves, flower buds and fruits of Citrus anrantium. Plant Physiology. 99: 67-69.
15 . Castillo J, Benavente O and Del Rio JA (1993) Hesperentin 7-o-glycoside and prunin in citrus species (Citrus aurantium and Ctrus paradissi) a study of quantitative distribution in immature fruits and as immadiate precursors of neohesperidin and naringin in citrus aurantium. Agriculture Food Chemistry. 41: 1920-1924.
16 . Davis FS and Albrigo LG (1994) Citrus CAB international press. Wallington. UK. Pp. 12-77.
17 . Franks LM and Teich NM (1997) Introduction to the Cellular and molecular biology of cancer. New York: Oxford university Press.
18 . Harborn JB (1967) camparatative biochemistry of the flavonoids. Academic press. London and New York. 270-275.
19 . Harborn JB (1982) The choromatography of the flavonoid pigments. Chromatography Review. 2: 26-105.
20 . Hertog MGL, Feskeens EJM, Holmann CH, Katan MB and Kromhout D (1993) Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen elderly study. The Lancet. 342(8878): 1007-1011.
21 . Mamdouh MA and Monira AA (2004) Influence of Naringin on the Oxidative State of Rats with Streptozotocin- Induced. Acute Hyperglycaemia. El Kader National Research Center, Biochemistry Department, Division of Genetic Engineering and Biotechnology. Pp. 726-733.
22 . Ortuno A, Reynaldo I, Fuster MD, Botia J, Puig DJ, Sabater F, Lindon AQ, Porras I and Del Rio JL (1997) Citrus cultivars with high flavonoid contents in the fruits. Scientia Horticulturae. 68: 231-236.
23 . Parr AJ and Bolwell GP (2000) Phenols in the plant and in man. The potential for possible nutritional enhancement of the diet by modifying the phenols content or profile. Sciences and Food Agricalture. 80: 985-1012.
24. Ramadan W, Mourad B, Ibrahim S and Sonbol F (1995) Oil of bitter orange new tropical antifungal agent. Dermatol. 35(6): 448-9.
25 . Rapisarda P, Pannuzzo P, Romano G and Russo G (2003) Juice components of a new pigmented citrus hybrid Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus clementina. Agricultural and Food Chemistry. 51: 1611-1616.
26 . Renaldo I, Botia JM, Lindon Q and Del Rio JL (1999) Flavonoids found in several Citrus species cultivated in Cuba and Spain for the industerial application.Cultivos Tropicales. 20(3): 73-75.
27 . Soares NFF and Hotchikiss SJH (1998) Naringinase Immobilization in Packaging Films for Reducing Naringin Concentration in Grapefruit Juice. Food Science. 63(1): 61-65.
28 . Xu G, Liu D, Chen J, Yea X, Ma Y and Shi J (2008) Juice components and antioxidant capacity of citrus varieties cultivated in China. Food Chemistry. 106: 545-551.